Katalog

Aplikasi Psikolinguistik

Format: Paperback
Saiz: 5.8x8.2
ISBN-13: 978-983-3585-61-2
ISBN-10: 983-3585-61-2
Tarikh Terbit: 1 Jan 1970
Jumlah Muka Surat : 208

Kategori: Bahasa, Bantu Diri, Minda, Pendidikan, Kaunseling, Pendidikan Tinggi, Pendidikan Umum

Siri:

Penerbit: PTS Akademia

RM 22.00

Harga Sabah/Sarawak: RM 25.00

Beli Online
  • RM 22.00

    Hanya boleh didapati di melalui Print on Demand. Hubungi Pn Nor Hafizah di 03-61880316

Inilah buku yang dapat dijadikan rujukan asas dalam mempelajari ilmu psikolinguistik dan perlu dipunyai oleh semua pelajar, guru dan pensyarah bahasa Melayu.

Prakata

1.Pengenalan
Pengenalan
Takrif Linguistik
Takrif Psikologi
Takrif Psikolinguistik
Penyelidikan dalam Bidang Psikolinguistik
Aplikasi Ilmu Psikolinguistik dalam
Bidang Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa
Ringkasan
Soalan-soalan Latihan

2.Kefahaman Bahasa
Pengenalan
Tahap-tahap dalam Proses Pemahaman
Tahap Pertama: Menanggapi Maklumat Deria
dan Pengecaman Kata
Tahap Kedua: Pembentukan Frasa dan Ayat
Tahap Ketiga: Melihat Makna Ayat dalam Wacana
Ingatan dan Proses Pemahaman
Teori-teori Pemprosesan Maklumat
Teori Transformasi Generatif
Teori Strategi
Ringkasan
Soalan-soalan Latihan
3.Keterhadan Ingatan dan Masalah Pemahaman
Pengenalan
Masalah-masalah Pemahaman
Masalah Pemahaman yang Berpunca daripada
Ketaksaan Leksikal dan Struktur
Masalah Pemahaman yang Berpunca daripada Kerencaman Struktur dan Proposisi Ayat
Masalah Pemahaman yang Berpunca daripada
Kegagalan Mengintegrasikan Maklumat dalam Sesebuah Wacana
Masalah Pemahaman yang Berpunca daripada Ketidakwujudan dan Keterasingan Kosa kata
Ringkasan
Soalan-soalan Latihan

4.Kaedah Pragmatik dalam Pentafsiran Makna
Pengenalan
Penganalisisan Makna
Pragmatik
Implikatur
Praandaian
Lakuan Tuturan
Perbincangan
Ringkasan
Soalan-soalan Latihan

5.Pemerolehan Bahasa Pertama
Pengenalan
Paradigma dalam Disiplin-disiplin Ilmu
Pertentangan Pendapat antara Golongan Mentalis
dan Behavioris
Penguasaan Sistem Fonologi
Huraian Mentalis dan Behavioris tentang
Penguasaan Sistem Fonologi
Pemerolehan Sintaksis
Tahap Telegraf
Tahap Morfem
Tahap Transformasi
Huraian Behavioris dan Mentalis tentang
Penguasaan Sistem Sintaksis
Ringkasan
Soalan-soalan Latihan

6.Hipotesis Nurani dan Hujah-hujah yang
Menyokongnya
Pengenalan
Hipotesis Nurani
Hujah-hujah dan Bukti-bukti yang Menyokong
Hipotesis Nurani
Bukti-bukti daripada Kajian yang Dijalankan
dalam Kerangka Teori Penetapan Parameter
Bukti-bukti daripada Kajian dalam Bidang
Bahasa Isyarat
Perbahasan di Sekitar Isu Kepapaan Rangsangan
Bukti-bukti daripada Kajian Terhadap
Mental Leksikon
Ringkasan
Soalan-soalan Latihan

7.Dakwaan-dakwaan daripada Dua Bidang Kajian
yang Menentang Hipotesis Nurani
Pengenalan
Dakwaan-dakwaan daripada Penyelidikan yang Dijalankan dalam Kerangka Teori Perkaitan (Connectionism)
Menilai Pandangan Ahli-ahli Teori Perkaitan
Dakwaan-dakwaan daripada Penyelidikan yang Dijalankan dalam Kerangka Idea �Motherese�
Menilai Pandangan yang Dikemukakan dalam
Kerangka Idea �Motherese�
Ringkasan
Soalan-soalan Latihan

8.Hubungan Antara Teori Linguistik Dengan Proses Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa
Pengenalan
Pandangan Ahli-ahli Linguistik tentang Bahasa
dan Fungsi Bahasa
Hubungan di antara Teori Linguistik dan Kaedah Pengajaran Bahasa
Ringkasan
Soalan-soalan Latihan

9.Teori Pembelajaran Pelaziman dan Pengajaran Bahasa
Pengenalan
Teori Pembelajaran Pelaziman Secara Umum
Teori Pelaziman Klasik
Teori Pelaziman Klasik dan Proses Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa
Rumusan tentang Pelaziman Klasik
Teori Pelaziman Instrumental
Teori Pelaziman Instrumental dan
Proses Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa
Ringkasan
Soalan-soalan Latihan

10.Teori Kognitif dan Proses Pengajaran dan
Pembelajaran Bahasa
Pengenalan
Pandangan Ahli‑ahli Kognitif tentang
Proses Pengajaran dan Pembelajaran
Teori Kognitif dan Proses Pengajaran dan
Pembelajaran Bahasa
Ringkasan
Soalan-soalan Latihan

11.Konsep Kesahan Psikologi dan Pengaplikasiannya
dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu
Pengenalan
Konsep Kesahan Psikologi
Pengajaran Bahasa yang Sejajar dengan
Konsep Kesahan Psikologi
Ringkasan
Soalan-soalan Latihan

12.Perbezaan Antara Program Pendidikan
Bahasa Pertama dan Bahasa Kedua
Pengenalan
Pemboleh Ubah Bangsa dalam Pendidikan Bahasa
Pendidikan Bahasa Melayu dalam Menangani
Masalah Alaf Baru
Ringkasan
Soalan-soalan Latihan
Nota Hujungan
Pengenalan
Prinsip-prinsip Pendidikan Peringkat Awal

13.Psikolinguistik dan Pendidikan Peringkat Awal
Perbezaan antara Proses Penguasaan Kemahiran Pertuturan dan Bacaan
Takrif Membaca
Prinsip-prinsip Pengajaran Membaca
Pendekatan dalam Pengajaran Membaca Permulaan
Pendekatan Membina atau Sintesis
Kaedah Abjad
Kaedah Suku Kata
Kaedah Fonik
Kaedah Pandang dan Sebut
Pendekatan Cerakinan atau Analisis
Kaedah Perkataan
Kaedah Frasa
Kaedah Kalimat
Perbincangan
Ringkasan
Soalan-soalan Latihan
Nota Hujungan

14.Pendidikan Pemulihan
Pengenalan
Takrif dan Tujuan Pendidikan Pemulihan
Pendidikan Pemulihan Bahasa Melayu
Prinsip-prinsip dalam Pendidikan Pemulihan Bahasa
Ringkasan
Soalan-soalan Latihan

15.Pendidikan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Asing
Pengenalan
Konsep Bahasa Pertama, Bahasa Kedua dan
Bahasa Asing
Bahasa Melayu dalam Dunia Global
Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu
sebagai Bahasa Pertama, Bahasa Kedua dan Bahasa Asing
Bahan Pengajaran Bahasa Melayu sebagai Bahasa Asing
Aspek Perkaedahan dalam Pengajaran Bahasa Melayu sebagai Bahasa Asing
Ringkasan
Soalan-soalan Latihan
16.Isu-isu dalam Pelaksanaan Program Pendidikan
Bahasa Melayu di Malaysia
Pengenalan
Hambatan dan Permasalahan
Strategi Pemudahan Tugas
Isu-isu yang Berkaitan dengan Guru
Masalah Menyatukan yang Terpisah
Ketidakseimbangan Bahan dan Fokus Pengajaran
Ringkasan
Soalan-soalan Latihan
Nota Hujungan
Rujukan

Buku Aplikasi Psikolinguistik dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa ini mengemukakan huraian pelbagai teori secara mendalam, khususnya teori-teori yang terdapat dalam disiplin ilmu psikolinguistik. Kandungan buku ini turut menyatakan secara jelas bagaimana teori-teori yang terdapat dalam disiplin psikolinguistik dapat diterapkan dalam pelbagai peringkat perancangan dan pelaksanaan program pendidikan bahasa.

Buku ini ditulis dalam enam belas bab. Bab pertama yang merupakan bab pengenalan memberikan takrif dan skop kajian bidang psikolinguistik. Bab ini juga menghuraikan bagaimana ilmu psikolinguistik dapat diaplikasikan dengan berkesan dalam bidang pengajaran dan pembelajaran bahasa.

Bab dua, tiga dan empat menghuraikan pelbagai aspek yang berkaitan dengan proses kefahaman atau pentafsiran makna. Bab dua menghuraikan tahap-tahap dalam pem-prosesan maklumat bahasa, termasuklah beberapa teori pem-prosesan maklumat.

Bab tiga memfokuskan penghuraian pada masalah-masalah yang sering dihadapi oleh pendengar dan pembaca semasa memproses maklumat atau input bahasa. Bab empat pula membandingkan dua kaedah pemprosesan input bahasa, iaitu secara semantik dan pragmatik.

Bab kelima mengemukakan pandangan golongan behavioris dan mentalis dalam menghuraikan proses yang berlaku semasa kanak-kanak memperoleh bahasa pertama mereka. Bab keenam menghuraikan pandangan yang ter-kandung dalam hipotesis nurani, juga turut mengemukakan hujah-hujah dan bukti-bukti kajian yang menyokong hipotesis ini. Bab ketujuh pula mengemukakan pandangan golongan behavioris yang menolak hujah-hujah yang telah dikemukakan dalam hipotesis nurani.

Bab kelapan menghuraikan secara tuntas hubungan di antara teori-teori linguistik dan kaedah-kaedah pengajaran bahasa. Bab kesembilan menghuraikan Teori Pembelajaran Pelaziman, dan bagaimana teori ini dapat diterapkan dalam perancangan dan pelaksanaan program pendidikan bahasa. Bab kesepuluh pula menghuraikan Teori Pembelajaran Kognitif, dan bagaimana teori ini dapat diterapkan dengan berkesan dalam perancangan dan pelaksanaan program pendidikan bahasa, khususnya bahasa Melayu.

Bab kesebelas menghuraikan konsep kesahan psikologi, dan bagaimana konsep ini dapat diaplikasikan semasa kita merancang dan melaksana sesuatu program pengajaran dan pembelajaran bahasa. Bab kedua belas menghuraikan secara jelas perbezaan antara program pendidikan bahasa sebagai bahasa pertama dan program pendidikan bahasa sebagai bahasa kedua.

Bab ketiga belas khusus menghuraikan bagaimana hasil kajian dalam bidang psikolinguistik dapat diterapkan dalam program pendidikan bahasa peringkat awal. Bab keempat belas pula menghuraikan takrif, tujuan dan prinsip pendidikan pemulihan, khususnya pendidikan pemulihan bahasa.

Bab kelima belas menghuraikan aspek-aspek yang ber-kaitan dengan pendidikan bahasa Melayu sebagai bahasa asing, khususnya yang berkaitan bahan dan perkaedahan pengajaran. Bab yang keenam belas merupakan bab terakhir yang menghuraikan pelbagai isu dalam perancangan dan pelaksanaan program pendidikan bahasa Melayu di Malaysia.

Buku ini sesuai ditelaah oleh pelbagai golongan pembaca, khususnya mereka yang terlibat dalam bidang linguistik dan pendidikan bahasa. Kandungan buku ini memberikan pelbagai maklumat dan panduan kepada para pensyarah dan guru bahasa, khususnya pensyarah dan guru bahasa Melayu. Mudah-mudahan buku ini dapat menyumbang ke arah menyuburkan ilmu psikolinguistik dan pendidikan bahasa di negara ini, khususnya, dan di alam Melayu seluruhnya serta di peringkat antarabangsa, umumnya.

Karya Lain Penulis Ini

Buku berkaitan yang anda mungkin berminat