Katalog

Gaya-Gaya Kepimpinan Dalam Pendidikan


Format: Paperback
ISBN-13: 978-983-3586-23-3
ISBN-10: 983-3586-23-6
Tarikh Terbit: 21 May 2008
Jumlah Muka Surat : 272

Kategori: Bisnes & Pengurusan, Kepimpinan, Pengurusan, Pendidikan, Pengurusan Sekolah

Siri:

Penerbit: PTS Professional Publishing Sdn Bhd

RM 27

Harga Sabah/Sarawak: RM 30

Beli Online

Mengupas pelbagai jenis gaya kepimpinan yang dapat diaplikasikan oleh pemimpin dalam bidang pendidikan supaya berani melakukan perubahan yang positif dan berkesan.

Bab 1     Pengenalan Kepimpinan Pendidikan    
Kepimpinan    
Kepimpinan Pendidikan    
Deskripsi Mengenai Kepimpinan    
Kesimpulan    


Bab 2     Trait Kepimpinan    
Sifat-sifat Kepimpinan    
Bagaimana Pendekatan Trait Ini Digunakan
Secara Berkesan dalam Sekolah?    
Kekuatan Pendekatan Trait    
Kelemahan Pendekatan Trait    
Kesimpulan    


Bab 3     Gaya Kepimpinan   
Kajian Universiti Ohio State     
Kajian Universiti Michigan      
Grid Pengurusan Blake dan Mouton    
Implikasi Pengurusan Grid Kepada Pengurus    
Grid Kemahiran Perhubungan     
Fungsi Gaya Kepimpinan     
Kelebihan    
Kritikan    
Aplikasi    
Kajian Kes
Instrumen Kepimpinan   
Rumusan    


Bab 4      Kepemimpinan Situasi   
Definisi    
Gaya Kepimpinan dalam Pendekatan Secara Situasi   
Tahap-Tahap Perkembangan Pendekatan
Kepimpinan Situasi    
Perkaitan Antara Gaya Kepimpinan Dan Tahap
Perkembangan    
Langkah-langkah yang Sesuai dalam
Mengendalikan Kepimpinan Secara Situasi    
Kekuatan Kepimpinan Secara Situasi    
Kelemahan Kepimpinan Situasi    
Kesimpulan    


Bab 5      Kepemimpinan Kontigensi    
Gaya Kepimpinan     
Kepelbagaian Situasi     
Bagaimana Teori Kontigensi diamalkan?   
Kekuatan Teori Kontigensi    
Kelemahan Teori Kontigensi    
Kesimpulan     


Bab 6      Kepemimpinan Laluan Matlamat   
Latar Belakang Teori Laluan Matlamat   
Gaya Kepimpinan   
Komponen Teori Laluan Matlamat   
Bagaimana Teori Laluan Matlamat Berfungsi?    
Kelemahan Teori Laluan Matlamat    
Kesimpulan    
   
Bab 7      Teori Pertukaran Pemimpin-Pengikut   
Dimensi Kepimpinan   
Kajian Awal    
Kajian Terkini    
Hubungan Menegak   
Kumpulan Dalaman     
Kumpulan Luaran    
Perkongsian Kepimpinan     
Bagaimana Teori Pertukaran
Pemimpin-Pengikut Beroperasi?   
Kekuatan Teori    
Proses Teori Pertukaran Pemimpin-Pengikut   
Kritikan Pada Teori Pertukaran
Pemimpin-Pengikut    
Aplikasi    
Kesimpulan    
    
Bab 8      Kepemimpinan Karisma    
Teori Kepimpinan Karismatik    
Ciri-ciri dan Tingkah Laku Pemimpin
Karismatik    
Konsep Lain Mengenai Karisma    
Pendekatan-pendekatan Terkini Kepimpinan Karismatik    
Kepimpinan Berkarisma Positif Dan Negatif    
Kesan-Kesan Praktikal Bagi Organisasi    
Di Mana Letaknya Karisma?    
Karisma dan Seni Kepimpinan
Karisma adalah Proses       
Rahsia Ucapan Pemimpin Karismatik      
Tips Harian untuk Pemimpin    
Kekuatan Teori Kepimpinan Karismatik    
Kelemahan Teori Kepimpinan Karismatik     
Kesimpulan    


Bab 9      Kepemimpinan Berpasukan    
Ahli Kumpulan yang Sesuai dan Kompeten   
Sokongan Luaran    

Model Kepimpinan dan Keberkesanan
Berpasukan    
Bagaimanakah Pendekatan Ini Digunakan?    
Bagaimanakah Kepimpinan dan
Keberkesanan Kumpulan Mengikut Model
Keberkesanan (KMMK) yang Ditetapkan    
Faedah Kepimpinan Berpasukan   
Latihan    
Teknik-Teknik Kumpulan  Berkesan    
Kelemahan    
Masalah Motivasi dalam Pasukan    
Cara-Cara Mengatasi Masalah    
Fungsi-Fungsi Kepimpinan Berpasukan    
Perbezaan Antara Fungsi-Fungsi Pemimpin dan Penyelia    
Beza Antara Pemimpin dengan Diktator   
Iklim Kolaboratif    
Kesimpulan    

Bab 10      Kepemimpinan Secara Bersama, Delegasi dan
Pemberian Kuasa        
Ciri-Ciri Kepimpinan Secara Bersama    
Kepelbagaian dalam Penglibatan 
Akibat-akibat daripada Penglibatan     
Faedah  Penglibatan    
Berpuas Hati dengan Proses Membuat
Keputusan    
Perkembangan dalam Kemahiran Peserta           
Objektif-Objektif bagi Peserta-Peserta yang Berbeza    
Peraturan Membuat Keputusan         
Delegasi     
Objektif        
Maklumat    

Bab 11      Kepemimpinan Transformasi    
Definisi Kepimpinan Transformasi    
Kepimpinan Transformasi dan Karisma    
Model Kepimpinan Transformasi    
Faktor-Faktor Kepimpinan Transformasi     
Faktor  Kepimpinan Transaksi    
Faktor ketidakpimpinan    
Beberapa Perspektif Kepimpinan
Transformasi     
Kekuatan Kepemimpin Transformasi    
Kritikan pada Kepimpinan Transformasi    
Aplikasi Kepimpinan Transformasi    
Kesimpulan    

Bab 12      Kepemimpinan Pengajaran    
Definisi     
Tingkah Laku Pemimpin Pengajaran    
Peranan Pemimpin Pengajaran di sekolah    
Kesimpulan    
Definisi    

Bab 13      Amalan Kepemimpinan Pendidikan Berkesan    
Pendekatan Perlakuan Pemimpin Berkesan    
Perlakuan Berorientasi Perhubungan    
Perlakuan Berorientasi Perubahan    
Kemahiran Pemimpin Pendidikan Berkesan    
Trait-Trait dan Tingkah Laku Pemimpin
Pendidikan Berkesan    
Kesimpulan    
Bibliografi        

Menghulur Tangan, Memimpin Dunia


ASSALAMUALAIKUM dan salam sejahtera. Memimpin sebuah organisasi bukanlah satu  tugas yang mudah. Sungguhpun begitu, bersama gabungan ilmu, pengetahuan, personaliti dan visi, kepimpinan  bukanlah satu misi yang mustahil bagi setiap orang yang  mahu  menjadi  seorang pemimpin yang berjaya. Seorang pemimpin berkesan sentiasa melihat kejayaan organisasinya sebagai satu usaha yang berterusan antara dirinya dengan semua anggota dalam organisasi itu.
Dalam erti kata lain, kejayaan sebuah organisasi itu adalah kejayaan bersama. Sungguhpun begitu, keberkesanan, ke-unggulan dan kecemerlangan bergantung kepada kepimpinan sebuah organisasi. Hal ini jelas seperti apa yang dikatakan oleh Oliver Wendell Holmes, “Apa yang berada di belakang kita dan apa yang berada di hadapan kita adalah perkara yang kecil berbanding dengan apa yang ada di dalam diri kita.” Jadi, diri pemimpin dan apa yang tersirat di dalam dirinya  adalah penting dalam  manifestasikan nya menjadi sebuah realiti.


Buku kecil ini  mengandungi semua jenis gaya kepimpinan, teori, dan tata cara amalan yang pertama kali ditulis dalam bahasa Melayu. Buku ini ditulis dalam usaha bagi berkongsi ilmu dan pengalaman untuk melahirkan pemimpin yang berjaya kerana kecemerlangan itu dipimpin oleh pemimpin itu sendiri. Justeru, kita harus menerima satu hakikat, bukan semua pemimpin itu adalah pemimpin. Ada dalam kalangan pemimpin yang memerlukan suntikan semangat dan wawasan bagi men-terjemahkan dalam satu bentuk kepimpinan yang tidak terlalu autokratik atau terlalu lembut tetapi satu  kepimpinan yang berkualiti dan berkesan.  
Dalam hubungan ini,  pepatah Arab berikut  adalah relevan dan dapat dijadikan panduan dalam kepimpinan, “Jika engkau terlalu keras, nanti engkau dipatahkan.  Jika engkau terlalu lembut, nanti engkau diramaskan. Justeru, bertindaklah secara sederhana kerana sederhana itu adalah bijaksana.”
Buku Gaya-gaya Kepimpinan dalam Pendidikan adalah rumusan semua gaya kepimpinan yang dapat membantu dan memberi panduan kepada guru-guru pelatih, guru, pengetua, pemimpin institusi pengajian tinggi dan juga pengurus-pengurus organisasi bagi membina kemampuan dan keupayaan menghulur tangan bagi memimpin dunia organisasi. Dalam hubungan yang sama, bagi masyarakat awam, buku kecil ini mampu menjadi panduan bagi memimpin organisasi tanpa mengira saiz dalam membina kepimpinan yang berkesan dan dihormati.


Harapan kami semoga buku kecil ini mampu menggerakkan dunia organisasi yang lebih besar bagi melihat dimensi kepimpinan dari aspek teori dan amalan dalam melahirkan pemimpin organisasi yang berkesan dan disayangi.


Selamat  Memimpin.
Sidang Pengarang,


Abd. Ghani Abdullah  Ph.D.
Abd. Rahman Hj. Abd. Aziz   MSc
Mohammed Zohir Ahmad  MEd

Karya Lain Penulis Ini

Buku berkaitan yang anda mungkin berminat