Katalog

Linguistik Am

Format: Paperback
Saiz: 5.8 x 8.2
ISBN-13: 978-983-3376-18-5
ISBN-10: 983-3376-18-5
Tarikh Terbit: 1 Jan 1970
Jumlah Muka Surat : 297

Kategori: Bahasa, Pendidikan, Pendidikan Umum

Siri:

Penerbit: PTS Akademia

RM 21.00

Harga Sabah/Sarawak: RM 24.00

Beli Online
  • RM 21.00

    Hanya boleh didapati di melalui Print on Demand. Hubungi Pn Nor Hafizah di 03-61880316

  • Beli versi ebook
    Pilih platform ebook

    Ebook ini boleh dibaca menggunakan ebook reader.

Inilah buku yang dapat dijadikan rujukan asas dalam mempelajari ilmu linguistik dan perlu dipunyai oleh semua pelajar, guru dan pensyarah bahasa Melayu. Buku ini juga perlu disimpan dalam semua perpustakaan awam dan peribadi.

Prakata Edisi Kedua
1: Linguistik dan Perkembangannya
1.1 Pengenalan
1.2 Definisi Linguistik
1.3 Linguistik Deskriptif
1.4 Permulaan Linguistik

2: Bahasa
2.1 Bahasa Sebagai Alat Berkomunikasi
2.2 Bahasa Manusia dan Cimpanzi Bernama Washoe
2.3 Bahasa Komunikasi Beruk
2.4 Ciri-ciri Bahasa Manusia

3: Kedudukan Bahasa Melayu di Dunia
3.1 Keluarga Bahasa Dunia
3.2 Keluarga Bahasa Melayu
3.3 Asal Usul Bahasa Melayu
3.4 Kajian Terhadap Bahasa Nusantara

4: Fonetik
4.1 Bidang Kaji Bunyi
4.2 Fonetik
4.3 Organ Pernafasan
4.4 Organ Sebutan
4.5 Kaedah Mengkaji Fonetik

5: Mendeskripsi Bunyi Segmental
5.1 Mensegmen dan Mengklasifikasi Bunyi
5.2 Bunyi Vokal
5.3 Menghasilkan Bunyi Konsonan
5.4 Klasifikasi Bunyi Konsonan
5.5 Bunyi-bunyi Bahasa Melayu
5.6 Transkripsi

6: Fonologi
6.1 Fonem dan Fonologi
6.2 Kaedah Mengenal Pasti Fonem
6.3 Analisis Fonologi Segmental
6.4 Kelainan dan Variasi
6.5 Bunyi Suprasegmental
6.6 Fitur-fitur Distingtif Bahasa Melayu

7: Vokal dan Konsonan Segmental Bahasa Melayu
7.1 Fonem Bahasa Melayu
7.2 Fonem Vokal
7.3 Fonem Konsonan
7.4 Konsonan Pinjaman

8: Sistem Ejaan
8.1 Ejaan
8.2 Jenis Ejaan
8.3 Ejaan Rumi Baharu
8.4 Mengeja Unsur Bahasa

9: Golongan Perkataan
9.1 Apa Itu Golongan Perkataan?
9.2 Beberapa Tradisi Penggolongan Perkataan
9.3 Kriteria Menggolong Perkataan
9.4 Usaha Menggolong Perkataan Bahasa Melayu

10: Morfologi
10.1 Morfologi dan Unsur-unsur Morfologi
10.2 Menganalisis Morfem
10.3 Kaedah Mendeskripsi Morfologi
10.4 Mendeskripsi Binaan Morfologi Bahasa Melayu
10.5 Morfem dan Kata
10.6 Morfofonologi

11: Menerbitkan Perkataan
11.1 Kaedah Menerbitkan Perkataan
11.2 Pengimbuhan
11.3 Menerbitkan Kata Melalui Penggandaan
11.4 Menerbitkan Kata Melalui Pemajmukan

12: Sintaksis
12.1 Apa Itu Sintaksis?
12.2 Hubungan Posisi
12.3 Hubungan Berdampingan
12.4 Hubungan Kepertukaran
12.5 Jenis Binaan Sintaksis
12.6 Unsur Terdekat

13: Unit-unit Sintaksis
13.1 Binaan Sintaksis
13.2 Frasa
13.3 Klausa
13.4 Ayat

14: Pola-pola Dasar Ayat
14.1 Pengenalan
14.2 Pola Ayat Dasar Arbak Othman
14.3 Pola Ayat Dasar Asmah Hj. Omar
14.4 Pola Ayat Dasar Tatabahasa Dewan
14.5 Pola-pola Ayat Majmuk

15: Jenis dan Fungsi Ayat
15.1 Pengenalan
15.2 Ayat Berita
15.3 Ayat Tanya
15.4 Ayat Perintah
15.5 Ayat Seru
15.6 Fungsi Ayat

16: Transformasi Generatif
16.1 Pengenalan
16.2 Konsep-konsep Asas Tatabahasa Transformasi
16.3 Kebolehan dan Perlakuan
16.4 Komponen-komponen Tatabahasa Transformasi

17: Semantik
17.1 Definisi Semantik
17.2 Kesulitan Mengkaji Makna
17.3 Mengkaji Makna

18: Semantik Tradisional
18.1 Struktur Makna
18.2 Sinonim
18.3 Antonim
18.4 Polisim
18.5 Hiponim
18.6 Makna Tak Seimbang antara Bahasa

19: Semantik Moden
19.1 Pengenalan
19.2 Sumbangan Sarjana Semantik Abad ke-20
19.3 Perkembangan Semasa Ilmu Semantik

20: Bidang antara Disiplin Linguistik
20.1 Pengenalan
20.2 Lingustik Gunaan
20.3 Linguistik Sejarah
20.4 Linguistik Perbandingan
20.5 Sosiolinguistik
20.6 Perancangan Bahasa
20.7 Neurolinguistik
20.8 Penguasaan Bahasa Pertama
20.9 Pembelajaran Bahasa Kedua
20.10 Bidang-bidang Lain

Bibliografi

Indeks Pengarang

Indeks

Buku Linguistik Am adalah buku yang saya tulis pada tahun 1980 dan diterbitkan oleh syarikat Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd. Buku ini diulang cetak hampir pada setiap tahun hinggalah ke cetakan kesepuluh pada tahun 1992.

Buku ini disunting semula bagi memenuhi keperluan pelajar sekarang. Sebagai pengarang edisi pertama, saya berterima kasih kepada syarikat Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd. yang memberi layanan yang istimewa kepada saya dan juga bermurah hati melepaskan hak menerbitkan buku ini bagi membolehkannya diterbitkan semula melalui syarikat PTS Professional Publishing Sdn. Bhd.

Ada empat perkara yang dilakukan apabila buku ini disunting semula. 1. Isi buku ini disusun semula bagi memenuhi keperluan semasa pelajar bahasa Melayu. Empat bab terakhir iaitu, Bab 16 Pemerolehan Bahasa, Bab 17 Pembelajaran Bahasa, Bab 18 Prinsip dan Kaedah Pengajaran Bahasa, dan Bab 19 Prinsip dan Kaedah Pengujian Bahasa, dikeluarkan. Bab-bab ini akan saya masukkan ke dalam buku linguistik gunaan yang diperluas menjadi sebuah buku baru berkenaan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu.

2. Bahasa yang digunakan dalam buku ini disunting semula dengan mengambil kira indeks bacaan. Bagi menurunkan indeks bacaan, ayat-ayat yang digunakan dipendekkan. Frasa kerja digunakan bagi menggantikan kata nama yang abstrak. Contoh-contoh yang digunakan juga diambil daripada bahasa-bahasa yang diketahui oleh pelajar-pelajar di Malaysia. Ini diharapkan dapat memudahkan para pelajar memahami topik-topik penting dalam linguistik am.

2. Bab-bab yang panjang dalam buku edisi pertama dipecah-kan menjadi bab-bab pendek yang mudah dibaca. Oleh sebab itu, buku ini mengandungi 20 bab sekarang. Bahan-bahan lama juga digantikan dengan bahan baru. Perbincangan dalam buku ini juga mengambil kira isu-isu bahasa semasa.

3. Selepas setiap bahagian dalam setiap bab, disediakan soalan ulang kaji bagi membantu pelajar memahami linguistik am dengan lebih berkesan.

Setelah menjalankan perkara-perkara di atas, sekarang buku ini mengandungi 20 bab yang membincangkan lima judul besar. Bahagian pertama, iaitu Bab 1, 2 dan 3, memperkenalkan bidang linguistik, definisi linguistik, membincangkan ciri-ciri bahasa dan sejarah perkembangan linguistik. Bahagian kedua, iaitu Bab 4, 5, 6, 7, dan 8 membincangkan fonetik dan fonologi. Bahagian ketiga, iaitu 9, 10, dan 11 membincangkan morfologi. Bahagian keempat, iaitu Bab 12, 13, 14, 15, dan 16 membincang-kan sintaksis. Bahagian kelima, iaitu Bab 17, 18, dan 19. Bab 20 adalah bab penutup yang membincangkan kaitan linguistik dengan bidang-bidang ilmu lain.

Semoga Linguistik Am akan dapat membantu pelajar-pelajar dan guru-guru bahasa Melayu dalam meningkatkan pendidik-an bahasa Melayu.

Karya Lain Penulis Ini

Buku berkaitan yang anda mungkin berminat