Katalog

Menguasai Penyelidikan Dalam Pendidikan: Teori, Analisis& Interpretasi Data

Format: Paperback
ISBN-13: 978-983-3585-83-0
ISBN-10: 983-3585-83-3
Tarikh Terbit: 15 Jan 2007
Jumlah Muka Surat : 372

Kategori: Pendidikan, Pendidikan Khas, Pendidikan Umum

Siri:

Penerbit: PTS Professional Publishing Sdn Bhd

RM 34.00

Harga Sabah/Sarawak: RM 37.00

Beli Online

Kaedah penyelidikan dalam pendidikan yang lengkap. Mesti dimiliki oleh pelajar universiti dan institusi perguruan di Malaysia dan para penyelidik.

Prakata

1 Konsep Penyelidikan Pendidikan
Fungsi Penyelidikan Pendidikan
Pendekatan Penyelidikan Pendidikan
Unsur-unsur Penyelidikan

2 Etika Penyelidikan
Aktiviti Penyelidikan yang Tidak Beretika
Penutup

3 Teori dalam Penyelidikan
Definisi Teori
Membentuk Kerangka Kerja
Penyelidikan
Fungsi Sintesis Idea Baru
Teori Membantu Membuat Generalisasi
Teori Membantu Menjelaskan dan Membuat
Penggunaan Teori bagi Menguji Teori
Kesimpulan

4 Penyelidikan Sejarah
Definisi Masalah
Proses Penyelidikan Sejarah
Pernyataan Permasalahan
Pengumpulan Data
Analisis Data: Kritikan Luaran dan Dalaman
Sintesis Data
Kesimpulan

5 Penyelidikan Eksperimen
Proses Eksperimental
Manipulasi dan Kawalan
Gangguan kepada Kesahan Eksperimental
Gangguan Kepada Kesahan Dalaman
Gangguan Terhadap Kesahan Luaran
Spesifikasi Pemboleh Ubah
Kesan Ujikaji
Susunan Reaktif

6 Kajian Perbandingan Punca
Kajian Kes: Menjalankan Kajian
Perbandingan Punca
Analisis Data

7 Korelasi
Proses Asas Kajian Korelasi
Kajian Ramalan
Pengumpulan Data
Analisis Korelasi

8 Pensampelan
Populasi dan Sampel
Teknik Pensampelan
Pensampelan Rawak
Pensampelan Tidak Rawak
Kuasa
Saiz Sampel
Strategi Sampel dalam Penyelidikan Pendidikan

9 Masalah
Pengalaman
Teori
Ulasan Literatur
Permulaan Masalah
Ulasan Kajian Literatur
Ulasan
Menyemak Sumber Utama (Primer)
Sumber Ujian
Mencari Maklumat Menggunakan Komputer
Menulis Ulasan

10 Pendekatan Kualitatif
Kelebihan Pendekatan Kualitatif
Kelemahan Pendekatan Kualitatif
Peranan Komputer dalam Analisis Data
Melaksanakan Peranan
Lakon Watak
Penutup
Maklumat Sulit dan Kerahsiaan
Hak Tidak Meneruskan
Tanggungjawab Penyelidik
Menulis Dapatan Kajian
Tekanan
Penyelidikan yang Berkaitan
Kesimpulan
Mencari Masalah Kajian

11 Hipotesis
Bagaimana Menghasilkan Hipotesis?
Penyelidikan dan Hipotesis Operasi
Hipotesis Operasi yang Dihasilkan daripada Hipotesis Penyelidikan
Kriteria Hipotesis
Hipotesis yang Tidak Dipastikan
Pembentukan Hipotesis dan Percubaan
Hipotesis Nol
Ujian Hipotesis dan Signifikan
Hipotesis Sehala (One Tailed) dan
Dua Hala (Two Tailed)
Ralat Jenis I dan Jenis II
Kesimpulan

12 Pemboleh Ubah
Pemboleh Ubah Bersandar dan Tak Bersandar
Kehadiran Lawan Ketidakhadiran
(Presence vs Absence)
Arahan Sebagai IV
Pemilihan Pemboleh Ubah Bersandar
Pemboleh Ubah Kawalan (Malar)
Pemboleh Ubah Masuk Campur (Intervening)
Pemboleh Ubah Gabungan
Peringkat Pengukuran

13 Kesahan dan Kebolehpercayaan
Kesahan
Jenis-jenis Kesahan
Kesahan Dalaman dan Luaran
Kebolehpercayaan

14 Soal Selidik
Tinjauan Melalui Soal Selidik
Bentuk Tinjauan
Langkah-langkah Penyelidikan
Tinjauan Jangka Masa Panjang dan Perentasan Seksyen
Soal Selidik Ataupun Jadual Temu Bual
Menjalankan Temu Bual
Ketanpanamaan dan Sulit
Kesahan dan Kebolehpercayaan
Analisis Data
Data yang Disediakan bagi Analisis Komputer
Kesimpulan

15 Pengukuran Sikap
Kaedah Pembinaan Skala Sikap
Kaedah Likert
Perbezaan Semantik
Konsep Kendiri
Kebolehpercayaan dan Kesahan Skala
Kesimpulan

16 Kaedah Kuantitatif
Statistik Deskriptif (Descriptive Statistics)
Statistik Takbiran (Inferential Statistics)
Kaedah Mengukur Kecenderungan Memusat
(Measures of Central Tendency)
Perbezaan Antara Min, Median dan Mod
Ukuran Serakan ataupun Kepelbagaian
(Measures of Dispersal or Variability)
Sisihan Piawai (Standard Deviation)
Perisian Statistik bagi Komputer
Menentukan Varian dan Nilainya
Ringkasan

17 Taburan Normal dan Erti Statistik
Taburan Lazim
Perkara yang Perlu Diberi Perhatian
Kebarangkalian ataupun Kemungkinan
Keertian Statistik
Pemilihan Aras Keertian
Kesimpulan

18 Pengertian Masukan Data
Masukan Data
Memproses Data Statistik Deskriptif

19 Statistik Inferensi
Menganalisis dan Interprestasi bagi
Ujian Signifikan Korelasi
Ujian- t
ANOVA
Khi Kuasa Dua dan Ujian bagi Jadual Kontigensi
Ulasan bagi Jadual Kontigensi
Regrasi
Rumusan
Bagaimana Membuat Keputusan Laporan
Mengikut Hipotesis Kajian

Bibliografi

Indeks

Buku ini ditulis dengan tujuan untuk memenuhi keperluan sebagai buku rujukan bagi penyelidik yang ingin membuat kajian penyelidikan. Dalam buku ini, pembaca akan didedahkan beberapa cara untuk membuat penyelidik dengan lebih mudah. Di samping itu juga penyelidikan didedahkan bagaimana hendak memahami beberapa statistik mudah seperti min, mod, median dan sisihan piawai.

Kelebihan buku ini adalah ia merangkumi semua aspek dalam proses membuat penyelidikan, iaitu daripada memahami kaedah pembuat penyelidikan, sehingga menguasai memproses data, analisa data dan mentafsir dan membuat laporan. Tidak seperti buku-buku yang ada dalam pasaran yang hanya menerangkan beberapa konsep dalam mejalankan aktiviti penyelidikan. Objektif buku ini, supaya penyelidik dapat menguasai kesemua aspek penyelidikan dalam pendidikan dengan menggunakan satu buku sahaja.

Penerbitan buku ini merupakan satu usaha bagi melengkapkan lagi bahan rujukan. Buku ini mempunyai 19 bab secara umumnya. Ia terbahagi kepada dua fasa iaitu fasa pertama penyelidik diberi kefahaman untuk membuat penyelidikan, dari membuat pernyataan masalah, objektif, persoalan, kajian, jenis penyelidikan, hipotesis, persampelan kebolehpercayaan dan kesahan, dan membina soalselidik. Dalam Fasa kedua penyelidik dapat menguasai asas statistik deskriptif seperti min, mod, dan median serta taburan normal. Untuk menguasai jenis statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis buku ini dapat menerangkan apa jenis statistik yang sesuai untuk mengunakan ujian-t, korelasi, ANOVA, Khi kuasa dua dan regrasi. Ini juga termasuk bagaimana hendak memahami dan mentafsir data hasil daripada statistik inferesi.

Buku ini bukan sahaja ditulis bagi mengisi keperluan akademik untuk pelajar universiti sahaja tetapi juga bagi mengisi keperluan untuk penyelidik-penyelidik yang ingin membuat kajian, khususnya para pendidik serta golongan yang terlibat dalam organisasi pendidikan.

Diharap buku ini menjadi bahan rujukan dan bacaan berguna bagi golongan pembaca yang ingin mempertingkatkan pembangunan mutu penyelidikan khasnya kepada pelajar-pelajar ijazah pertama daripada Institusi Perguruan Malaysia dan IPTA/IPTS serta pelajar Sarjana dan Ph.D yang mengambil pendidikan.

Karya Lain Penulis Ini

Buku berkaitan yang anda mungkin berminat