Katalog

Mengurus Kewangan Sekolah (Edisi kemas kini)

Format: Paperback
ISBN-13:
ISBN-10: 983-3376-98-3
Tarikh Terbit: 1 Aug 2006
Jumlah Muka Surat : 307

Kategori: Pendidikan, Pendidikan Umum, Pengurusan Sekolah

Siri:

Penerbit: PTS Professional Publishing Sdn Bhd

RM 28.00

Harga Sabah/Sarawak: RM 31.00

Beli Online

Buku ini membincangkan secara terperinci setiap aspek pengurusan kewangan sekolah berdasarkan kajian yang dijalankan ke atas beberapa sekolah.

Prakata
Bab 1 Struktur dan Sistem Pengurusan Kewangan Sekolah
Pendahuluan
Proses Pengagihan Peruntukan bagi Sekolah
Bertaraf PTj dan Bukan PTj
Kelebihan dan Kekurangan Sekolah Bertaraf PTj
Kebaikan dan Keburukan Peruntukan
Melalui Geran Sekolah Bertaraf Bukan PTj
Perbezaan Pengurusan Kewangan Sekolah
antara Sekolah Bertaraf PTj dengan Sekolah
Bukan Bertaraf PTj
Persamaan daripada segi Pengurusan
Kewangan Sekolah Bertaraf PTj dan Bukan PTj
Kesimpulan

Bab 2 Organisasi dan Tatacara Mengurus
Kewangan Sekolah
Pendahuluan
Tatacara Pengurusan Kewangan dan
Perakaunan di Sekolah
Peranan dan Tanggungjawab Pengetua
dalam Mengurus Kewangan Sekolah
Struktur Organisasi Kewangan Sekolah
Jenis-jenis Kumpulan Wang Sekolah
Buku Vot
Tugas Pengetua pada Belanjawan Sekolah
Peranan Pengetua pada Sistem Kawalan
Dalaman
Peranan Pengetua ataupun Guru Besar dalam
Mematuhi Prosedur dan Tatacara
Kewangan Sekolah
Buku Tunai
Tatacara Penerimaan dan Pungutan
Tatacara Pembelian dan Pembayaran
Panjar Wang Runcit
Pesanan Tempatan
Sebut Harga
Tender Terbuka
Tatacara Pembayaran
Peruntukan Akta dan Pekeliling Berkaitan
Pengurusan Kewangan Sekolah
Borang-borang Kewangan
Kesimpulan

Bab 3 Pengurusan Kewangan di Sekolah Rendah
Jenis Kebangsaan Tamil dan Cina:
Kajian Kes
Pendahuluan
Pernyataan Masalah
Tujuan Kajian
Persoalan Kajian
Dapatan Kajian
Kajian Kes Pengurusan Kewangan Sekolah
Rendah (Tamil) di Rawang, Selangor
Kajian Kes Pengurusan Kewangan Sekolah
Rendah (Cina) di Rawang Selangor
Cadangan-cadangan bagi Memperbaiki
Pentadbiran Kewangan
Tambahan Peruntukan Wang SUWA
Cadangan Kajian Lanjut
Kesimpulan

Bab 4 Pengurusan Kewangan di Sekolah
Menengah Harian Biasa di Selangor
selepas Bertaraf PTj: Kajian Kes
Pendahuluan
Sekolah Bertaraf Pusat Tanggungjawab (PTj)
Permasalahan Kajian
Objektif Kajian
Soalan Kajian
Metodologi Kajian
Rumusan dan Cadangan
Kesimpulan

Bab 5 Mengurus Kewangan dan Amalan
Perakaunan di Sebuah Sekolah Teknik:
Kajian Kes
Pendahuluan
Kelemahan-kelemahan dalam Mengurus
Kewangan Kerajaan
Punca-punca yang Menjejaskan Integriti dan
Akauntabiliti Pengurusan Kewangan Sektor
Awam
Objektif Kajian
Persoalan Kajian
Dapatan Kajian
Kesimpulan

Bab 6 Pengurusan Kewangan di Sekolah Agama
Rakyat: Kes Kajian
Pendahuluan
Objektif Kajian
Soalan Kajian
Kajian Kes: Pengurusan Kewangan Di
Sekolah Menengah Agama Rakyat di Kulim,
Kedah Darul Aman

Bab 7 Pengurusan Kewangan di Sekolah
Menengah Asrama Penuh: Kes Kajian
Pendahuluan
Objektif Kajian
Persoalan Kajian
Dapatan Kajian
Kesimpulan

Bab 8 Laporan Audit Bersyarat
Pendahuluan
Audit dan Pengauditan Pengurusan Kewangan
Laporan Audit Bersyarat
Masalah dalam Amalan Pengurusan Kewangan
Sekolah
Strategi-strategi Menyelesaikan Masalah
Kewangan Sekolah
Hukuman Akibat Salah laku Serius dalam
Pengurusan Kewangan
Kesimpulan

Bab 9 Isu-isu Pengurusan Kewangan Sekolah
Rendah dan Menengah di Malaysia
Pendahuluan
Perakaunan dan Pengurusan Kewangan
Sekolah
Peruntukan Akta, Pekeliling dan Arahan
Perbendaharaan yang Berkaitan dengan
Pengurusan Kewangan Sekolah
Isu-isu Pengurusan Kewangan Sekolah
Cadangan-cadangan bagi Mengatasi Masalah
Pengurusan Kewangan Sekolah
Kesimpulan

Bab 10 Lampiran
Lampiran A: Kumpulan PCG Mata Pelajaran
dan Kumpulan PCG Bukan Mata Pelajaran
Lampiran B: Jenis Bantuan Per Kapita dan
Maksud Perbelanjaan
Lampiran C: Kadar Peruntukan Per kapita

Bab 11 Bibliografi

Kerajaan sudah membelanjakan wang yang banyak di dalam mengurus dan mentadbir sekolah. Oleh itu adalah menjadi tanggungjawab pengetua dan guru besar sekolah bagi memastikan wang yang diperuntukkan oleh kerajaan dibelanjakan secara berhemat, tidak berlaku pembaziran dan digunakan bagi meningkatkan pengajaran pembelajaran sekolah demi kecemerlangan pelajar pada masa hadapan.

Walaupun di sesetengah sekolah pengurusan dan pentadbiran kewangan sekolah diurus oleh kerani kewangan sekolah, namun tanggungjawab pengurusan kewangan sekolah masih terletak di bahu pengetua ataupun guru besar. Oleh itu buku ini membicarakan perihal mengurus dan mentadbir kewangan sekolah.

Ia meliputi:

Bab 1 membincangkan struktur dan sistem pengurusan kewangan sekolah, dan bagaimana sekolah mendapat per-untukan melalui peruntukan Per Kapita Grant (PGG) bagi mata pelajaran, dan Per Kapita Geran (PCG) bagi bukan mata pelajaran.

Bab 2 menganalisis berkenaan organisasi dan pengurusan kewangan sekolah, serta tugas pengetua dan guru besar dalam mengurus kewangan sekolah, peranan AJK kewangan sekolah dan pematuhan pekeliling kewangan dan arahan perbendaharaan yang perlu dipatuhi.

Bab 3 adalah kajian kes berkenaan pengurusan kewangan di sebuah sekolah di SRJK (C) dan SRJK (T) di Rawang Selangor.

Bab 4 adalah kajian kes tentang pengurusan kewangan di Sekolah Menengah Teknik.

Bab 5 membincangkan pengurusan kewangan sebuah sekolah menengah sebelum bertaraf PTj dan selepas bertaraf PTj.

Bab 6, kajian kes berkenaan pengurusan kewangan sekolah di sebuah Sekolah Menengah Agama Rakyat.

Bab 7, kajian kes berkenaan amalan pengetua dalam pengurusan kewangan Sekolah Asrama Penuh.

Bab 8 pula menganalisis laporan audit bersyarat, yang meliputi definisi audit bersyarat, mengapa sesuatu sekolah di kenakan laporan audit bersyarat, dan cara mengatasi masalah laporan audit bersyarat.

Bab 9 membincangkan berkenaan isu-isu pengurusan kewangan sekolah pada masa kini dan cara mengatasi masalah pengurusan kewangan sekolah.

Oleh yang demikian, buku ini sesuai untuk pelajar-pelajar yang mengikuti Kursus Kewangan dalam Pendidikan, Pengurusan Kewangan dan Perakaunan Sekolah, Ekonomi dalam Pendidikan, Perancangan dan Dasar Pendidikan di peringkat pasca ijazah di institusi pengajian tinggi awam dan swasta.

Buku ini juga sesuai digunakan sebagai bahan rujukan kepada pegawai-pegawai pendidikan, pengetua dan guru besar sekolah yang ingin mempelajari dan mendapat pengetahuan lanjut berkenaan pengurusan dan pentadbiran kewangan sekolah menengah atau rendah di Malaysia.

Setakat ini belum ada lagi buku di pasaran yang membincangkan secara mendalam berkenaan pengurusan kewangan sekolah di Malaysia. Dengan terbitnya buku ini, ia dapat menambahkan khazanah ilmu dan akan menjadi buku rujukan utama dalam pengurusan dan pentadbiran kewangan sekolah di Malaysia.

Sebagai peringatan kepada pembaca, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pelajaran yang disebutkan di dalam buku ini merujuk kepada Kementerian Pelajaran Malaysia sekarang.

Di sini saya ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Dekan, Fakulti Pendidikan yang memberi dorongan supaya semua staf menghasilkan buku ilmiah bagi kegunaan pelajar dan masyarakat umum. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Pn. Normawati Zainol Abidin, Pn. Khalipah binti Md. Jidin dan Pn. Siti Fatimah binti Mohamad Sulam yang sudi menaip manuskrip ini. Akhir sekali saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada pelajar-pelajar ijazah sarjana seperti Pn. Subathiren a/p Ramaloo, En. Mokhtar Ibrahim, En. Abdul Rahim bin Affandi, En. Azman bin Abdul Rahman, Pn. Zaidah binti Mustaffa dan En. Haris bin Hamzah yang membenarkan sebahagian daripada tulisan, dapatan dalam kertas projek dan tugasan dimasukkan ke dalam buku ini. Sekian, terima kasih.

Karya Lain Penulis Ini

Buku berkaitan yang anda mungkin berminat