Linguistik Am
oleh Abdullah Hassan


Versi eBook

RM15.00

e-ISBN:
Tarikh Terbit:
3 Sep 2012
Jumlah Muka Surat:
Kategori:
Akademia,
Penerbit:
PTS Akademia

Versi Cetak

Inilah buku yang dapat dijadikan rujukan asas dalam mempelajari ilmu linguistik dan perlu dipunyai oleh semua pelajar, guru dan pensyarah bahasa Melayu. Buku ini juga perlu disimpan dalam semua perpustakaan awam dan peribadi.

Prakata Edisi Kedua
1: Linguistik dan Perkembangannya
1.1 Pengenalan
1.2 Definisi Linguistik
1.3 Linguistik Deskriptif
1.4 Permulaan Linguistik

2: Bahasa
2.1 Bahasa Sebagai Alat Berkomunikasi
2.2 Bahasa Manusia dan Cimpanzi Bernama Washoe
2.3 Bahasa Komunikasi Beruk
2.4 Ciri-ciri Bahasa Manusia

3: Kedudukan Bahasa Melayu di Dunia
3.1 Keluarga Bahasa Dunia
3.2 Keluarga Bahasa Melayu
3.3 Asal Usul Bahasa Melayu
3.4 Kajian Terhadap Bahasa Nusantara

4: Fonetik
4.1 Bidang Kaji Bunyi
4.2 Fonetik
4.3 Organ Pernafasan
4.4 Organ Sebutan
4.5 Kaedah Mengkaji Fonetik

5: Mendeskripsi Bunyi Segmental
5.1 Mensegmen dan Mengklasifikasi Bunyi
5.2 Bunyi Vokal
5.3 Menghasilkan Bunyi Konsonan
5.4 Klasifikasi Bunyi Konsonan
5.5 Bunyi-bunyi Bahasa Melayu
5.6 Transkripsi

6: Fonologi
6.1 Fonem dan Fonologi
6.2 Kaedah Mengenal Pasti Fonem
6.3 Analisis Fonologi Segmental
6.4 Kelainan dan Variasi
6.5 Bunyi Suprasegmental
6.6 Fitur-fitur Distingtif Bahasa Melayu

7: Vokal dan Konsonan Segmental Bahasa Melayu
7.1 Fonem Bahasa Melayu
7.2 Fonem Vokal
7.3 Fonem Konsonan
7.4 Konsonan Pinjaman

8: Sistem Ejaan
8.1 Ejaan
8.2 Jenis Ejaan
8.3 Ejaan Rumi Baharu
8.4 Mengeja Unsur Bahasa

9: Golongan Perkataan
9.1 Apa Itu Golongan Perkataan?
9.2 Beberapa Tradisi Penggolongan Perkataan
9.3 Kriteria Menggolong Perkataan
9.4 Usaha Menggolong Perkataan Bahasa Melayu

10: Morfologi
10.1 Morfologi dan Unsur-unsur Morfologi
10.2 Menganalisis Morfem
10.3 Kaedah Mendeskripsi Morfologi
10.4 Mendeskripsi Binaan Morfologi Bahasa Melayu
10.5 Morfem dan Kata
10.6 Morfofonologi

11: Menerbitkan Perkataan
11.1 Kaedah Menerbitkan Perkataan
11.2 Pengimbuhan
11.3 Menerbitkan Kata Melalui Penggandaan
11.4 Menerbitkan Kata Melalui Pemajmukan

12: Sintaksis
12.1 Apa Itu Sintaksis?
12.2 Hubungan Posisi
12.3 Hubungan Berdampingan
12.4 Hubungan Kepertukaran
12.5 Jenis Binaan Sintaksis
12.6 Unsur Terdekat

13: Unit-unit Sintaksis
13.1 Binaan Sintaksis
13.2 Frasa
13.3 Klausa
13.4 Ayat

14: Pola-pola Dasar Ayat
14.1 Pengenalan
14.2 Pola Ayat Dasar Arbak Othman
14.3 Pola Ayat Dasar Asmah Hj. Omar
14.4 Pola Ayat Dasar Tatabahasa Dewan
14.5 Pola-pola Ayat Majmuk

15: Jenis dan Fungsi Ayat
15.1 Pengenalan
15.2 Ayat Berita
15.3 Ayat Tanya
15.4 Ayat Perintah
15.5 Ayat Seru
15.6 Fungsi Ayat

16: Transformasi Generatif
16.1 Pengenalan
16.2 Konsep-konsep Asas Tatabahasa Transformasi
16.3 Kebolehan dan Perlakuan
16.4 Komponen-komponen Tatabahasa Transformasi

17: Semantik
17.1 Definisi Semantik
17.2 Kesulitan Mengkaji Makna
17.3 Mengkaji Makna

18: Semantik Tradisional
18.1 Struktur Makna
18.2 Sinonim
18.3 Antonim
18.4 Polisim
18.5 Hiponim
18.6 Makna Tak Seimbang antara Bahasa

19: Semantik Moden
19.1 Pengenalan
19.2 Sumbangan Sarjana Semantik Abad ke-20
19.3 Perkembangan Semasa Ilmu Semantik

20: Bidang antara Disiplin Linguistik
20.1 Pengenalan
20.2 Lingustik Gunaan
20.3 Linguistik Sejarah
20.4 Linguistik Perbandingan
20.5 Sosiolinguistik
20.6 Perancangan Bahasa
20.7 Neurolinguistik
20.8 Penguasaan Bahasa Pertama
20.9 Pembelajaran Bahasa Kedua
20.10 Bidang-bidang Lain

Bibliografi

Indeks Pengarang

Indeks

Buku Berkaitan