Model Berfikir secara Kreatif

oleh Helmi pada 27 Sep 2004

Model kreativiti terancang digunakan bagi menunjukkan proses berkreasi melibatkan suatu analisis yang kritikal dan bermatlamat, menerbitkan idea imaginatif dan penilaian kritikal. Secara keseluruhannya, proses kreativiti ini melibatkan keseimbangan antara imaginasi dan analisis. Berbanding dengan pendekatan lama, idea-idea kreatif terhasil daripada pemikiran bawah sedar yang lazimnya di luar kawal seseorang. Justeru itu dalam model ini, cara, metode dan pendekatan menerbitkan idea kreatif adalah dalam kawalan pemikiran seseorang. Proses ini memerlukan tindakan dan implementasi idea. Ia menekankan bukan setakat menggunakan kekuatan imaginasi bagi menerbitkan benda atau perkara dan idea baru, malah kita juga mesti merancang menjadikan ia suatu yang bersifat realiti.
1. Pemerhatian
2. Analisis
3. Penerbitan
4. Penuaian
5. Penambahbaikan
6. Penilaian
7. Implementasi

Pemikiran kreatif adalah pemikiran otak kanan. Ia juga dikenali sebagai otak kreatif. Penemuan otak kreatif ditemui seawal 450 s.m. Penemuan otak kiri pada masa itu hanya berasaskan andaian yang pemikiran manusia lebih baik daripada haiwan yang lain. Walaupun penemuan itu tidak bersifat ilmiah dan saintifik, setidak-tidaknya ia merintis ke arah suatu pengajian yang bersifat saintifik dan empirik beribu-ribu tahun selepas itu.

Rogger dan Sperry (1960) penerima anugerah Nobel, berjaya membuktikan manusia berfikir dalam dua paksi yang ekstrem, iaitu kreatif dan kritis. Penemuan ini agak istimewa kerana selepas daripada itu, terbongkar rahsia yang menakjubkan berkenaan fungsi dan otak kanan. Kreatif ialah kata nama bagi suatu bentuk pemikiran yang ‘luar biasa’ dan bertentangan dengan pemikiran biasa logik keupayaannya. Manakala kreativiti pula ialah perkataan yang menggambarkan ‘perbuatan dan sifat’ yang berpunca daripada pemikiran yang kreatif. Semua manusia memiliki sifat dan perbuatan ini. Dengan kata lain, pemikiran kreatif dimiliki oleh semua manusia. Cuma dalam banyak hal, darjah dan kreativiti yang terdapat bagi setiap individu berbeza. Perbezaan inilah yang melahirkan tokoh-tokoh pemikir kreatif dan rekawan-rekawan kreatif yang tersohor di dunia pada masa dahulu dan masa kini. Sebagai contoh, apakah rahsia di sebalik keajaiban binaan 7 Wonders in the World seperti Piramid, Taj Mahal, Tembok Besar China dan yang lain. Inilah bukti kekuasaan Tuhan yang mengurniakan otak kreatif kepada manusia yang membolehkan manusia menyelesaikan masalah hidup sesama manusia, alam sekitar dan ketuhanan.

Dalam konteks ini, menurut Davis (1983) dalam Nik Azis (1994), terdapat 4 langkah dalam perkembangan kreatif. Antara lain, model itu menghuraikan cara-cara menyusun kandungan pelajaran dan aktiviti bagi mengukuhkan sikap dan kesedaran berkaitan kreativiti, kebolehan dan kemahiran pemikiran kreatif serta teknik pemikiran kreatif. Empat langkah perkembangan kreatif dalam model Davis (1983) adalah seperti berikut:

Kesedaran
Kesedaran berkreasi atau menggunakan pemikiran kreatif dalam menyelesaikan sesuatu masalah atau memperoleh idea. Skema kesedaran ini seharusnya menjadi motif utama menggerakkan daya kreatif seseorang. Jika kita tidak mempunyai tanggapan ataupun kesedaran pada peranan dan fungsi serta pemikiran kreatif, maka cara dan pendekatan yang kita gunakan bagi berfikir mungkin dengan jalan kritis dan analitis. Jalan ini yang kita gunakan bagi berfikir dan menyelesaikan sesuatu masalah sebelum ini ternyata gagal. Atas kesedaran ia berguna dan penting, maka kita terus menggunakannya. Sekali lagi ia turut disertai dengan kegagalan. Kesedaran harus ada pada setiap diri kita bagi meletakkan sesuatu masalah dan idea itu secara kreatif. Banyak syarikat, firma dan institusi yang dipimpin oleh pemimpin yang mempunyai kesedaran meletakkan kreativiti pada tempatnya dan akhirnya ia berjaya, contohnya Walt Disney, Boeing, United Parcel, Nike, Proter and Gambler dan sebagainya.

Pemahaman
Jika kesedaran menjadi tonggak utama bagi menggerakkan motivasi kreatif, maka pemahaman adalah sokongan bagi gerak kesedaran. Pertamanya, kita perlu mengetahui apa fungsi dan matlamat pemikiran kreatif, selain tahu dan faham pada masalah yang boleh diselesaikan secara kreatif. Sesuatu idea dan penyelesaian masalah tidak mungkin dapat dilakukan dengan teknik kreatif jika kita sama sekali tidak faham apa yang dikatakan pemikiran kreatif, fungsi, peranan dan kesannya kepada pembinaan idea. Pemahaman menghendaki kita mempelajari dan meneroka konsep dan kepenggunaan pemikiran kreatif. Menyelongkar khazanah dan rahsia kreativiti ini dapat membawa banyak kesan yang positif sama ada kepada diri mahupun organisasi.

Teknik
Berfikir secara kreatif tidak berlaku dengan sewenang-wenang dan sebarangan. Seperti bermain bola sepak, semua orang menendang bola dan bola yang ditendang itu bergerak. Namun, tidak semua orang dapat menendang bola tepat ke sasarannya. Hanya orang yang mahir dan mengetahui teknik-teknik menendang yang betul sahaja dapat melakukannya. Ini kerana, ia memerlukan teknik khusus seperti di kawasan mana bola itu perlu di tendang, berapa kekuatan tendangan yang diperlukan, jauh sasaran dan tinggi ataupun rendah. Kesemua ini berkehendakkan teknik yang khusus. Akhirnya daripada teknik dan aplikasi yang bersistem, kita menjadi mahir dan seterusnya dapat melakukannya dengan mudah tanpa banyak halangan. Begitu juga dengan berfikir secara kreatif. Ia mestilah didahului dengan teknik-teknik yang spesifik mengikut persoalan dan masalah yang dihadapi, kerana tidak semua masalah boleh menggunakan teknik yang sama. Ia mungkin berkehendakkan gabungan daripada beberapa teknik bagi menyelesaikan masalah.

Hakiki
Hakiki dalam konteks ini bermaksud, kesan atau hasil yang diperoleh dengan jalan pemikiran kreatif ini, menimbulkan satu makna yang mendalam kepada dirinya. Pertama, kesedaran pada sesuatu masalah dan idea itu boleh ditemukan dengan kekuatan berfikir secara kreatif dan pastinya dengan jalan usaha dan percubaan yang tiada hentinya. Kedua, ia menyedari sesungguhnya, kekuatan daya akal dan penyelesaian kreatif itu tidak akan berlaku, namun yang pasti ia mesti berlaku. Ia kembali kepada punca yang asal iaitu ia berlaku atas kudrat dan iradat Tuhan. Justeru itu, ia sedar daya fikirnya tidak akan berupaya tanpa hikmah dan rahmat Tuhan.
Asas Berfikir Kreatif
Asas bermaksud detik mula yang mengukuhkan dan memantapkan sesuatu kerja, usaha, kemahiran dan sebagainya. Sebelum seseorang itu mahir menunggang basikal, ia mestilah terlebih dahulu menguasai asas-asas menunggang basikal. Kefahaman dan pengetahuan tentang asas-asas menunggang basikal membolehkan seseorang itu memperoleh kemahiran menunggang basikal dengan lebih mudah, berkesan dan cepat. Hal ini berlaku dalam kebanyakan aktiviti dalam hidup manusia seperti memasak, menjadi ibu yang baik, menjadi seorang pelajar yang pintar, menjadi guru yang inovatif dan sebagainya. Asas akan memperkukuhkan lagi motivasi yang sedia ada dalam diri seseorang. Ada juga segelintir daripada kita yang menguasai sesuatu kemahiran tanpa mengetahui asas perkara atau aktiviti yang hendak dilakukannya. Tidak dinafikan, walau pun tanpa asas bermain tenis seseorang itu masih boleh menguasai kemahiran bermain tenis dengan cemerlang. Namun, hanya segelintir daripada kita yang dapat berbuat sedemikian. Bagi pakar psikologi, fenomena ini dinamakan sebagai bakat semula jadi yang dianugerahkan oleh Tuhan. Misalnya pemain bola sepak terkenal dunia seperti Maradona dan Pele. Justeru itu, dalam konteks berfikir kreatif ini, penting seseorang itu menguasai asas-asasnya terlebih dahulu. Memang semua manusia dilahirkan kreatif, tetapi jika sifat dan bakat kreatif itu tidak digali dan digilap, kreativiti seseorang itu tidak akan terserlah.

Ramai daripada sarjana pemikiran kreatif membuat metafora yang amat simbolik dan cukup simplistik bagi memberi gambaran pada seni berfikir kreatif. Seni pemikiran kreatif pada pandangan mereka boleh diumpamakan seperti berfikir di luar kotak atau think out of the box dan berfikir di dalam otak atau think in of the box seperti dalam contoh sebelum ini. Bagaimanakah keadaan di dalam kotak? Gelap, sempit, tertutup, tidak cukup udara dan merimaskan. Sebaliknya di luar kotak, keadaan lebih luas, terbuka, selesa, terang dan transparensi. Namun begitu, dalam seni berfikir kreatif, tempat dan situasi bukanlah halangan psikologi yang dapat membatasi kreativiti manusia. Kreativiti boleh berlaku sama ada di dalam ataupun di luar kotak. Walaupun di dalam kotak lebih banyak halangan psikologikal, tetapi itu tidak bermakna ia dapat membatasi kreativiti seseorang. Halangan terbesar seni berfikir kreatif bukan terdapat ‘di dalam’ ataupun di luar’ kotak sebaliknya ia berada dalam diri sendiri. Pemikiran negatif, pesimistik, estim diri yang rendah antara faktor-faktor yang membatasi kreativiti individu. Jika halangan psikologikal ini dapat dipisahkan dalam diri kita. Dengan mudah kita juga dapat memahirkan diri dengan seni pemikiran kreatif.

Vance dan Deacon (1995) mencadangkan sembilan asas bagaimana individu dan organisasi boleh berfikir di dalam dan di luar kotak iaitu seperti:

1. Perhati dan nilai bagaimana terbitnya sesuatu idea, produk dan perkhidmatan.
2. Tanyakan soalan kenapa?
3. Tanyakan soalan bagaimana?
4. Gunakan pemikiran yang realistik.
5. Jadikan diri saudara pusat perubahan.
6. Usaha menghukum kesilapan.
7. Beri perhatian pada wawasan dalam mencapai objektif dan matlamat.
8. Asah bakat dan kebolehan bagi menjadikan impian suatu kenyataan.
9. Lakukan tindakan dengan berkesan.

Persepsi

Pemboleh ubah psikologi yang penting dalam seni berfikir kreatif ialah PERSEPSI. Persepsi ialah apa yang ditafsirkan oleh pancaindera daripada apa yang dicerapnya. Menurut Edward de Bono, 1970, “Persepsi adalah tahap pertama proses berfikir. Tahap kedua ialah logik. Persepsi mempengaruhi apa yang dilihat oleh logik. Ringkasnya persepsi menentukan logik.” Rajah 4 di bawah menunjukkan bagaimana sistem persepsi berlaku dalam minda manusia. Salah satu fungsi minda adalah menyimpan maklumat dalam memori jangka pendek, pertengahan dan panjang. Memori mengandungi berjuta-juta maklumat yang dicerap oleh pancaindera sejak kecil. Maklumat-maklumat ini pula disimpan dalam fail-fail maklumat yang khusus mengikut label-label tertentu.

Seni berfikir kreatif seperti yang dijelaskan dalam perenggan terdahulu, seni berfikir kreatif menghendaki kita mencari cara-cara baru, pelbagai alternatif baru dan membangunkan paradigma baru. Ia amat penting untuk kita:

1. Menyelesaikan masalah secara heuristik.
2. Membuat keputusan.
3. Menerbitkan idea-idea kreatif.
4. Menghasilkan reka cipta dan inovasi.

Oleh yang demikian, ‘persepsi’ yang sempit tidak dapat mencari cara-cara baru, pelbagai alternatif baru dan membangunkan paradigma baru. Persepsi yang sempit menghalang individu daripada berkreativiti dan akhirnya membunuh kebolehan kreatif yang dimiliki, sila rujuk bab 3 dan 4. Dalam kehidupan seharian, banyak kesilapan persepsi yang kita lakukan. Persepsi memberitahu kita hanya ubat gigi jenama X sahaja yang terbaik kerana kita tidak pernah mencuba ubat gigi yang lain. Sedangkan terdapat berpuluh-puluh jenama ubat gigi di pasaran yang boleh kita uji dan membuat pilihan. Gejala-gejala ini berlaku kerana kita tidak mencerap maklumat dengan tepat dan berhati-hati. Kita mengambil mudah pada sesuatu yang kita cerap dengan membuat keputusan tergesa-gesa. Kesilapan persepsi dapat memberi kesan negatif apabila kita tidak berhati-hati.

Cabaran

Salah satu daripada elemen penting dalam seni berfikir kreatif adalah cabaran. Cabaran ialah halangan, rintangan dan cubaan yang dihadapi dalam usaha menghasilkan sesuatu idea, produk dan perkhidmatan. Cabaran dapat memberi tekanan dan dorongan kepada seseorang. Individu yang ingin berjaya dalam melakukan sesuatu perkara tidak mudah mengalah dan putus harapan. Bagi individu yang takut menghadapi cabaran, ia mudah mengalah, tidak tahan tekanan, ragu-ragu dan takut menghadapi realiti. Cabaran memang berisiko. Jika kita tidak sanggup menanggung risiko, sukar bagi kita mengecap kejayaan. Selain itu, cabaran menghendaki kita meyakinkan kebolehan, bakat dan kemampuan diri sendiri. Menurut Leong (2001), “Creative people must posses a strong sense of self-belief in their abilities and in what they are doing”. Menurut Wycoff, 1995 pula, “To know what you do not know, you must go where you have not gone; see what you have not seen; do what you have not done and be what you have not been,” dan menurut Eleanor Roosevelt “You must do the thing you think you cannot do”.

Soalan 1:
Seorang bapa memiliki sebidang tanah yang mempunyai bentuk dan keluasan seperti di bawah. Beliau bercadang membahagikan tanah itu kepada empat saiz dan bentuk yang sama. Cuba saudara bantu beliau menyelesaikan masalah ini.

Eksplorasi

Eksplorasi ialah menjelajah. Eksplorasi memberi konotasi baru, cabaran, risiko dan peluang. Eksplorasi memerlukan ilmu dan keberanian menghadapi sebarang kemungkinan. Justeru itu, eksplorasi dikaitkan dengan cabaran menghadapi risiko yang tidak menentu. Eksplorasi dapat menghasilkan penemuan. Penemuan dapat menghasilkan reka cipta dan inovasi berterusan. Kreativiti bersinonim dengan konsep eksplorasi. Dalam Islam, eksplorasi bermaksud berani melakukan penghijrahan. Berhijrah menjanjikan peluang dan risiko yang tinggi. Keberanian melakukan eksplorasi dianggap sebagai kejayaan yang besar. Dalam sejarah dunia, siapakah orang pertama melakukan eksplorasi di bulan, di dasar laut, gunung dan antartika?

Soalan 1:
Abu ada 3 baldi yang berlainan saiz iaitu masing-masing 3 liter, 5 liter dan 8 liter. Baldi 3 liter dan 4 liter tidak berisi air manakala baldi yang terakhir telah penuh berisi air. Bagaimana caranya agar Abu memperoleh 4 liter air bagi setiap baldi di atas.

Perubahan

Kreativiti melibatkan perubahan. Kreativiti juga mementingkan perubahan. Perubahan bersifat dinamik dalam kreativiti. Perubahan dapat memberi dampak baru kepada sesuatu idea, produk dan perkhidmatan. Semangat kreativiti adalah semangat melakukan dan membuat perubahan. Perubahan boleh berlaku di mana-mana dan dalam pelbagai keadaan.
Sesuatu idea, produk dan perkhidmatan yang tidak berubah, statik menunjukkan individu dan organisasi yang tidak memiliki idea-idea kreatif. Perubahan boleh berlaku secara drastik ataupun beransur-ansur. Seorang peniaga sayur yang menghadapi tekanan harga dan sentiasa rugi di pasaran harus memikirkan cara-cara baru bagaimana ia tidak terus menghadapi kerugian. Banyak pendekatan baru boleh digunakan bagi menghadapi saingan baru di pasaran. Perubahan dalam kreativiti amat memerlukan persediaan material dan bukan material; di samping persediaan psikologikal.

Tahap pertama (Kecekapan): Lakukan sesuatu dengan betul
Tahap kedua (Keberkesanan): Lakukan sesuatu yang betul
Tahap ketiga (Penyingkiran): Lakukan sesuatu itu seterusnya
Tahap keempat (Pembaikan): Lakukan sesuatu yang terbaik
Tahap kelima (Tanda Aras): Lakukan sesuatu yang dilakukan oleh orang lain
Tahap keenam (Kebezaan): Lakukan sesuatu yang orang lain tidak lakukan
Tahap ketujuh (Mustahil): Lakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan
Sumber: Leong (2001)

Tahap keenam dan tahap ketujuh adalah tahap yang mana individu melakukan perubahan dalam sesuatu yang dilakukan. Manakala tahap satu sehingga lima, individu tidak melakukan perubahan sebaliknya individu hanya mengikut dan meniru apa yang orang lain lakukan. Tahap keenam dan ketujuh adalah tahap kreativiti dan inovasi.

Sebagai contoh, Xerox adalah syarikat pertama yang memperkenalkan dan membangunkan mesin fotokopi bersaiz kecil. Xerox adalah peneraju dalam teknologi fotokopi sejak ia memperkenalkan model 914 pada tahun 1959. Selama 10 tahun Xerox menguasai teknologi dan pasaran mesin fotokopi dalam pasaran dunia. Menjelang pertengahan 1970-an, pesaing Xerox mula memperkenalkan mesin fotokopi yang lebih kecil, berkos rendah dan pantas berbanding model 914. Ricoh sebuah syarikat Jepun yang memperkenalkan model Savin 750 pada tahun 1975. Ricoh memperkenalkan teknologi baru iaitu ‘liquid toner’ yang menjadikan mesin fotokopi lebih murah serta mudah dioperasi. Syarikat Canon turut mengeluarkan spesifikasi mesin fotokopi yang sama seperti Ricoh. Ricoh sudah menguasai pasaran dunia pada tahun 1976 apabila 100 000 terjual seluruh dunia.

Penguasaan Ricoh dan Canon menyebabkan Xerox tersepit dan kemudia mengeluarkan model 3300 pada tahun 1979. Kali ini Xerox dapat menghasilkan komponen-komponen yang lebih murah. Malangnya, inovasi modular yang dibuat gagal dan pada 1982, sebanyak 4000 unit mesin fotokopi model 3300 ditarik balik daripada pasaran. Selepas itu, Xerox melakukan kejuruteraan semula dan memperkenalkan model 3300 dengan dimensi baru pada tahun 1982. Namun, persepsi pengguna atas kegagalan model 3300 sebelumnya tidak dapat diatasi. Xerox gagal dan paling malang antara tahun 1976 sehingga 1982 permintaan ke atas mesin fotokopi Xerox menurun daripada 80 peratus kepada 13 peratus.

Menjelang tahun 1980-an, di bawah pengurusan baru, Davis Kearns, Xerox bangkit kembali. Pada akhir 1980-an Xerox berjaya mengurangkan kos pengeluaran sebanyak 50 peratus, meningkatkan dua kali ganda pengeluarannya dan memotong pusingan pembangunan produk. Menjelang 1990-an Xerox kembali menguasai pasaran mesin fotokopi dunia.

Imaginasi

Imaginasi ialah gambaran minda. Ia berkait rapat dengan intuisi. Ia boleh diumpamakan sebuah filem yang dilayarkan di dalam minda. Imaginasi ialah khayalan. Khayalan memerlukan maklumat dan pengalaman. Imaginasi membebaskan minda bagi menjelajah dan menyelongkar seluruh input yang terdapat dalam minda bawah sedar. Imaginasi memungkinkan sesuatu yang tidak mungkin berlaku; membolehkan sesuatu yang tidak boleh dilakukan dan menggambarkan sesuatu yang belum tentu akan berlaku. Walaupun ia berunsurkan ketidakpastian, tapi ia masih penting dan relevan bagi individu dan organisasi membina wawasan dan gagasan masa depan. Kanak-kanak suka berimaginasi. Imaginasi kanak-kanak memang luar biasa. Walaupun imaginasi sukar dibuktikan secara konkrit dan logik, namun ia mendatangkan implikasi besar kepada bisnes dan pembangunan diri seseorang. Menurut Newton dan Edison, “No great discovery is ever made without a bold guess.” “I believe in imagination….Imagination is more important than knowledge, for knowledge is limited, while imagination embraces the entire world.”

Soalan 1:
Berapakah setengah daripada 13?

Soalan 2:
Bagaimana kalau manusia memiliki tiga kepala?

Visualisasi

Visualisasi ialah kebolehan minda menggambarkan sesuatu fenomena. Visualisasi berkait rapat dengan pancaindera khususnya penglihatan, memori dan minda iaitu sedar dan bawah sedar. Setiap individu memiliki kebolehan menggambarkan sesuatu perkara dan fenomena dengan jelas dan terang dalam mindanya. Menerusi visualisasi, kita dapat membuat gambaran berkaitan diri seseorang. Kita juga dapat menggambarkan bagaimana riak wajahnya dalam keadaan tersenyum, marah, sedih dan ceria. Kita dapat mendengar suaranya, gelak ketawa; dapat melihat caranya berjalan dan sebagainya. Pendek kata, visualisasi amat penting dalam seni berfikir kreatif kerana ia dapat menerbitkan idea baru daripada gambaran yang kita lakukan pada sesuatu fenomena.

Contoh 1:
Isikan tempat kosong berdasarkan turutan nombor di bawah:
20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, _________.
2, 4, 16, 256, 65 ,536, 4, 294, 967, 296,________.
2, 4, 8, 16, 32, 64, 128,__________.

Ingin tahu

Perasaan dan emosi ingin tahu menggerakkan minat, kesungguhan dan kemampuan fizikal bagi memahami sesuatu fenomena. Perasaan ingin tahu yang tinggi dapat mendorong individu supaya terus menjalankan penyelidikan, siasatan dan pemerhatian ke atas sesuatu fenomena. Dalam sejarah pemikiran kreatif, Newton, Columbus, Bell, Poincare, Harvey dan ramai lagi boleh dianggap sebagai individu yang mempunyai keinginan mengetahui sesuatu yang disangsikan. Isaac Newton misalnya, seorang saintis yang sentiasa ingin mengetahui berkaitan sesuatu perkara, walaupun perkara itu pada pendapat orang lain terlalu remeh dan tidak penting. Bayangkanlah daripada jutaan manusia, hanya Newton yang ingin tahu lebih mendalam kenapa buah epal jatuh ke bawah sedangkan bulan tidak jatuh? Einstein mengingatkan kita , “The important thing is to not stop questioning”.

Pertanyaan asas seperti ‘kenapa?’ dan ‘kenapa tidak?’ dapat mencungkil dan menggali minda, pengetahuan, kemahiran dan semangat seseorang itu supaya terus mengetahui dan menghasilkan sesuatu daripada apa yang sudah diketahuinya. Cuba saudara lihat objek di sekeliling saudara seperti tayar kereta, komputer peribadi, rumah, penyapu sampah, pembersih hampa gas, dapur gas, peti sejuk dan bermacam-macam lagi. Cuba saudara fikirkan kenapa tayar kereta berwarna hitam? Kenapa terlalu banyak wayar di belakang komputer peribadi? Seterusnya, pertanyaan-pertanyaan asas seperti ‘bagaimana?,di mana?, siapa?, bila?’ dapat menguatkan lagi kefahaman dan penghayatan individu pada apa yang sedang dilakukannya.

Contohnya, “Percy Spencer mencipta ketuhar gelombang mikro sebaik tamat perang dunia kedua iaitu pada tahun 1946. Beliau berusaha mencari bagaimanakah cara menggunakan gelombang yang tidak dapat dilihat bagi mengesan kapal terbang musuh. Apabila gelombang itu mencairkan coklat di dalam poketnya, barulah disedarinya gelombang juga dapat digunakan bagi memasak. Selepas itu, beliau membuat uji kaji kedua dengan menggunakan ‘pop corn’ dan daripada kajiannya, beliau mendapati ‘pop corn’ masak dan meletup-letup. Keesokan harinya beliau menggunakan telur sebagai bahan uji kajinya dan mendapati telor itu panas, retak dan masak. Beliau terfikir, jika telur boleh masak dengan cara ini mengapa tidak dengan makanan yang lain. Maka, invensyen ketuhar gelombang mikro pun bermula. Lewat 1946, syarikat Raytheon mendapatkan paten pertama dan kemudian pada tahun 1947 ia dipasarkan secara komersial. Gambar di sebelah kiri adalah ketuhar gelombang mikro pertama yang dihasilkan, Ia mencecah ketinggian enam kaki, seberat 750 paun dan dijual dengan harga US$5 000 setiap satu.” (Barbara Taylor, 2000)

Kebebasan

Seni berfikir kreatif mementingkan elemen kebebasan. Bebas bermakna individu tidak terikat dan dikongkong untuk berkreativiti. Jika individu tiada kebebasan meluahkan perasaan, memberi pendapat dan mengutarakan idea-idea kreatif, bermakna kreativitinya cuba dibunuh. Kreativiti alergi dengan kongkongan dan pelbagai sekatan. Kebebasan memberikan keselamatan psikologikal untuk seseorang itu melahirkan perasaannya secara bebas dan sewenang-wenang. Hal ini dituntut dalam kreativiti.

Sehubungan itu, kanak-kanak yang dikongkong oleh ibu bapa dan keluarganya akhirnya menjadikan kanak-kanak itu pasif dan murung. Begitu juga tekanan yang berlebihan kepada pekerja di dalam sesebuah organisasi. Namun, kebebasan yang dimaksudkan dalam aktiviti kreativiti jangan sampai melampaui ajaran dan nilai-nilai agama. Kebebasan bukan hanya terletak dalam metode kita berfikir, kebebasan dalam seni berfikir kreatif turut memberi penekanan pada kebebasan meluah dan melahirkan idea. Kebebasan membuat keputusan dan kebebasan melaksanakan keputusannya harus diberi kepada individu tanpa syarat yang ketat.

Menerima kesilapan, kegilaan dan kejadian yang tidak disengajakan

Seni berfikir kreatif toleran dengan kesilapan, kegilaan dan kejadian yang tidak disengajakan. Kreativiti bukanlah sesuatu yang bersifat rigid dan monotanus. Idea-idea kreatif yang bernilai tinggi, praktikal dan berguna boleh diperoleh menerusi kesilapan, kegilaan dan kejadian yang tidak disangka-sangka. Seni berfikir kreatif melihat sesuatu kesilapan, kegilaan dan kejadian yang tidak disengajakan itu sebagai peluang yang dapat dimanfaatkan.

Contohnya, ”Dua bersaudara, Will dan John Kellogg mencipta emping jagung secara tidak sengaja ketika cuba membuat sejenis roti baru. Satu hari, mereka terlebih masak sekuali gandum lalu mencanainya leper-leper dan membiarkannya kering sehingga menjadi emping. Selepas dibakar mereka merasanya-sedap!” (Barbara Taylor, 2000).

Inspirasi

Inspirasi penting dalam dunia kreativiti. Inspirasi merujuk kepada sesuatu sumber yang dijadikan asas berkarya. Sumber boleh terdiri daripada bahan-bahan bacaan, produk dan perkhidmatan yang sedia ada, idea inventor-inventor, suasana persekitaran dan sebagainya. Inspirasi tercetus apabila individu dalam usaha menghasilkan sesuatu karya dalam bentuk produk, perkhidmatan ataupun idea konseptual. Tetapi, pengalaman yang paling dramatik yang diperoleh ketika tahap menerbitkan idea adalah kehadiran inspirasi. Dalam kebanyakan kes, inspirasi hadir dalam keadaan seseorang berada pada tahap beristirahat. Selain itu inspirasi boleh dicipta menerusi perkaitan dan perhubungan seperti:

Adopsi dan adaptasi
Penyesuaian pada kesesuaian idea, produk dan perkhidmatan boleh dilakukan mengikut kesesuaian masa, tempat dan peluang. Adopsi dan adaptasi adalah perkara yang lumrah pada zaman ini. Idea-idea Motorola pernah diadopsi dan diadaptasi oleh Mitsubishi dalam membangunkan ketuhar gelombang mikro. Begitu juga idea-idea Ford dalam industri kereta turut diaplikasikan oleh Honda, Toyota dan Fiat.

Penggabungan idea
Penggabungan idea amat penting bagi menghasilkan idea yang lebih baik daripada sebelumnya. Banyak produk dan perkhidmatan yang terdapat di pasaran pada masa kini adalah gabungan daripada beberapa idea seperti Hoverkeraf, Helikopter, mesin basuh, penghawa dingin dan sebagainya.

Analogi
Analogi ialah perbandingan dua benda yang berbeza, tetapi mempunyai beberapa persamaan. Ia memberi penekanan pada usaha menerbitkan idea baru dan inovatif menerusi penggabungan dan mencari persamaan yang wujud. Menurut Plsek (1997), “When we use analogies in problem solving and incremental improvement, we are seeking to identifying some principle or concept from one situation that we can adapt to our own.” Alam, tumbuh-tumbuhan dan haiwan boleh dijadikan analogi dan sumber inspirasi bagi melahirkan idea-idea yang lebih kreatif.

“Pada tahun 1957 pokok burdock menjadi ilham kepada penciptaan Velcro. Burdock adalah famili thistle iaitu salah satu tumbuhan menggugurkan bijinya yang bercangkuk (pepusar). Velcro ialah kancing yang sangat berkesan untuk beg, pakaian dan juga kasut. Ia telah dicipta oleh seorang jurutera berbangsa Swiss, George de Mastral. Beliau menjumpai pepusar melekat pada pakaiannya yang ditutupi cangkuk halus. Kemudian beliau menghabiskan masa selama lapan tahun membangunkan Velcro, bahan buatan yang terdiri daripada dua jalur nilon. Satu jalur ditutupi gelung halus dan satu lagi disaluti cangkuk halus. Apabila kedua-dua jalur ditekan bersama, ia melekat sekali tetapi boleh dipisahkan dengan segera. Perkataan Velcro berasal dari Perancis bermaksud baldu (Velours) dan cangkuk (crochet). Velcro dalah sebuah kejayaan invensyen yang amat mudah tapi tidak pernah difikirkan oleh orang lain. Kini, industri Velcro bernilai berbillion dollar dan diguna pakai oleh pelbagai industri seperti kasut (NIKE, REEBOOK, BROOKS dan sebagainya), beg dan sebagainya.”

Kesimpulan

Kreativiti adalah aktiviti mental yang sangat kompleks, tetapi sangat penting kepada kehidupan manusia. Bagi memiliki kemahiran berfikir secara kreatif, seseorang itu perlu mengetahui model dan asas berfikir kreatif supaya ia benar-benar difahami dan sekali gus seseorang itu dapat memperoleh hasil yang menarik. Kreativiti adalah disiplin yang perlu dikuasai menerusi pembelajaran dan pengalaman hidup. Seseorang itu dapat mengukuhkan lagi peribadi dan personaliti kreatif yang sedia dimiliki.