Aplikasi Psikolinguistik
oleh Zulkifley Hamid


Versi eBook

RM22.00

e-ISBN:
978-967-0444-14-7
Tarikh Terbit:
4 Sep 2012
Jumlah Muka Surat:
Kategori:
Akademia,
Penerbit:
PTS Akademia

Versi Cetak

Buku Aplikasi Psikolinguistik dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa ini mengemukakan huraian pelbagai teori secara mendalam, khususnya teori-teori yang terdapat dalam disiplin ilmu psikolinguistik. Kandungan buku ini turut menyatakan secara jelas bagaimana teori-teori yang terdapat dalam disiplin psikolinguistik dapat diterapkan dalam pelbagai peringkat perancangan dan pelaksanaan program pendidikan bahasa.

ii Prakata xi

 

1 Pengenalan 1

Pengenalan 1

Takrif Linguistik 1

Takrif Psikologi 2

Takrif Psikolinguistik 3

Penyelidikan dalam Bidang Psikolinguistik 5

Aplikasi Ilmu Psikolinguistik dalam

Bidang Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa 5

Ringkasan 8

Soalan-soalan Latihan 8

 

2 Kefahaman Bahasa 9

Pengenalan 9

Tahap-tahap dalam Proses Pemahaman 9

Tahap Pertama: Menanggapi Maklumat Deria dan Pengecaman Kata 10

Tahap Kedua: Pembentukan Frasa dan Ayat 11

Tahap Ketiga: Melihat Makna Ayat dalam Wacana 13

Ingatan dan Proses Pemahaman 14

Teori-teori Pemprosesan Maklumat 15

Teori Transformasi Generatif 16

Teori Strategi 20

Ringkasan 21

Soalan-soalan Latihan 21

 

3 Keterhadan Ingatan dan Masalah Pemahaman 22

Pengenalan 22

Masalah-masalah Pemahaman 22

Masalah Pemahaman yang Berpunca daripada

Ketaksaan Leksikal dan Struktur 23

Masalah Pemahaman yang Berpunca daripada

Kerencaman Struktur dan Proposisi Ayat 24

Masalah Pemahaman yang Berpunca daripada

Kegagalan Mengintegrasikan Maklumat

dalam Sesebuah Wacana 27

Masalah Pemahaman yang Berpunca daripada

Ketidakwujudan dan Keterasingan Kosa kata 28

Ringkasan 29

Soalan-soalan Latihan 30

 

4 Kaedah Pragmatik dalam Pentafsiran Makna 31

Pengenalan 31

Penganalisisan Makna 32

Pragmatik 33

Implikatur 34

Praandaian 35

Lakuan Tuturan 36

Perbincangan 38

Ringkasan 39

Soalan-soalan Latihan: 40

 

5 Pemerolehan Bahasa Pertama 41

Pengenalan 41

Paradigma dalam Disiplin-disiplin Ilmu 41

Pertentangan Pendapat antara Golongan Mentalis

dan Behavioris 43

Penguasaan Sistem Fonologi 44

Huraian Mentalis dan Behavioris tentang

Penguasaan Sistem Fonologi 45

Pemerolehan Sintaksis 47

Tahap Telegraf 47

Tahap Morfem 48

Tahap Transformasi 49

Huraian Behavioris dan Mentalis tentang

Penguasaan Sistem Sintaksis 49

Ringkasan 51

Soalan-soalan Latihan 52

 

6 Hipotesis Nurani dan Hujah-hujah yang

Menyokongnya 53

Pengenalan 53

Hipotesis Nurani 54

Hujah-hujah dan Bukti-bukti yang Menyokong

Hipotesis Nurani 57

Bukti-bukti daripada Kajian yang Dijalankan

dalam Kerangka Teori Penetapan Parameter 57

Bukti-bukti daripada Kajian dalam Bidang

Bahasa Isyarat 61

Perbahasan di Sekitar Isu Kepapaan Rangsangan 63

Bukti-bukti daripada Kajian Terhadap

Mental Leksikon 68

Ringkasan 70

Soalan-soalan Latihan 71

 

7 Dakwaan-dakwaan daripada Dua Bidang Kajian yang Menentang Hipotesis Nurani 72

Pengenalan 72

Dakwaan-dakwaan daripada Penyelidikan yang

Dijalankan dalam Kerangka Teori Perkaitan (Connectionism) 72

Menilai Pandangan Ahli-ahli Teori Perkaitan 74

Dakwaan-dakwaan daripada Penyelidikan yang Dijalankan dalam Kerangka Idea ‘Motherese’ 76

Menilai Pandangan yang Dikemukakan dalam Kerangka Idea ‘Motherese’ 77

Ringkasan 78

Soalan-soalan Latihan 80

 

8 Hubungan Antara Teori Linguistik Dengan Proses

Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa 81

Pengenalan 81

Pandangan Ahli-ahli Linguistik tentang Bahasa

dan Fungsi Bahasa 81

Hubungan di antara Teori Linguistik dan Kaedah

Pengajaran Bahasa 87

Ringkasan 89

Soalan-soalan Latihan 89

 

9 Teori Pembelajaran Pelaziman dan Pengajaran Bahasa 90

Pengenalan 90

Teori Pembelajaran Pelaziman Secara Umum 90

Teori Pelaziman Klasik 91

Teori Pelaziman Klasik dan Proses Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa 95

Rumusan tentang Pelaziman Klasik 97

Teori Pelaziman Instrumental 97

Teori Pelaziman Instrumental dan Proses Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa 101

Ringkasan 105

Soalan-soalan Latihan 105

 

10 Teori Kognitif dan Proses Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa 106

Pengenalan 106

Pandangan Ahli-ahli Kognitif tentang Proses Pengajaran dan Pembelajaran 107

Teori Kognitif dan Proses Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa 111

Ringkasan 113

Soalan-soalan Latihan 114

 

11 Konsep Kesahan Psikologi dan Pengaplikasiannya dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu 115

Pengenalan 115

Konsep Kesahan Psikologi 115

Pengajaran Bahasa yang Sejajar dengan Konsep Kesahan Psikologi 117

Ringkasan 120

Soalan-soalan Latihan 122

 

12 Perbezaan Antara Program Pendidikan Bahasa Pertama dan Bahasa Kedua 123

Pengenalan 123

Pemboleh Ubah Bangsa dalam Pendidikan Bahasa 124

Pendidikan Bahasa Melayu dalam Menangani Masalah Alaf Baru 130

Ringkasan 131

Soalan-soalan Latihan 132

Nota Hujungan 132

 

13 Psikolinguistik dan Pendidikan Peringkat Awal 134

Pengenalan 134

Prinsip-prinsip Pendidikan Peringkat Awal 134

Perbezaan antara Proses Penguasaan Kemahiran

Pertuturan dan Bacaan 139

Takrif Membaca 141

Prinsip-prinsip Pengajaran Membaca 141

Pendekatan dalam Pengajaran Membaca Permulaan 144

Pendekatan Membina atau Sintesis 144

Kaedah Abjad 145

Kaedah Suku Kata 145

Kaedah Fonik 147

Kaedah Pandang dan Sebut 148

Pendekatan Cerakinan atau Analisis 148

Kaedah Perkataan 149

Kaedah Frasa 149

Kaedah Kalimat 150

Perbincangan 150

Ringkasan 153

Soalan-soalan Latihan 153

Nota Hujungan 154

 

14 Pendidikan Pemulihan 155

Pengenalan 155

Takrif dan Tujuan Pendidikan Pemulihan 156

Pendidikan Pemulihan Bahasa Melayu 159

Prinsip-prinsip dalam Pendidikan Pemulihan Bahasa 160

Ringkasan 162

Soalan-soalan Latihan 163

 

15 Pendidikan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Asing 164

Pengenalan 164

Konsep Bahasa Pertama, Bahasa Kedua dan

Bahasa Asing 165

Bahasa Melayu dalam Dunia Global 166

Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu sebagai Bahasa Pertama, Bahasa Kedua dan Bahasa Asing 167

Bahan Pengajaran Bahasa Melayu sebagai Bahasa Asing 169

Aspek Perkaedahan dalam Pengajaran Bahasa Melayu sebagai Bahasa Asing 171

Ringkasan 173

Soalan-soalan Latihan 174

 

16 Isu-isu dalam Pelaksanaan Program Pendidikan

Bahasa Melayu di Malaysia 175

Pengenalan 175

Hambatan dan Permasalahan 176

Strategi Pemudahan Tugas 176

Isu-isu yang Berkaitan dengan Guru 178

Masalah Menyatukan yang Terpisah 179

Ketidakseimbangan Bahan dan Fokus Pengajaran 181

Ringkasan 182

Soalan-soalan Latihan 183

Nota Hujungan 184

Rujukan 185

Buku Berkaitan