Dr. Fithriah Wardi

DR. FITHRIAH WARDI lahir pada 23 September 1974 di Bekasi, Jawa Barat, Indonesia. Beliau daripada bidang kepakaran Fiqh Syiah. Beliau adalah pensyarah sambilan di Fakulti Syari’ah dan Undang-Undang, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM).

Pendidikan:

– BA (Hons), Universiti Al-Azhar, tahun 1997.

– MA, Universiti Al-Azhar, tahun 2005.

– PhD, Universiti Al-Azhar,tahun 2012.

Karya Buku:

Inayah Al-Syari’ah Al-Islamiyyah Binazhafah Al-Fard wal-Bi`ah (Dirasah Fiqhiyyah Muqaranah). Asal buku ini adalah Tesis Master, Universiti Al-Azhar, Kaherah, 2005. Dicetak oleh Darul Kutub Ilmiyah, Lebanon-Beirut, 2014.

Al-Imam Ahmad bin Yahaya Al-Murtaza Al-Syi’i Az-Zaydi wa Aarauhu fi Ahkam Al-Usrah (Dirasah Muqaranah). Asal buku Tesis PhD, Universiti Al-Azhar, Kaherah. 2012.

Wanita dan Keluarga, Gema Insani Press, Jakarta, 2006.

Karya Terjamahan Kitab dan Buku Arab ke Melayu:

Fiqih Islam wa Adillatuhu, (jilid 7), Prof. Dr. Wahba Az-Zuhaili, Gema Insani Press, Jakarta, 2011.

Ringkasan Shahih Al-Bukhari (jilid 3), Syeikh Al-Bani, Gema Insani Press, Jakarta, 2011.

Kisah Bapak dan Anak Dalam Al-Quran, Adil Musthafa Abdul Halim, Gema Insani Press, Jakarta, 2007.

Dosa-Dosa Besar, Syekh Mutawalli Sya’rawi, Gema Insani Press, Jakarta, 2002.

Menempatkan Ayah Bunda Di Singgasana, Musthafa Al-Adawi, Gema Insani Press, Jakarta, 2001.

40 Kisah Pengantar Anak Tidur, Najwa Husein Abdul Aziz, Gema Insani Press, Jakarta, 2007. (Best Seller)

Sukses Bergaul, Yusuf Al-Uqshari, Gema Insani Press, Jakarta, 2005.

15 Sebab Dicabutnya Berkah, Abdul Hamdi bin Abdul Fadhi, Gema Insani Press, Jakarta, 2005.

Bebaskan Diri Anda, Yusuf Al-Uqshari, Gema Insani Press, Jakarta, 2005.

Seratus Kisah Teladan Abu Bakar, Muhammad Shiddiq Al-Minsyawi, 2006.