Penulis

Foto

Kamaluddin Nurdin Marjuni

Prof. Madya Dr. Kamaluddin Nurdin Marjuni adalah Prof. Madya di Jabatan Teologi dan Agama-Agama di Universiti Sains Islam Malaysia (USIM). Beliau berkelulusan Doktor Falsafah (Ph.D.) dalam Falsafah Islam dan Sarjana (M.A.) dalam Teologi Islam daripada Universiti Kaherah, Mesir. Sebelum ini,beliau berkelulusan Sarjana Muda (B.A.) dalam Syariah di Universiti Al-Azhar, Mesir. Beliau mempunyai kepakaran khusus dalam Akidah Islam, Falsafah Islam dan Pemikiran Islam.

Beliau berpengalaman sebagai pakar rujuk berkaitan Syiah di Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) pada tahun 2011-2012 dan di Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) pada 2012-2013. Beliau turut menghasilkan banyak buku antaranya:

1) 2011نشأةالفرقوتفرقها(Perpecahan Teologi Islam) DARUL KUTUB ILMIAH,BEIRUT,LEBANON, ISBN: 2-7451-7246-8, (Page: 288).
2) 2009موقفالزيديةوأهلالسنةمنالعقيدةالإسماعيليةوفلسفتها(Polemik Akidah Filsafat – Syi’ah Vs Syi’ah Vs Sunni) DARUL KUTUB ILMIYAH,LEBANON, ISBN: 978-2-7451-6255-7, (Page: 480).
3) 2006مسائلالاعتقادعندالإمامالقرطبي(Permasalahan Akidah Dari Perspektif Imam Qurtubi) MUASSASAHAL-‘ALYA, CAIRO-EGYPT, (Page: 432).
4) 2009 KAMUS “SYAWARIFIYYAH” SINONIM ARAB-INDONESIA + 50.000 Entry, Ciputat Press,JAKARTA, ISBN: 978-979-3245-66-9, (Page: 635).
5)الشيعةواختلافاتهاالسياسية(Dalam proses penilaian cetak di Darul Kutub al-Ilmiah, Bairut 2012 ).
6)العقيدةالإسلاميةوالفضاياالخلافيةعندعلماءالكلام(Dalam proses penilaian cetak di Darul Kutub al-Ilmiah, Bairut 2012).
7) 2011مدخلإلىعلمالكلام(Pengantar Teologi Islam) UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA (USIM) , (Page: 301).
8) 2010المذاهبالعقائديةالإسلامية(Aliran-Aliran Teologi Islam – Perkembangan & Masalah) UNIVERSITI SAINS ISLAMMALAYSIA(USIM), ISBN: 978-967-5295-42-3, (Page: 453). Buku tersebut merupakan buku teks program Dakwah-FKP tahun 3, subjek “AL-FIRAQ AL-ISLAMIYAH”,
9) 2009الفرقالشيعيةوأصولهاالسياسيةوموقفأهلالسنةمنها(Perseteruan Politik –Syi’ah Vs Syi’ah & Tanggapan Sunni) USIM, ISBN: 978983295093-6, (Page: 236).
10) Perseteruan Politik Syi’ah Vs Syi’ah & Tanggapan Sunni Vol 1 (Dalam proses cetak di PTS Publishing, Malaysia.
11)2012, AKIDAH ISLAM, Program Pensiswazahan Guru, USIM. ISBN: 978-967-0393-37-7 (Page: 70) (Penulis Bersama
12)2012, Qiraat Nashiyyah fi al-Turats al-Islami, USIM. ISBN: 978-967-0393-16-2 (Page: 286) (Penulis Bersama)

Atas perkhidmatan beliau yang cemerlang, beliau dianugerahkan:

1. Khidmat Cemerlang (Excellent Lecturers) 2010 USIM pada 15 Jun 2010.


2. Buku Terbaik (The Best Book, Category of Social Science) 2010 Bertajuk, ‘Mauqif Az-Zaidiyah wa Ahli Sunnah Wal Jamaah Aqidah Al-Batiniha wa Falsafatuha) Penerbit: Darul Kutub Ilmiah, Beirut, Lubnan, USIM 15 Jun 2010.


3.Penulis Harapan/ Aktif USIM pada 13 Julai 2011.

Penglibatan beliau dalam seminar dan persidangan cukup banyak, antaranya:

1) Presenter, International Conference On Islamic Philosophy, Daru Ulum, Cairo University, 14-15 April 2013, Tajuk: “أثرالفكرالإخوانيفيالنهضةالإسلاميةبجنوبشرقآسيا”إندونيسياوماليزيانموذجا 2)Presenter, Internatinonal Conference On Da’wah And Islamic Management, USIM, 23 rd & 24th November 2010. Biaya USIM. Tajuk: (al-Khitab ad-Diniy Baina at-Ta’wil wa al-Hermeneutika al-Librali)الخطابالدينيبينالتأويلوالهرمينوطيقيااللبرالي 3) Presenter, International Conference On Islamic World, 23-25 Julai 2011, Mekkah, Saudi Arabiah.Biaya Rabitah al-Alam al-Islami, Tajuk (Haqqu at-Ta’bir ‘Ani ar-Ra’yi fi al-Islam).حقالتعبيرعنالرأيفيالإسلام 4) Presenter, , International Conference On Islamic thought, 5-6/3/2012, University of al- Fayoum, Egypt-Mesir. Tajuk: فلسفةالتغييرواستراتيجيةالدعوةعبرالإعلام 5) Presenter, International Conference On History and Socety Development –ICHSD 2012. Tajuk: “Joint Narrators Among the Sunni & Shi’te/The Creadibility of Devieant Ahaadeeth On The Distortion Of Thr Qur’an Among the Shi’ite Imamate in al-Kafi by al-Kulani. Hongkong. 6) Presenter, National Conference “Wahyu Asas Tamadun Kali Kedua” (Swat 2011), USIM. Biaya USIM. Tajuk: (Konsep Ta’wil Bathiniyah dan Pengaruhnya Terhadap Hermeneutika Liberal). 7) Presenter,National Conference"Pengajian Akidah & Agama (SIGMA 2011)” USIM, Biaya USIM, Tajuk:“Beda Akidah Sunni VS Syi’ah”, 2011. 8) Presenter,National Conference"Pengajian Akidah & Agama (SIGMA 2012), USIM, Biaya USIMm Tajuk “Intelektual Syi’ah Imamiyah Antara Ekstremisme Dan Modernisme”, 2012. 9) Presenter,National Conference(Ajaran Sesat) USIM, 13 April 2010. 10) Presenter, Muzakarah, Kepimpinan & Pengurusan Seri 1 FKP-USIM. Tajuk (Hermeneutika Islam Liberal), 22 Januari 2010. 11) Presenter, Muzakarah Kepimpinan & Pengurusan Seri 1 FKP-USIM, Tajuk (Syi’ah Sunni Dalam Perdebatan), 27 Mac 2009. 12) Presenter, Muzakarah Kepimpinan & Pengurusan Seri 2 FKP-USIM, Tajuk (Diskursus Pemikiran Islam Semasa), 31 Julai2009. 13) Presenter, Muzakarah Kepimpinan & PengurusanSeri 3 FKP-USIM, Tajuk (Cabaran Teologi Islam), 28 Ogos 2008. 14) Participant, ICPE-4 2010, 4th International Conference On Postgraduate Education, UKM, 27 & 28 November 2010. Utusan USIM. 15) Moderator,International ConferenceI-CIL 2/2012, “Intellectualty and Leadership of Muslim Scholars in Research, Innovation and Creativity”. Royale Chulan, Kuala Lumpur, Malaysia. 16) Presenter, Program Retreat Pembangunan Pelajar Tahun Dua Program Akidah Dan Agama, Nur Bukit Unggul Resort Sepang, 4-6 Mac 2011. 17) Presenter, “PENGGUNAAN KALIMAH ALLAH OLEH BUKAN MUSLIM DI MALAYSIA” USIM, 22/01/2010. 18) Presenter, “FORUM PERDANA USIM TAJUK” “APAKAH SAYA AHLU SUNNAH”, USIM, 27/06/2011. 19) Presenter & Penyelaras, PROGRAM RETREAT BAHASA ARAB FKP-USIM, FKP-USIM, 18/02/2009, 19/02/2008. 20) Hakim Penilai, Fourth Research Presentation Seminar for Graduate Students 2010, PPS-USIM, 17 Februari 2010. 21) Presenter, Buku & Syi’ah “Syi’ah dan Isu-Isu Semasa di Malaysia dan Indonesia”, 9/8/2012. Perpustakaan & Penerbit USIM. 22) Presenter, Bedah Buku, FKP Siri 1 “Kupasan Buku Mengenal Politik Syi’ah). 2012.

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024