Penulis

Imam Tirmizi

Imam Tirmizi adalah salah seorang perekod dan ahli hadis utama, selain Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, dan setaraf dengannya. Karyanya, Kitab Al-Jamik, atau dikenali dengan kitab Jamik Tirmizi, menjadi salah satu rujukan penting berkaitan masalah hadis dan ilmunya, serta termasuk dalam Kutubus Sittah (enam kitab utama dalam bidang Hadits) dan ensiklopedia hadis terkenal.Beliau dilahirkan pada 279 H di kota Tirmiz, Imam Tirmizi bernama lengkap Imam Al-Hafiz Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Ad-Dahhak As-Sulami At-Tirmizi. Sejak kecil, Imam Tirmizi gemar belajar ilmu dan mencari hadis. Untuk keperluan ini beliau mengembara ke beberapa negara antara lain Hijaz, Irak, Khurasan, dan lain-lain.Dalam lawatannya itu, beliau banyak mengunjungi ulama-ulama besar dan guru-guru hadis bagi mendengar hadis dan kemudian dihafal dan dicatatnya dengan baik. Antara gurunya adalah; Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Abu Daud. Selain itu, beliau juga belajar daripada Imam Ishak bin Musa, Mahmud bin Gailan, Said bin Abdurrahman, Ali bin Hajar, Ahmad bin Muni’, dan lainnya.Daripada kumpulan hadis dan ilmu-ilmunya dipelajari dan dilaporkan oleh banyak ulama, antaranya; Makhul ibnul-Fadl, Muhammad bin Mahmud Anbar, Hammad bin Syakir, Abd bin Muhammad An-Nasfiyyun, Al-Haisam bin Kulaib Asy-Syasyi, Ahmad bin Yusuf An-Nasafi, Abul-Abbas Muhammad bin Mahbud Al-Mahbubi, yang melaporkan daripada kitab Al-Jamikdan lain-lain. Mereka ini pula murid-murid Imam Tirmizi.Ramai ulama dan ahli hadis mengakui kekuatan dan kelebihan dalam diri Imam Tirmizi. Selain itu, kebaikan dan ketakwaannya tidak dapat diragukan lagi. Salah satu ulama itu, Ibnu Hibban Al-Busti, pakar hadis, mengakui kemampuan Tirmizi dalam menghafal, menghimpun, menyusun, dan meneliti Hadits, sehingga menjadikan dirinya sumber pengambilan hadis oleh para ulama terkenal, termasuk Imam Bukhari.Sementara kalangan ulama lainnya mengungkapkan, Imam Tirmizi adalah sosok yang dapat dipercaya, amanah, dan sangat teliti. Kisah yang dikemukakan Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Tahzib At-Tahzibnya, dari Ahmad bin Abdullah bin Abu Dawud.Selain dikenal sebagai ahli dan penghafal Hadits, mengetahui kelemahan-kelemahan dan perawi-perawinya, Imam Tirmizi juga dikenal sebagai ahli fikah dengan wawasan dan pandangan luas. Pandangan-pandangan tentang fikah itu misalnya, dapat ditemukan dalam kitabnya Al-Jamik.Ini adalah satu contoh yang menunjukkan kepada kita, betapa cemerlangnya pemikiran fikah Imam Tirmizi dalam memahami nas-nas hadis, serta betapa luas dan orisinal pandangannya itu. Imam Tirmizi menulis puluhan kitab, antaranya: Kitab Al-Jamik, terkenal dengan sebutan Sunan at-Tirmizi, Kitab Al-‘Ilal, Kitab At-Tarikh, Kitab Asy-Syama’il an-Nabawiyyah, Kitab Az-Zuhd, dan Kitab Al-Asma’ wal-Kuna.

Kitab Sunan Tirmizi dianggap terpenting kerana kitab ini betul-betul memperhatikan ta’lil (penentuan nilai) hadis dengan menyebutkan secara tepat hadis yang sahih. Itu sebabnya, kitab ini menduduki peringkat ke-4 dalam urutan Kutubus Sittah, atau menurut penulis buku Kasyf Az Zunuun, Hajji Khalfah (w. 1657), kedudukan Sunan Tirmizi berada pada tingkat ke-3 dalam hierarki Kutubus Sittah.Tidak seperti kitab Hadits Imam Bukhari, atau yang ditulis Imam Muslim dan lainnya, kitab Sunan Tirmizi dapat difahami oleh siapa saja, yang memahami bahasa Arab tentunya. Dalam memilih hadis untuk kitabnya itu, Imam Tirmizi bertolak pada dasar apakah hadis itu dipakai oleh fuqaha (ahli fikah) sebagai hujah (dalil) ataupun tidak. Sebaliknya, Tirmizi tidak menyaring hadis dari aspek hadis itu daif ataupun tidak. Itu sebabnya, ia selalu memberikan uraian tentang nilai hadis, bahkan uraian perbandingan dan kesimpulannya.Beberapa keistimewaan Kitab Jamik atau Sunan Tirmizi adalah, pencantuman laporan daripada sahabat lain mengenai masalah yang dibahas dalam hadits utama (Hadis al-Bab), baik isinya yang semakna mahupun yang berbeza, bahkan yang bertentangan sama sekali secara langsung maupun tidak langsung.Selain itu, keistimewaan yang langsung kaitannya dengan ulum al-Hadis (ilmu-ilmu Hadis) adalah masalah ta’lil hadis. Hadis-hadis yang dimuat disebutkan nilainya dengan jelas, bahkan nilai pelapor yang dianggap penting. Kitab ini dinilai positif kerana dapat digunakan untuk penerapan praktik kaedah-kaedah ilmu Hadits, khususnya ta’lil hadis itu.

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024