Katalog

Undang-Undang Untuk Pengetua dan Guru Besar (Edisi Ketiga)

Format: Paperback
ISBN-13: 978-983-3586-76-9
Tarikh Terbit: 1 Oct 2008
Jumlah Muka Surat : 280

Kategori: Bukan Fiksyen, Undang-undang, Pendidikan, Pendidikan Umum, Pengurusan Sekolah

Siri:

Penerbit: PTS Professional Publishing Sdn Bhd

RM 27

Harga Sabah/Sarawak: RM 30

Beli Online

Buku perundangan pendidikan yang terkini dan lengkap yang membincangkan aspek perundangan dalam Akta Pelajaran 1961 dan Akta Pendidikan 1996.

Prakata xv
Prakata Edisi Ketiga xxi

1 Keperluan Akta Baru dalam Sistem
Pendidikan Kebangsaan 1
Jawatankuasa Kabinet 1979 3
Falsafah Pendidikan Kebangsaan 4
Keperluan Akta Baru 5
Akta Pendidikan 1996 5
Sistem Pendidikan Kebangsaan 7
Kedudukan bahasa kebangsaan 8
Kurikulum Kebangsaan 8
Penilaian dan Peperiksaan 9
Jemaah Nazir Sekolah 13
Kuasa Mengambil Tindakan Undang-undang 14
Peraturan-peraturan Tambahan 14
Penutup 15
Nota Hujung 15


2 Pentadbiran Undang-Undang dalam Pendidikan 19
Pengertian Legal Literacy 19
Mengapa Pendidik dan Sekolah Didakwa? 22
Sekolah sebagai ‘In Loco Parentis’ 26
Tanggungjawab Guru dalam Bilik Darjah 27
Undang-undang TORT 31
Kecuaian 32
Ordinan-ordinan yang Masih Diguna Pakai 37
Konsep Hak Keadilan Asasi 39
School (General Regulations), 1951 40
Disiplin: Jadual waktu dan kurikulum 44
Peraturan-peraturan dalam Akta Pendidikan 1996 46
Peraturan-peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah)
1998 46
Nota Hujung 52

3 Peraturan Dan Perundangan Disiplin di Sekolah 57
Masalah Disiplin di Amerika Syarikat 59
Buli 61
Pengertian Disiplin 64
Sekolah yang Bermasalah Disiplin 66
Iklim Pengajaran dan Pembelajaran yang Selamat 70
Pelajar Lelaki dengan Masalah Sekolah 72
Masalah Disiplin dan Hubungan dengan Kanun
Keseksaan 74
Pengukuhan Disiplin di Sekolah 76
Resolusi Seminar Disiplin Pelajar Kebangsaan 78
Mengurangkan Tingkah Laku yang Merosakkan 79


4 Disiplin Beragama 80
Aspek Emosi 81
Lembaga Pengawas Sekolah 81
Pengurusan Disiplin Pelajar 82
Bolehkah Kesalahan Disiplin Dihapuskan? 84
Hukuman Gantung dan Buang Sekolah 85
Peraturan Sekolah 89
Nota Hujung 107
Teori dan Model Pengurusan
Disiplin 115
Teori dan Model Pengurusan Disiplin 117
Model Haim Ginott (1922-1973) 126
The Glasser Model 128
The Dreikurs Model (Rudolf Dreikurs – 1897-1972) 131
Model Lee dan Marlene Canter 135
Nota Hujung 137

5 Prosedur dalam Pengurusan
Kewangan 138
Peruntukan Pembangunan di bawah Rancangan
Malaysia Kesembilan (2006 – 2010) 138
Pentingnya Sekolah Kebangsaan 139
Peningkatan Enrolmen Pelajar 143
Peraturan dan Pengurusan Kewangan Sekolah 148
Tindakan Pengetua Sekolah 151
Pemberian Bantuan Per Kapita 152
Kadar Bantuan dan Maksud Perbelanjaan 155
Prosedur Tuntutan 156
Peringatan 161
Pembayaran 163
Baucar Pembayaran 164
Buku tunai 166
Penerimaan dan Pungutan 168
Kaedah Perolehan atau Pembelian 168
Bantuan Per Kapita 171
Pemberian Bantuan Per Kapita 182
Kedar Baru Pemberian Geran Per Kapita Sekolah
Rendah 182
Nota Hujung 187


6 Kes-Kes Perundangan Berkaitan
Pendidikan 191
Pengenalan 191
Pertukaran Pegawai Perkhidmatan Pendidikan atau Guru 192
Perjanjian Biasiswa 195
Penglibatan Guru dalam Parti Politik 196
Kesalahan Disiplin di Institusi Pengajian Tinggi 199
Pembuangan Pensyarah Universiti Teknologi Malaysia 201
Kesalahan Guru di bawah Kanun Keseksaan 203
Nota Hujung 205


7 Kes-Kes Tatatertib Terpilih yang
Melibatkan Guru 206
Masalah dalam Pengurusan dan Pentadbiran
Tatatertib 207
Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan (SPP) 211
Contoh Kes-kes Tatatertib Pegawai Perkhidmatan
Pendidikan 213
Asas-asas Keputusan Lembaga Tatatertib 225
Keputusan Lembaga Tatatertib 226
Perlembagaan Persekutuan 226
Sejauh Manakah Perkara 135 (2) dalam Perlembagaan
Persekutuan Dipertahankan 229
Kesimpulan 235
Keputusan Kes 236
Perintah-Perintah Am Pegawai Awam 238
Rumusan 240

Nota Hujung 240
Penutup 244
Bibliografi 247
Glosari 251
Indeks 253

Dalam edisi ketiga ini saya menambah satu bab lagi iaitu bab 4 mengenai Teori dan Model Pengurusan Disiplin. Tujuannya adalah bagi memberi bimbingan kepada para pendidik termasuk guru besar dan pengetua tentang model yang diguna pakai oleh pendidik khasnya di dunia barat. Pendekatan yang digunakan dalam model-model ini memberi kesan yang amat baik dalam pengurusan disiplin pelajar-pelajar.
Walaupun terdapat beberapa model dalam dunia pendidikan, saya hanya memilih tujuh model sahaja yang saya rasa amat sesuai dipraktikkan oleh para pendidik kita. Antara model-model itu adalah:

Model perubahan tingkah laku oleh Skinner yang • menekankan tentang aspek peneguhan bagi menghasilkan tingkah laku yang baik dan memuaskan.
Model McClelland yang menyarankan tiga keperluan • penting ke arah memperoleh kejayaan yang melibatkan pencapaian, hubungan dan kuasa.
Kounin menumpukan perhatian kepada aspek kebersamaan • dengan pelajar dalam bilik darjah supaya mereka sentiasa berjaga-jaga semasa pengajaran dan pembelajaran berjalan.
Haim Ginott terkenal kerana mencadangkan cara • berkomunikasi yang berkesan dengan menyampaikan mesej yang waras, bijak dan berperi kemanusiaan supaya dapat mengekalkan hubungan yang baik dengan pelajar.
Glasser pula mengesyorkan enam keperluan asas iaitu • hidup, berkuasa, cinta, kepunyaan, kebebasan dan keseronokan untuk mencapai hidup yang selesa, dan enam perkara tersebut amat penting dalam hubungan guru, pentadbir dan pelajar.
Rudolf Dreikurs menggunakan model disiplin bersifat • demokratik iaitu disiplin dengan tidak mengenakan hukuman. Setiap tingkah laku yang buruk mesti dikaji tujuannya bagi mendapat penyelesaian.
Canter memfokuskan kepada pendekatan yang tegas, yang • disebut sebagai assertive discipline dengan cara mengajar mereka bertanggungjawab tentang apa yang mereka lakukan. Dengan cara ini mereka akan mengubah tingkah laku mereka menjadi baik.


Selain daripada itu saya muatkan juga satu kes salah laku pegawai perkhidmatan pendidikan yang berjawatan penolong kanan di sebuah sekolah di Johor. Kes ini disebut sebagai kes Tan Tek Seng melawan Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan & Anor dalam MLJ (1996).


Edisi ketiga ini memaparkan semula kes Meor Atiqulrahman bin Ishak dan lain-lain lawan Fatimah bte Sihi. Kes ini terhenti pada tahun 1997 dengan pembatalan keputusan guru besar yang mengambil tindakan membuang tiga orang pelajarnya dari sekolahnya. Perbicaraan kes ini disambung semula sehingga Hakim Mahkamah Rayuan membuat keputusan yang dramatik pada tahun 2006 iaitu pelajar-pelajar yang terlibat tidak dibenarkan memakai serban ke sekolah.
Satu lagi kes yang telah diambil tindakan tatatertib oleh Lembaga Tatatertib melibatkan pengetua sekolah menengah, dipaparkan sebagai renungan para pendidik yang memegang jawatan tinggi di sekolah. Kes ini penting kerana pegawai tinggi dalam kumpulan A tidak sepatutnya mengambil bahagian dalam politik, lebih-lebih lagi memegang jawatan tertentu dalam parti tersebut.
Pekeliling kewangan untuk sekolah-sekolah rendah sudah diperbaharui dan Per Kapita Geran sudah dinaikkan. Oleh itu semua pentadbir sekolah perlu mengambil perhatian tentang perubahan ini semoga pengajaran dan pembelajaran dapat diteruskan dengan lebih berkesan.


Semoga dengan penambahan bahan-bahan dan Pekeliling Ikhtisas yang terkini, saya harap edisi ketiga ini akan lebih memberi manfaat kepada para pendidik dan pembaca sekalian.

Karya Lain Penulis Ini

Buku berkaitan yang anda mungkin berminat