Katalog

Mengurus dan Membiayai Pendidikan di Malaysia

Format: Paperback
ISBN-13:
ISBN-10: 983-3376-14-2
Tarikh Terbit: 30 May 2005
Jumlah Muka Surat : 200

Kategori: Bisnes & Pengurusan, Kewangan, Pendidikan, Pendidikan Umum, Pengurusan Sekolah

Siri:

Penerbit: PTS Professional Publishing Sdn Bhd

RM 20.00

Harga Sabah/Sarawak: RM 23.00

Beli Online

Setiap maklumat yang terdapat di dalam buku ini dibincangkan secara terperinci, tepat dan padat. Buku ini membincangkan berkaitan pembiayaan pendidikan, konsep modal manusia, pelaburan dalam pendidikan, pekerja berpengetahuan dan alternatif dalam pembiayaan pendidikan. Boleh dijadikan rujukan oleh pegawai-pegawai pendidikan, pengetua dan guru besar sekolah.

Prakata

BAB 1 Sejarah Pembiayaan Pendidikan
di Malaysia
Pendahuluan
Pembiayaan Pendidikan pada Zaman Sebelum Kedatangan Inggeris
Pembiayaan Pendidikan pada Zaman Penjajahan Inggeris (1824-1957)
Sumber Kewangan Kerajaan Inggeris di Tanah
Melayu bagi Membiayai Pendidikan
Pembiayaan Pendidikan selepas Perang Dunia
Kedua, Semasa Kerajaan Inggeris
(Selepas 1945)
Perbelanjaan Pendidikan Tahunan Kerajaan
Inggeris di Tanah Melayu pada Tahun
1900-1940
Perbelanjaan Pendidikan pada Zaman Sebelum Merdeka (1941-1957)
Pembiayaan Pendidikan selepas Merdeka
(1957-1962)
Pembiayaan Pendidikan selepas Pembentukan
Malaysia hingga Sekarang
Kesimpulan

BAB 2 Trend Perbelanjaan Pendidikan
di Malaysia
Pendahuluan
Trend Perbelanjaan Pendidikan di Malaysia
Sebab-sebab Perbelanjaan Pendidikan
Meningkat mulai 1957 hingga 1965
Sebab-sebab Perbelanjaan Pendidikan di Malaysia Terus Meningkat dari Tahun
1966-1975
Sebab-sebab Perbelanjaan Pendidikan di Malaysia Terus Meningkat dalam Tahun 1976
hingga 1985
Sebab-sebab Perbelanjaan Pendidikan di Malaysia Terus Meningkat dari Tahun 1986 hingga
1995
Sebab-sebab Perbelanjaan Pendidikan di Malaysia Terus Meningkat dari Tahun 1996 hingga
2000
Kesimpulan

BAB 3 Konsep Modal Manusia dan Pelaburan
dalam Pendidikan
Pendahuluan
Definisi Modal Manusia
Pelaburan dalam Pendidikan adalah Pelaburan
dalam Modal Manusia
Cara Mengira Kos dan Faedah kepada Individu
Faedah Pelaburan Persendirian dalam
Pendidikan
Cara Pengiraan Kos dan Faedah Sosial
Pengiraan Faedah Pelaburan Pendidikan kepada Masyarakat
Cara Pengiraan Kadar Pulangan Individu dan
Kadar Pulangan Sosial atau Masyarakat
Kajian berkenaan Kadar Pulangan Pelaburan
dalam Pendidikan kepada Individu dan
Masyarakat
Kesimpulan

BAB 4 Dasar Pelaburan dan Pembiayaan Pendidikan
Bagi Melahirkan Sumber Manusia
Pendahuluan
Konsep Pengetahuan
Berasaskan Pengetahuan
Definisi Pekerja Berpengetahuan
Dasar Kerajaan terhadap Pekerja
Berpengetahuan
Rasional Kerajaan Melahirkan Pekerja
Berpengetahuan
Dasar Pelaburan dalam Pendidikan bagi
Melahirkan K-Workers
Dasar Pembangunan Sumber Manusia bagi Melahirkan Pekerja Mahir
Memberi Penekanan Kepada Sains dan
Teknologi serta Pembangunan dan
Penyelidikan (R&D)
Pembelajaran Sepanjang Hayat
Penyertaan Sektor Swasta dalam Melahirkan
Pekerja Berpengetahuan
Peranan Jabatan Perkhidmatan Awam Dalam Melahirkan Pekerja Berpengetahuan
Kesimpulan

Bab 6 Pembiayaan Pendidikan di Malaysia
Pendahuluan
Hasil dan Perbelanjaan
Pinjaman dan Penggunaan Aset Kerajaan
Perbelanjaan Mengurus
Proses Penyediaan Belanjawan Tahunan,
Kementerian Pelajaran
Kesimpulan

BAB 6 Alternatif Pembiayaan Pendidikan dan Pengurusan Kewangan di Malaysia
Pendahuluan
Alternatif Pembiayaan Pendidikan pada Peringkat Rendah
Alternatif Pembiayaan Sekolah Menengah
Alternatif Pembiayaan Pendidikan di Institusi Pendidikan Tinggi
Pendaftaran Bagi Semua Peringkat Pengajian di Universiti Awam
Kesimpulan

BAB 7 Isu dalam Dasar Pembiayaan Pendidikan
di Malaysia
Pendahuluan
Pembiayaan Pendidikan dalam Konteks
Pelaksanaan Dasar Pendidikan Negara pada Peringkat Makro
Dasar Kerajaan dalam Peruntukan Pendidikan Berbanding dengan Peruntukan Sektor
Sosial yang Lain
Dasar Kerajaan dalam Perbelanjaan
Pembangunan Pada Peringkat Rendah,
Menengah dan Tinggi mengikut RM ke-6,
RM ke-7 dan RM ke-8
Institut Pengajian Tinggi Swasta Tidak Menerima Peruntukan daripada Kerajaan Pusat
Peruntukan Kerajaan Kepada Setiap Pelajar
Mengikut Peringkat Persekolahan: Peringkat Rendah, Menengah, Teknik Vokasional dan Asrama Penuh
Dasar Kerajaan di dalam Pembiayaan
Pendidikan pada Peringkat Mikro
Sekolah Menengah Bertaraf Pusat
Tanggungjawab PTj Menerima Peruntukan
PCG dan Bukan PCG serta Peruntukan Pembangunan
Sekolah Menengah Bantuan Modal Menerima
Kurang Peruntukan bagi Membina
Bangunan dan Menyelenggara Sekolah
Sekolah-Sekolah Agama Rakyat tidak Menerima Bantuan daripada Kerajaan Pusat
Saranan bagi membaiki pelaksanaan dasar
pembiayaan pendidikan di Malaysia
Kesimpulan

BAB 8 Bibliografi 177

Perbelanjaan kerajaan dalam sektor pendidikan meningkat setiap tahun dan didapati sebanyak 30% daripada keseluruhan bajet tahunan diperuntukkan bagi pendidikan ataupun ia bersamaan 5% daripada pendapatan negara.

Ini adalah bagi memastikan kesemua rakyat di negara ini mendapat pendidikan yang sempurna dan juga bagi memastikan dasar kerajaan dalam Rancangan Malaysia ke-8 dan ke-9, iaitu bagi melahirkan pekerja berpengetahuan (k-workers) tercapai, dan dapat memenuhi guna tenaga terlatih seperti mana kehendak Wawasan 2020.

Buku ini banyak membincangkan tentang pembiayaan pendidikan, konsep modal manusia, pelaburan dalam pendidikan, pekerja berpengetahuan dan alternatif dalam pembiayaan pendidikan.

Secara terperinci buku ini menganalisis perkara-perkara berikut:

Bab I membincangkan tentang sejarah pembiayaan pendidikan dari zaman sebelum kedatangan British di Tanah Melayu, diikuti dengan sejarah pembiayaan pendidikan semasa British menduduki Tanah Melayu sehingga zaman Tanah Melayu mencapai kemerdekaan dan seterusnya pembiayaan pendidikan semasa pembentukan Malaysia sehingga ke hari ini.

Bab 2 membincangkan aliran perbelanjaan pendidikan di Malaysia dari tahun 1957 sehingga tahun 2005.

Bab 3 banyak membincangkan pelaburan dalam modal manusia dan pulangan dalam pelaburan pendidikan.

Bab 4 membincangkan peranan sektor pendidikan pada peringkat pendidikan rendah, menengah dan tinggi dalam merealisasikan dan melahirkan pekerja berpengetahuan yang mana ia memenuhi kehendak ekonomi berpengetahuan serta Wawasan 2020.

Bab 5 membincangkan berkaitan dasar pembiayaan pendidikan di Malaysia yang meliputi pembiayaan pendidikan pada peringkat makro dan mikro terutamanya pada peringkat sekolah.

Bab 6 pula membincangkan tentang alternatif pembiayaan pendidikan yang bermaksud, selain pembiayaan daripada kerajaan pusat, kerajaan negeri, kerajaan tempatan dan badan-badan lain pihak swasta perlu memainkan peranan penting dalam pembiayaan pendidikan.

Bab 7 membincangkan isu-isu menangani dasar pembiayaan pendidikan di Malaysia dan di negara-negara lainnya.

Oleh yang demikian, buku ini sesuai bagi pelajar-pelajar yang mengikuti kursus Kewangan dalam Pendidikan, Pengurusan Kewangan dan Perakaunan Sekolah, Ekonomi dalam Pendidikan, Perancangan dan Dasar Pendidikan pada peringkat pasca ijazah di Institusi Pendidikan Tinggi Awam dan Swasta.

Buku ini juga bagi pelajar yang mengikuti kursus Falsafah dan Pendidikan di Malaysia pada peringkat Ijazah Dasar.

Selain itu, buku ini juga sesuai sebagai bahan rujukan dan bacaan kepada pegawai-pegawai pendidikan, pengetua sekolah, guru besar sekolah dan orang perseorangan yang ingin mengetahui lebih lanjut berkenaan pembiayaan pendidikan pada peringkat Kementerian Pelajaran Malaysia serta pada peringkat sekolah.

Didapati sehingga kini belum ada lagi buku yang membincangkan berkenaan pembiayaan pendidikan di Malaysia. Dengan terbitnya buku ini, ia akan dapat menambahkan khazanah ilmu dan menjadi buku rujukan utama dalam pembiayaan pendidikan di Malaysia. Di dalam buku ini �Kementerian Pendidikan� atau �Kementerian Pelajaran� yang disebutkan merujuk pada Kementerian Pelajaran yang ada sekarang.

Akhir sekali, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Dekan, Fakulti Pendidikan yang memberi dorongan kepada semua pensyarah supaya menghasilkan buku ilmiah bagi kegunaan pelajar-pelajar pasca ijazah dan pelajar-pelajar ijazah dasar. Tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada Puan Normawati Zainol Abidin, Puan Khalipah Md Jidin dan juga Puan Siti Fatimah Mohamed Sulam yang sudi menaip manuskrip ini dan tidak ketinggalan juga ucapan terima kasih kepada pelajar-pelajar pasca ijazah yang menyumbangkan idea dalam penulisan manuskrip ini.

Prof. Madya Dr. Shahril @ Charil Hj Marzuki Pejabat Timbalan Dekan (Pembangunan & Penyelidikan) Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya

Karya Lain Penulis Ini

Buku berkaitan yang anda mungkin berminat