Buku

Mengurus Kewangan Sekolah (Edisi kemas kini)

oleh Shahril @ Charil Marzuki

RM 28.00 / RM 31.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada

ISBN:

Muka Surat: 307

Saiz (inci):

Tarikh Terbit: 1 Aug 2006

Buku ini membincangkan secara terperinci setiap aspek pengurusan kewangan sekolah berdasarkan kajian yang dijalankan ke atas beberapa sekolah.

Prakata
Bab 1 Struktur dan Sistem Pengurusan Kewangan Sekolah
Pendahuluan
Proses Pengagihan Peruntukan bagi Sekolah
Bertaraf PTj dan Bukan PTj
Kelebihan dan Kekurangan Sekolah Bertaraf PTj
Kebaikan dan Keburukan Peruntukan
Melalui Geran Sekolah Bertaraf Bukan PTj
Perbezaan Pengurusan Kewangan Sekolah
antara Sekolah Bertaraf PTj dengan Sekolah
Bukan Bertaraf PTj
Persamaan daripada segi Pengurusan
Kewangan Sekolah Bertaraf PTj dan Bukan PTj
Kesimpulan

Bab 2 Organisasi dan Tatacara Mengurus
Kewangan Sekolah
Pendahuluan
Tatacara Pengurusan Kewangan dan
Perakaunan di Sekolah
Peranan dan Tanggungjawab Pengetua
dalam Mengurus Kewangan Sekolah
Struktur Organisasi Kewangan Sekolah
Jenis-jenis Kumpulan Wang Sekolah
Buku Vot
Tugas Pengetua pada Belanjawan Sekolah
Peranan Pengetua pada Sistem Kawalan
Dalaman
Peranan Pengetua ataupun Guru Besar dalam
Mematuhi Prosedur dan Tatacara
Kewangan Sekolah
Buku Tunai
Tatacara Penerimaan dan Pungutan
Tatacara Pembelian dan Pembayaran
Panjar Wang Runcit
Pesanan Tempatan
Sebut Harga
Tender Terbuka
Tatacara Pembayaran
Peruntukan Akta dan Pekeliling Berkaitan
Pengurusan Kewangan Sekolah
Borang-borang Kewangan
Kesimpulan

Bab 3 Pengurusan Kewangan di Sekolah Rendah
Jenis Kebangsaan Tamil dan Cina:
Kajian Kes
Pendahuluan
Pernyataan Masalah
Tujuan Kajian
Persoalan Kajian
Dapatan Kajian
Kajian Kes Pengurusan Kewangan Sekolah
Rendah (Tamil) di Rawang, Selangor
Kajian Kes Pengurusan Kewangan Sekolah
Rendah (Cina) di Rawang Selangor
Cadangan-cadangan bagi Memperbaiki
Pentadbiran Kewangan
Tambahan Peruntukan Wang SUWA
Cadangan Kajian Lanjut
Kesimpulan

Bab 4 Pengurusan Kewangan di Sekolah
Menengah Harian Biasa di Selangor
selepas Bertaraf PTj: Kajian Kes
Pendahuluan
Sekolah Bertaraf Pusat Tanggungjawab (PTj)
Permasalahan Kajian
Objektif Kajian
Soalan Kajian
Metodologi Kajian
Rumusan dan Cadangan
Kesimpulan

Bab 5 Mengurus Kewangan dan Amalan
Perakaunan di Sebuah Sekolah Teknik:
Kajian Kes
Pendahuluan
Kelemahan-kelemahan dalam Mengurus
Kewangan Kerajaan
Punca-punca yang Menjejaskan Integriti dan
Akauntabiliti Pengurusan Kewangan Sektor
Awam
Objektif Kajian
Persoalan Kajian
Dapatan Kajian
Kesimpulan

Bab 6 Pengurusan Kewangan di Sekolah Agama
Rakyat: Kes Kajian
Pendahuluan
Objektif Kajian
Soalan Kajian
Kajian Kes: Pengurusan Kewangan Di
Sekolah Menengah Agama Rakyat di Kulim,
Kedah Darul Aman

Bab 7 Pengurusan Kewangan di Sekolah
Menengah Asrama Penuh: Kes Kajian
Pendahuluan
Objektif Kajian
Persoalan Kajian
Dapatan Kajian
Kesimpulan

Bab 8 Laporan Audit Bersyarat
Pendahuluan
Audit dan Pengauditan Pengurusan Kewangan
Laporan Audit Bersyarat
Masalah dalam Amalan Pengurusan Kewangan
Sekolah
Strategi-strategi Menyelesaikan Masalah
Kewangan Sekolah
Hukuman Akibat Salah laku Serius dalam
Pengurusan Kewangan
Kesimpulan

Bab 9 Isu-isu Pengurusan Kewangan Sekolah
Rendah dan Menengah di Malaysia
Pendahuluan
Perakaunan dan Pengurusan Kewangan
Sekolah
Peruntukan Akta, Pekeliling dan Arahan
Perbendaharaan yang Berkaitan dengan
Pengurusan Kewangan Sekolah
Isu-isu Pengurusan Kewangan Sekolah
Cadangan-cadangan bagi Mengatasi Masalah
Pengurusan Kewangan Sekolah
Kesimpulan

Bab 10 Lampiran
Lampiran A: Kumpulan PCG Mata Pelajaran
dan Kumpulan PCG Bukan Mata Pelajaran
Lampiran B: Jenis Bantuan Per Kapita dan
Maksud Perbelanjaan
Lampiran C: Kadar Peruntukan Per kapita

Bab 11 Bibliografi

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024