Buku

Dasar Kewangan Pendidikan

oleh Shahril @ Charil Marzuki

RM 27.50 / RM 30.50Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak

Tiada lagi ulang cetak

ISBN: 978-983-3586-80-6

Muka Surat: 208

Saiz:

Tarikh Terbit: 29 Mar 2008

Buku ini mengupas secara terperinci berkaitan kewangan pendidikan.  Antara topik penting yang dibincangkan adalah berkaitan dengan Dasar dan Alternatif Pembiayaan Pendidikan, Peranan dan Implikasi Pendidikan Swasta,  Pinjaman Pendidikan Bagi Membiayai Pendidikan di IPT,  Faedah Pengkorporatan Universiti Awam Tempatan dan banyak lagi.

Prakata
BAB 1 Dasar dan Alternatif Pembiayaan Pendidikan
Pendahuluan
Trend Perbelanjaan Pendidikan
Perbandingan Peratus Perbelanjaan Pendidikan
dengan Keluaran Negara Kasar (KNK)
Dasar Kerajaan Pusat dalam Pembiayaan Pendidikan
Perbandingan dengan peruntukan sektor sosial dan keselamatan
Peringkat rendah, menengah dan tinggi dalam RMK-8 dan
RMK-9
Peruntukan setiap pelajar
Subsidi kepada setiap pelajar di Institusi Pengajian
Tinggi Awam (IPTA)
Dasar Kerajaan bagi Pembiayaan Pendidikan
Peringkat Sekolah
Pemberian bantuan kerajaan
Bantuan Per Kapita (PCG) bagi sekolah menengah bertaraf PTj
Sekolah menengah bantuan modal
Sekolah agama rakyat
Peruntukan kerajaan
Isu dan Cabaran dalam Pembiayaan Pendidikan di Malaysia
Pertambahan bilangan pelajar
Menyediakan dan mewujudkan sistem pendidikan yang berkualiti
Dasar Kewangan Pendidikan
Sumber pembiayaan terhad
Sumbangan masyarakat masih terhad
Peratus perbelanjaan agak rendah
Agensi income-generating tidak menjana pendapatan
Peruntukan PCG peringkat prasekolah, rendah dan menengah
Kos pendidikan teknikal dan vokasional tinggi
Kos pengurusan IPTA meningkat
Kos pendidikan khas tinggi
Menyediakan skim perkhidmatan yang lebih baik
Alternatif Pembiayaan Pendidikan Peringkat Rendah dan Menengah
Pembiayaan pendidikan oleh masyarakat
Perkongsian pintar
Penggunaan sistem baucar pendidikan
Pembiayaan pendidikan oleh kerajaan negeri
Pembiayaan melalui kerajaan tempatan
Sekolah charter
Mengenakan semula yuran tuisyen bagi pelajar yang mampu
Alternatif Pembiayaan Pendidikan di IPT
Pemberian biasiswa ataupun dermasiswa
Pinjaman pelajaran
Bantuan kewangan keluarga dan simpanan sendiri
Kesimpulan


BAB 2 Peranan dan Implikasi Pendidikan Swasta Pada
Perkembangan dan Dasar Pendidikan Negara
Pendahuluan
Bilangan Pelajar dan Jenis IPS
Peranan Pendidikan Swasta Dalam Perkembangan
Pendidikan Negara
Implikasi Pendidikan Swasta Pada Dasar Pendidikan
Negara
Kesimpulan 37


BAB 3  Pinjaman Pendidikan Bagi Membiayai
Pendidikan di IPT
Pendahuluan
Sumber Kewangan Pelajar di IPT
Kelebihan Pinjaman
Keburukan Pinjaman
Kandungan
Pemberian dan Pembayaran Balik Pinjaman
Kesimpulan


BAB 4 Faedah Pengkorporatan Universiti Awam Tempatan
Pendahuluan
Definisi Pengkorporatan
Tujuan Pengkorporatan Universiti Awam Tempatan
Kelebihan Pengkorporatan Universiti Awam Tempatan
Pengurangan kos daripada kerajaan pusat
Kuasa autonomi dalam pengurusan kewangan
Sistem pengurusan dan perkhidmatan bebas dari
Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)
Perubahan Budaya Kerja yang Lebih Baik
Memperbanyakkan kursus-kursus baru
Peningkatan pengambilan pelajar setiap tahun
Peningkatan kemudahan fizikal dan infrastruktur
Persaingan positif antara universiti awam dan swasta
Dasar rasionalisasi akademik menjimatkan kos
Keburukan Universiti Awam Tempatan Dikorporatkan
Kenaikan yuran pengajian universiti
Bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar terpinggir
Hubungan antara pensyarah dan pelajar
Kursus-kursus pengajian yang tiada nilai komersial ditutup
Penyakit mengejar diploma ataupun ijazah
Kesimpulan


BAB 5 Kepimpinan Pengetua dalam Mengurus
Kewangan Sekolah
Pendahuluan
Pentadbiran dan Pengurusan Kewangan Sekolah
Tugas Pengetua dalam Pengurusan Kewangan Sekolah
Sumber Kewangan Sekolah
Bantuan mata pelajaran
Bantuan bukan mata pelajaran
Pembayaran Gaji
Kutipan
Masalah-masalah Pengurusan Kewangan Sekolah
Kekurangan pemberian peruntukan kewangan kerajaan
Kekurangan kutipan wang SUWA
Dasar Kewangan Pendidikan
Masalah kutipan yuran sekolah
Pengetua kurang pengetahuan dalam pengurusan
kewangan sekolah
Kecuaian dan sikap sambil lewa guru
Kerani kewangan tidak cekap
Cadangan Mempertingkatkan Pengurusan
Kewangan Sekolah
Tambahan peruntukan kerajaan (bantuan per kapita)
Penambahan kadar kutipan wang SUWA
Kursus dan latihan dalam perakaunan dan
pengurusan kewangan sekolah
Pemeriksaan akaun sekolah
Kerani kewangan di setiap sekolah
Tanggungjawab dan keprihatinan guru dalam
pengurusan kewangan sekolah
Kesimpulan

BAB 6 Bantuan oleh Kerajaan Pusat Bagi Institusi
Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS)
Pendahuluan
Sumbangan IPTS kepada Pembangunan Pendidikan negara
IPTS sebagai alternatif
Kos pengajian di IPTS tinggi
Penawaran kursus yang ada nilai pasaran
Penyumbang kepada pengurangan pengaliran wang ke luar negara
IPTS penyumbang pembangunan sumber manusia
Pembiayaan Pendidikan Bagi IPTS
Subsidi
Bantuan langsung kepada IPTS
Dana kewangan ataupun bantuan biasiswa
Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Negara (PTPTN)
Pinjaman mudah
Menyediakan dana pusingan bagi membina infrastruktur
Pendemokrasian Pendidikan
Mekanisme Bantuan Kewangan Bagi IPTS
Kesimpulan
Kandungan

BAB 7 Kajian Kes Pengurusan Kewangan di Sekolah
Menengah dan Rendah Jenis Kebangsaan
Pendahuluan
Pengurusan Kewangan Sekolah Menengah Jenis
Kebangsaan di Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan:
Satu Kajian Kes
Objektif kajian
Sampel kajian
Metodologi kajian
Kajian kes sekolah A
Kajian Kes Sekolah B


BAB 8 Kajian Pengurusan Kewangan Sekolah
Menengah Agama (SMA)
Pendahuluan
Objektif Kajian
Soalan Kajian
Sampel Kajian
Pentadbiran Kajian
Instrumen Kajian
Analisis Kajian
Dapatan Kajian
Latar belakang sekolah dan pengetua
Bilangan pengetua SMA yang menghadiri kursus kewangan
sekolah mencukupi dan berkesan
Tugas-tugas pengurusan kewangan sekolah SMA
Punca sumber kewangan sekolah menengah agama (SMA)
Sumber kewangan sekolah mencukupi atau tidak
Kegunaan peruntukan atau bantuan kewangan sekolah
Masalah-masalah dalam pengurusan kewangan sekolah
Implikasi kekurangan wang pada keberkesanan pengajaranpembelajaran
Perbincangan dan cadangan
Kesimpulan


BAB 9 Pengurusan Kewangan Sekolah Menengah Teknik
di Malaysia
Pendahuluan
Pernyataan masalah
Dasar Kewangan Pendidikan
Tujuan Kajian
Soalan Kajian
Kepentingan Kajian
Batasan Kajian
Metodologi Kajian
Pemilihan sampel
Pentadbiran Kajian
Instrumen Kajian
Analisis Data Kajian
Analisis Kajian
Lokasi sekolah
Latar belakang pengetua
Kesimpulan Kajian
Rumusan dan Perbincangan Kajian
Latar belakang pengetua
Peruntukan bantuan dari kerajaan
Sumber kewangan lain
Masalah-masalah yang dihadapi oleh pengetua dalam
pengurusan kewangan
Kesan ketidakcukupan peruntukan kewangan pada
pengajaran-pembelajaran
Cadangan bagi memperbaiki pengurusan kewangan
sekolah menengah teknik
Cadangan kajian lanjut
Kesimpulan


BAB 10 Kajian Pengurusan Kewangan: Sebelum
dan Selepas Mendapat Taraf PTj
Pendahuluan
Tujuan dan Objektif Kajian
Soalan Kajian
Metodologi Kajian
Dapatan Kajian
Pengurusan Kewangan Sekolah
Masalah Pengurusan Kewangan Sekolah
Keistimewaan PTj
Tatacara Pengurusan Kewangan dan Perakaunan Sekolah
Kandungan
Penerimaan dan pungutan
Pembelian
Bayaran
Peruntukan yang tidak habis digunakan
Kelemahan PTj
Perbincangan
Implikasi Kajian
Cadangan Kajian Lanjut
Kesimpulan


BAB 11 Pelaburan dalam Pendidikan
Pendahuluan
Trend Perbelanjaan Pendidikan
Dasar Pembangunan Sumber Manusia di Malaysia
Pulangan Pelaburan dalam Pendidikan
Saranan Pelaburan Pendidikan dan Dasar
Pembangunan Sumber Manusia di Malaysia
Kesimpulan

 BAB 12 Pengurusan Kewangan Sekolah Rendah
dan Menengah di Malaysia
Pendahuluan
Isu dan Masalah Pengurusan Kewangan Sekolah
Peruntukan tidak mencukupi
Wang SUWA tidak mencukupi
Masalah kutipan yuran sekolah
Pengurusan pembelian dan pesanan
Sikap guru
Kekurangan pegawai kerani kewangan
Masalah kontrak pusat
Pengurusan kewangan yang kurang mahir
Masalah pembelian melewati tahun semasa (masalah AP 58)
Tiada peruntukan penyelenggaraan bagi sekolah bukan PTj
Lantikan baru tanpa latihan dan kemahiran
dalam pengurusan sekolah
Cadangan Mengatasi Isu dan Masalah
Pengurusan Kewangan Sekolah
Pertambahan peruntukan wang kerajaan
Kenaikan kadar kutipan wang SUWA
Dasar Kewangan Pendidikan
Bantuan PIBG dan usaha mendapatkan biasiswa
Kelulusan segera bagi permohonan peruntukan tambahan
Program mengubah sikap guru
Kerani kewangan diwajibkan bagi setiap sekolah
Menambah syarikat di bawah kontrak pusat dan
kelonggaran memperoleh barangan dari syarikat lain
Kursus dan latihan dalam perakaunan dan pengurusan
kewangan sekolah
Pemberian peruntukan penyelenggaraan bagi sekolah
bukan PTj
Lantikan berdasarkan latihan dan pengalaman pengurusan
kewangan
Kesimpulan
Rujukan
Indeks

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024