Fonetik dan Fonologi
oleh Abdullah Hassan, Indirawati Zahid, Mardian Shah Omar


Versi Cetak

RM 21

Beli Online

Boleh juga dibeli di Kedai Buku PTS

Sabah/Sarawak: RM 24
Format:
Saiz: 5.8x8.2

Jumlah Muka Surat: 178

ISBN-13: 978-983-3585-63-9

ISBN-10: 983-3585-63-9

Tarikh Terbit: 15 Sep 2006

PTS Akademia


Versi eBook

RM 21.00


Inilah buku yang dapat dijadikan rujukan asas dalam mempelajari ilmu linguistik, dan pelu dipunyai oleh semua pelajar, guru dan pensyarah bahasa Melayu.

Bab 1: Kandungan
Bab 2: Prakata
1.1 Apakah yang Dikatakan Ilmu Fonetik?
Bab 1: Pengenalan Fonetik dan Fonologi
1.2 Perbezaan Fonetik dengan Fonologi
1.3 Bidang-bidang Fonetik
1.4 Ringkasan
2.1 Pengenalan
2.2 Fonetik Akustik di Malaysia
Bab 2: Kajian Fonetik Akustik
2.3 Fonetik Akustik di Indonesia
2.4 Pengajaran Fonetik di Indonesia dan Malaysia
2.5 Ringkasan
3.1 Tiga Jenis Alat Artikulasi
3.2 Alat-alat Bahagian dalam Tubuh
Bab 3: Alat Artikulasi
3.3 Alat-alat Artikulasi
3.4. Daerah Artikulasi
3.5 Pelabelan Bunyi Bahasa
4. 1 Bunyi Bahasa dan Bukan Bahasa
4.2 Bunyi Vokal
Bab 4: Bunyi Bahasa
4.3 Bunyi Diftong
4.4 Bunyi Konsonan
4.5 Carta Konsonan Melayu
4.6 Ringkasan
5.1 Dari Fonetik Impresionistik ke Eksperimental
Bab 5: Fonetik Eksperimental
5.2 Fonetik Eksperimental
5.3 Prosedur Kajian Eksperimental
5.4 Ringkasan
6.1 Fisiologi dan Fonetik Artikulasi
Bab 6: Fonetik Akustik
6.2 Fonetik Akustik
6.3 Fungsi dan Peranan Peralatan Makmal
6.4 Alatan Menganalisis Input Akustik
6.5 Alat Menganalisis Output
6.6 Ringkasan
7.1 Pengenalan
7.2 Bunyi-bunyi Periodik dan Aperiodik
Bab 7: Analisis Spektrografi Vokal dan Konsonan
7.3 Vokal dan Konsonan Menurut Artikulasi
7.4 Spektrografi dan Spektrogram
7.5 Ringkasan
8.1 Definisi Prosodi
Bab 8: Prosodi
8.2 Peranan Intonasi
8.3 Intonasi dalam Sintaksis Bahasa Melayu
8.4 Kepentingan Intonasi dalam Pengajaran
8.5 Kaedah Pengajaran
8.6 Intonasi dan Kesantunan
8.7 Langkah Susulan
8.8 Ringkasan
9.1 Fonem Penggalan dan Fitur Distingtif
9.2 Fitur Distingtif
Bab 9: Analisis Fitur Distingtif
9.3 Bunyi-bunyi dan Fiturnya
9.4 Fitur Distingtif yang Perlu
9.5 Fitur Distingtif Fonem Bahasa Melayu Johor
9.6 Ringkasan
10.1 Fonem Bahasa Melayu
10.2 Fonem Vokal
Bab 10: Fonem Vokal dan Konsonan Melayu
10.3 Fonem Konsonan
10.4 Konsonan Pinjaman
10.5 Ejaan Rumi Baharu
10.6 Ringkasan
Bab 11: Bibliografi
Bab 1: Indeks
Prakata

Buku Berkaitan

Berita


Errata