Buku

Fasilitator Efektif Dan Dinamik

oleh Mohammad Aziz Shah Mohamed Arip, Nazariah Abdul Samad

RM 26.00 / RM 29.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak

Tiada lagi ulang cetak

ISBN: 978-967-5226-00-7

Muka Surat: 240

Saiz (inci):

Tarikh Terbit: 1 Oct 2008

Tugas fasilitator mencabar dan apa yang dilakukan adalah kerja profesional. Fasilitator yang cekap dapat memahami dan mengelola keadaan cemas, membantu menjayakan perubahan tingkah laku, menggilap kemahiran daya bertindak dan memperbaiki hubungan. Fasilitator membantu peserta melihat masalah dengan jelas dan mencadangkan penyelesaian mudah yang dapat dilakukan oleh peserta.

 

Prakata Xi
Bab 1 Konsep Asas Fasilitator 1
Pengenalan 1
Siapakah Fasilitator? 2
Definisi Fasilitator 4
Siapakah yang Dapat Menjadi Fasilitator? 9
Fasilitator Dilatih dan Dipelajari ataupun Dilahirkan? 16
Jenis-Jenis Fasilitator 18
Kategori Fasilitator Berdasarkan Sifat dan Pembawaan 22
Perbezaan antara Fasilitator dengan Guru dan Polis 27
Kepentingan Ilmu Pengetahuan Membimbing 30
Susunan ataupun Kedudukan dalam Kelompok 30
Rumusan 33
Fasilitator Efektif Dan Dinamik


Bab 2 Prinsip Dan Etika Fasilitator 35
Pengenalan 35
Definisi Prinsip 36
Definisi Etika 36
Kepentingan Memahami Prinsip dan Etika Fasilitator 36
Kesan Dan Akibat 39
Konsep Menghayati dan Mengamalkan Prinsip dan
Etika 42
Etika bagi Menstrukturkan Program Bimbingan 43
Memahami Prinsip Fasilitator Berciri Kaunselor 44
Rumusan 55


Bab 3 Memahami Perkembangan Dan
Tabiat Manusia 56
Pengenalan 56
Definisi Perkembangan Manusia 57
Definisi Tabiat Manusia 57
Teori-Teori Berkenaan Tahap Perkembangan Manusia 58
Kepentingan Memahami Perkembangan Dan Tabiat
Manusia 63
Manusia adalah Makhluk Dinamik 64
Mempunyai Keluarga, Sosial dan Tanggungjawab
Harian 67
Keinginan Manusia Vs Had-Had dan Batasan Manusia 68
Sifat Semula Jadi Manusia 69
Punca manusia bermasalah 76
Mengapa manusia bermasalah? 77
Konsep dan Definisi Penyelesaian 78
Manusia Mencipta dan Punca Masalah 80
Manusia sebagai Penyelesai Masalah 80
Ciri-Ciri Manusia Zaman Moden yang Menggalakkan
Khidmat Pembimbing 81
Ciri-Ciri Manusia Bermasalah 83
Jenis dan Kategori Masalah Manusia 85
Rumusan 88
Konsep Asas Fasilitator

 Bab 4 Memahami Teori Perkembangan
Manusia 89
Pengenalan 89
Teori Humanistik 90
Teori Psikoanalitik 97
Teori Psikososial 108
Teori Pemusatan Individu 112
Teori Motivasi X Dan Y 115
Teori Behaviorisme 118
Rumusan 121


Bab 5 Kemahiran Fasilitator Efektif
Dan Dinamik 122
Pengenalan 122
Kepentingan Kemahiran kepada Fasilitator 123
Kesan dan Akibat Apabila Berkemahiran dan Tidak Berkemahiran 124
Memahami Kemahiran Dan Kategori Kemahiran 126
Rumusan 138


Bab 6 Menghadapi Klien Atau Peserta
Bermasalah 140
Pengenalan 140
Mengapa, Kenapa dan Bagaimana Klien Bermasalah
Wujud? 141
Bagaimana Mengenal Pasti Klien ataupun Peserta
Bermasalah 144
Ciri-Ciri Klien Bermasalah, Tahap Bahaya pada
Sesi dan Strategi bagi Mengatasi Klien Bermasalah 146
Rumusan 156


Bab 7 Strategi Dan Teknik Fasilitator
Efektif Dan Dinamik 157
Pengenalan 157
Definisi Strategi 158
Definisi Teknik 158
Definisi Fasilitator yang Berstrategi dan Berteknik 158
F a s i l i t a t o r E f e k t i f D a n D i n ami k
Mengapa Strategi dan Teknik Penting 159
Kesan dan Akibat Apabila Fasilitator Tidak
Berstrategi atau Berteknik 160
Strategi Fasilitator Efektif dan Dinamik 161
Teknik-Teknik Fasilitator Efektif Dan Dinamik 164
Rumusan 179


Bab 8 Kemahiran Renungan Kembali 182
Pengenalan 182
Matlamat Kelompok 183
Analisis Latar Belakang Peserta 183
Tempat Menjalankan Aktiviti 185
Peralatan 186
Persediaan Pemikiran 188
Suasana Persekitaran 189
Teknik Tumpuan 189
Pengisian Renungan 190
Kaedah Penyampaian 191
Penutup Renungan 194
Halangan-Halangan dalam Renungan 196
Model Proses Renungan Menjadi Anak Cemerlang 199
Contoh Skrip Renungan 1 199
Rumusan 211
Bibliograf 213
Indeks 225

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024