Buku

Fiqh Kewangan Islam

oleh Dr. Zaharuddin Abd Rahman

RM 98.00 / RM 0.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada
Beli Versi Ebook
 

ISBN: 978-967-366-196-1

Muka Surat: 752

Saiz: 7x10

Tarikh Terbit: 14 Mar 2014

Kategori: Islam, Ekonomi Islam

Akad jual beli adalah akad yang penting dan sering digunakan oleh setiap lapisan masyarakat. Maka, usaha mengupas hikmah-hikmah di sebalik akad jual beli adalah satu usaha yang penting dan perlu diberi perhatian.

Kajian ini tidak hanya terbatas kepada maqasid atau tujuan-tujuan pensyariatan sahaja. Ia turut mencakupi perbahasan mengenai beberapa permasalahan semasa mengenai hukum jual beli yang secara tidak langsung menambahkan lagi pengetahuan kita tentang muamalat semasa. Buku ini mampu menghapuskan kekeliruan yang timbul dalam hukum jual beli secara khusus, dan yang berkaitan harta secara umumnya.

Dikaji secara ‘fiqhiyyah’ berserta dengan maqasidnya yang jelas, dapat memberi gambaran yang lebih praktikal dan mudah difahami.

 

Penghargaan ix

Mukaddimah xi

 

BAB PENDAHULUAN

Penerangan Ringkas Berkenaan

Maqasid dan Jual Beli 2

 1. Fasal Pertama 4

 Pengertian Maqasid

 

1.1 Unit Pertama 4

Pengertian Maqasid Menurut

Bahasa dan Istilah

 

1.2 Unit Kedua 17

Maqasid dan Istilah-Istilah yang

Sama Maksud Dengannya

 

 2. Fasal Kedua 29

 Pengertian Maqasid

 

2.3 Unit Pertama 29

Pengertian Jual Beli Menurut

Bahasa dan Istilah

 

2.4 Unit Kedua 37

Hukum Taklifi untuk Jual Beli

 

2.5 Unit Ketiga 39

Pembahagian Jual Beli

 

2.6 Unit Keempat 47

Rukun dan Syarat Jual Beli

 

2.7 Unit Kelima 52

Maqasid Syariah di Sebalik

Pensyariatan Jual Beli

 

Nota Hujung 62

 

BAB SATU

Penetapan Maqasid Syariah

dalam Hukum Syarak 87

 

1. Fasal Pertama 90

 Tujuan Syariat Diturunkan

 

1.1 Unit Pertama 92

Maksud Maslahah

 

1.2 Unit Kedua 95

Maksud Syari’ dan Asy-Syariat

 

1.3 Unit Ketiga 99

Dalil-Dalil Maslahah kepada Manusia

 

1.4 Unit Keempat 102

Maslahah Duniawi

 

 2. Fasal Kedua 107

 “Asal kepada Muamalat adalah Melihat Makna”

 

2.1 Unit Pertama 108

Analisis Kaedah dan Maksudnya

 

2.2 Unit Kedua 109

Dalil-dalil yang Menunjukkan Asal

kepada Muamalat adalah Makna

 

2.3 Unit Ketiga 114

Kaitan Kaedah dengan Hukum Jual Beli

 

  3. Fasal Ketiga 115

Cara-Cara Penetapan Maqasid Syariah

 

3.1 Unit Pertama 118

Dalil-Dalil Al-Quran dan Sunnah

yang Jelas

 

3.2 Unit Kedua 153

Istiqra’ (Kajian Induksi) Terhadap

Tindakan Syari`

 

3.3 Unit Ketiga 160

Petunjuk Sahabat dalam

Memahami Hukum-Hukum

Al-Quran dan Sunnah

 

3.4 Unit Keempat 163

Peranan Akal dalam Menentukan

dan Menetapkan Maqasid

 

Nota Hujung 173

 

BAB DUA

Hukum Jual Beli dan

Objektif Pensyariatannya 213

 

1. Fasal Pertama 216

 Kajian Fiqh dalam Bab Jual Beli daripada Kitab Al-Ikhtiyar

Li ta’lil Al-Mukhtar

 

1.1 Unit Pertama 219

Latar Belakang dan Buku Penulis

 

1.2 Unit Kedua 221

Objektif Pensyariatan Undang-Undang

Islam dalam Rukun Jual Beli

 

1.3 Unit Ketiga 225

Objektif Syariah dalam Masalah

Syarat-Syarat Jual Beli

 

1.4 Unit Keempat 227

Objektif Syariah pada Kesahihan

dan Ketidaksahihan Jual Beli

 

2. Fasal Kedua 288

 Hukum Jual Beli Semasa

 

2.1 Unit Pertama 290

Jual Beli Hak-Hak Maknawi

 

2.2 Unit Kedua 350

Jual Beli Salam

 

2.3 Unit Ketiga 404

Jual Beli Elektronik

 

2.4 Unit Keempat 482

Jual Beli Riba antara Umat Islam

dan Kafir dalam Negara Mereka

 

2.5 Unit Kelima 533

Menjual Peralatan Muzik

 

Nota Hujung 594

 

PENUTUP 697

INDEKS 703

BIBLIOGRAFI 707

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024