Buku

Undang-Undang Untuk Pengetua dan Guru Besar (Edisi Ketiga)

RM 27.00 / RM 30.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak

Tiada lagi ulang cetak

ISBN: 978-983-3586-76-9

Muka Surat: 280

Saiz (inci):

Tarikh Terbit: 1 Oct 2008

Buku perundangan pendidikan yang terkini dan lengkap yang membincangkan aspek perundangan dalam Akta Pelajaran 1961 dan Akta Pendidikan 1996.

Prakata xv
Prakata Edisi Ketiga xxi

1 Keperluan Akta Baru dalam Sistem
Pendidikan Kebangsaan 1
Jawatankuasa Kabinet 1979 3
Falsafah Pendidikan Kebangsaan 4
Keperluan Akta Baru 5
Akta Pendidikan 1996 5
Sistem Pendidikan Kebangsaan 7
Kedudukan bahasa kebangsaan 8
Kurikulum Kebangsaan 8
Penilaian dan Peperiksaan 9
Jemaah Nazir Sekolah 13
Kuasa Mengambil Tindakan Undang-undang 14
Peraturan-peraturan Tambahan 14
Penutup 15
Nota Hujung 15


2 Pentadbiran Undang-Undang dalam Pendidikan 19
Pengertian Legal Literacy 19
Mengapa Pendidik dan Sekolah Didakwa? 22
Sekolah sebagai ‘In Loco Parentis’ 26
Tanggungjawab Guru dalam Bilik Darjah 27
Undang-undang TORT 31
Kecuaian 32
Ordinan-ordinan yang Masih Diguna Pakai 37
Konsep Hak Keadilan Asasi 39
School (General Regulations), 1951 40
Disiplin: Jadual waktu dan kurikulum 44
Peraturan-peraturan dalam Akta Pendidikan 1996 46
Peraturan-peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah)
1998 46
Nota Hujung 52

3 Peraturan Dan Perundangan Disiplin di Sekolah 57
Masalah Disiplin di Amerika Syarikat 59
Buli 61
Pengertian Disiplin 64
Sekolah yang Bermasalah Disiplin 66
Iklim Pengajaran dan Pembelajaran yang Selamat 70
Pelajar Lelaki dengan Masalah Sekolah 72
Masalah Disiplin dan Hubungan dengan Kanun
Keseksaan 74
Pengukuhan Disiplin di Sekolah 76
Resolusi Seminar Disiplin Pelajar Kebangsaan 78
Mengurangkan Tingkah Laku yang Merosakkan 79


4 Disiplin Beragama 80
Aspek Emosi 81
Lembaga Pengawas Sekolah 81
Pengurusan Disiplin Pelajar 82
Bolehkah Kesalahan Disiplin Dihapuskan? 84
Hukuman Gantung dan Buang Sekolah 85
Peraturan Sekolah 89
Nota Hujung 107
Teori dan Model Pengurusan
Disiplin 115
Teori dan Model Pengurusan Disiplin 117
Model Haim Ginott (1922-1973) 126
The Glasser Model 128
The Dreikurs Model (Rudolf Dreikurs – 1897-1972) 131
Model Lee dan Marlene Canter 135
Nota Hujung 137

5 Prosedur dalam Pengurusan
Kewangan 138
Peruntukan Pembangunan di bawah Rancangan
Malaysia Kesembilan (2006 – 2010) 138
Pentingnya Sekolah Kebangsaan 139
Peningkatan Enrolmen Pelajar 143
Peraturan dan Pengurusan Kewangan Sekolah 148
Tindakan Pengetua Sekolah 151
Pemberian Bantuan Per Kapita 152
Kadar Bantuan dan Maksud Perbelanjaan 155
Prosedur Tuntutan 156
Peringatan 161
Pembayaran 163
Baucar Pembayaran 164
Buku tunai 166
Penerimaan dan Pungutan 168
Kaedah Perolehan atau Pembelian 168
Bantuan Per Kapita 171
Pemberian Bantuan Per Kapita 182
Kedar Baru Pemberian Geran Per Kapita Sekolah
Rendah 182
Nota Hujung 187


6 Kes-Kes Perundangan Berkaitan
Pendidikan 191
Pengenalan 191
Pertukaran Pegawai Perkhidmatan Pendidikan atau Guru 192
Perjanjian Biasiswa 195
Penglibatan Guru dalam Parti Politik 196
Kesalahan Disiplin di Institusi Pengajian Tinggi 199
Pembuangan Pensyarah Universiti Teknologi Malaysia 201
Kesalahan Guru di bawah Kanun Keseksaan 203
Nota Hujung 205


7 Kes-Kes Tatatertib Terpilih yang
Melibatkan Guru 206
Masalah dalam Pengurusan dan Pentadbiran
Tatatertib 207
Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan (SPP) 211
Contoh Kes-kes Tatatertib Pegawai Perkhidmatan
Pendidikan 213
Asas-asas Keputusan Lembaga Tatatertib 225
Keputusan Lembaga Tatatertib 226
Perlembagaan Persekutuan 226
Sejauh Manakah Perkara 135 (2) dalam Perlembagaan
Persekutuan Dipertahankan 229
Kesimpulan 235
Keputusan Kes 236
Perintah-Perintah Am Pegawai Awam 238
Rumusan 240

Nota Hujung 240
Penutup 244
Bibliografi 247
Glosari 251
Indeks 253

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024