Buku

Manusia dan Islam

oleh Dato’ Dr. Haron Din

RM 180.00 / RM 183.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada

ISBN: 978-967-411-275-2

Muka Surat: 1256

Saiz: 7x10x2.8

Tarikh Terbit: 15 May 2015

Manusia sebagai khalifah bertanggungjawab menanggung amanah yang diberikan oleh Allah S.W.T. iaitu menegakkan agama Islam di muka bumi. Tanggungjawab ini tidak mungkin dapat kita laksanakan tanpa ilmu yang mendalam. Kita perlu mengetahui bagaimana cara menunaikan amanah itu. Apakah yang terjadi sekiranya amanah itu tidak ditunaikan. Apakah ganjaran dan balasan pula kepada orang yang melaksanakannya.

Salah faham terhadap Islam berpunca daripada kedangkalan ilmu teras Islam dan penafsiran Islam yang tidak mengikut paradigma, dasar dan falsafah, ilmu dan nilai Islam secara menyeluruh serta sistematik. Akibatnya, masing-masing membuat kesimpulan yang bertentangan dan membawa kepada pencerahan antara umat Islam itu sendiri. Maka, cita-cita bagi mewujudkan satu umat yang saksama, unggul dan menjadi ikutan hanya tinggal cita-cita dan angan-angan.

Bagi menjawab segala kekeliruan, buku ini disusun dengan lengkap dan mudah melalui peringkat demi peringkat, dan bahagian demi bahagian bagi memudahkan kita memahami perkara-perkara asas daripada aspek Manusia dan Islam.

 Antara kandungan menarik dalam buku ini:

 Bahagian 1:

 -Memberikan pelbagai ilmu dan tafsiran asas agama Islam dan kehidupan masyarakat Islam dari aspek manusia dan agama, manusia sebagai hamba Allah S.W.T., manusia dan kepercayaan, serta manusia dan peribadatan.

 Bahagian 2:

 -Memberikan pelbagai ilmu dan tafsiran asas agama Islam dan kehidupan masyarakat Islam dari aspek manusia dan moral, manusia dan masyarakat, kewajipan mendirikan masyarakat Islam, asas pembentukan masyarakat Islam, bidang undang-undang Islam, manusia dan jihad, serta konsep kebebasan dan perhambaan.

 Bahagian 3:

 - Memberikan pelbagai ilmu dan tafsiran asas agama Islam dan kehidupan masyarakat Islam dari aspek Islam dan kemiskinan, muamalat, riba, hak-hak asasi manusia dalam Islam, hakikat kejadian Islam, agama secara umum serta perbincangan Islam secara khusus.

KATA PENGANTAR

BAHAGIAN 1: MANUSIA DAN AGAMA

BAB 1: HAKIKAT MANUSIA

Hakikat Kejadian Manusia

Unsur Jasmani

Unsur Rohani

Tuntutan Rohani

Keindahan dan Kesempurnaan Insan

Permusuhan lblis dan Syaitan

Manusia Dicipta dalam Bentuknya yang Indah dan Sempurna

Sejak Awal Kejadian

Kedudukan Teori Evolusionisme atau Darwinisme

 

BAB 2: MANUSIA SEBAGAI HAMBA ALLAH SWT

Manusia sebagai Khalifah

Manusia dan Ujian Allah SWT

 

BAB 3: AGAMA DAN ISLAM

Asal Agama

Pengertian Islam dari Segi Bahasa dan Syarak

 

BAB 4: ISLAM

Islam sebagai Cara Hidup yang Lengkap dan Unik

Agama adalah Perkara Mutlak kepada Manusia

Kelemahan Akal Manusia

Kesedaran Agama Menjadi Asas Kebajikan

 

BAB 5: MANUSIA DAN KEPERCAYAAN

Kepentingan Iman bagi Manusia

Manusia Berada dalam Dua Kekuatan Naluri

Pengertian Iman

Rukun-Rukun Iman

 

BAB 6: IMAN: BERIMAN KEPADA ALLAH SWT

Beriman dengan Allah SWT

Bukti-Bukti Saintifik tentang Kebesaran Allah SWT

 

BAB 7: IMAN: BERIMAN KEPADA MALAIKAT

Beriman kepada Malaikat

Tujuan Beriman kepada Malaikat

Siapa Dia Malaikat

Tabiat Malaikat dengan Tugasnya

Antara Mereka Ditugaskan untuk Mengambil Nyawa

Antara Mereka Ditugaskan untuk Mencatatkan Amalan Manusia

Antara Mereka yang Ditugaskan untuk Menanggung Arasy dan Sebagainya

Pertalian Manusia dengan Malaikat

 

BAB 8: IMAN: BERIMAN DENGAN KITAB ALLAH SWT

Beriman dengan Kitab Allah SWT

Wajib Percaya kepada Kitab-Kitab Allah SWT

Hubungan Manusia dengan Kitab Allah SWT

Al-Quran ialah Kebenaran yang Dicari oleh Manusia

Pandangan Al-Quran terhadap Al-Taurat dan Al-Injil

 

BAB 9: IMAN: BERIMAN KEPADA RASUL ALLAH

Beriman kepada Rasul Allah

Hikmat Pengutusan Rasul-Rasul dan Tugasnya

Wajib Percaya kepada Rasul-Rasul

Setiap Umat Ada RasulHubungan antara Manusia dengan Rasul-Rasul

Nabi Muhammad Penyudah Segala Rasul

 

BAB 10: IMAN: BERIMAN DENGAN HARI AKHIRAT

Beriman dengan Hari Akhirat

Dalil-Dalil Naqli dan Aqli tentang Adanya Akhirat

Dalil-Dalil yang Menunjukkan Adanya Hari Kiamat (Akhirat) Ada Dua Bahagian

Hakikat Roh Dalam Al-Quran

Manusia Dibangkit Semula

Huru-Hara pada Hari Kiamat

Nikmat dan Azab di Akhirat

 

BAB 11: IMAN: BERIMAN DENGAN QADA’ DAN QADAR

Beriman dengan Qada’ dan Qadar

Kekeliruan di Sekitar Kepercayaan Qada’ dan Qadar

Keadilan Allah SWT dan Ikhtiar Manusia

 

BAB 12: HIDUP DAN IMAN

Membina Sikap dan Hidup Berasaskan Keimanan

Sikap dan Pendirian terhadap Manusia

Sikap terhadap Hidup

Sikap terhadap Harta

Sikap terhadap Makhluk Ghaib

Bagaimana Rasulullah SAW Mengasaskan Keimanan yang Sejati

Keimanan Para Sahabat

Iman yang Sebenar Boleh Mengatasi Persoalan-Persoalan Hidup

 

BAB 13: MANUSIA DAN PERIBADATAN

Pengenalan Islam

Islam adalah Cara Hidup untuk Manusia yang Datang daripada Allah SWT

Islam adalah Cara Hidup yang Menyeluruh yang Mengatur Semua Bahagian daripada Kehidupan Manusia

Nilai-nilai Hidup Islam yang Tetap dan Tidak Dapat Dipermainkan

Islam adalah Sistem untuk Semua Manusia Bukan untukGolongan atau Bangsa Tertentu

Islam adalah Cara Hidup yang Mempunyai Keserasian dan Persefahaman antara Cita-Cita dan Kenyataan Pengkaji Islam

Islam Agama yang Terakhir

Seruan kepada Agama Islam

 

BAB 14: RUKUN ISLAM

Kalimah Syahadah dan Sembahyang

Mengucap Dua Kalimah Syahadah

Nilai-Nilai Hukum dalam Islam Lima Perkara

 

Sembahyang Lima Waktu

Syarat Wudhuk

Rukun-Rukun (fardu) Wudhuk

Perkara-Perkara yang Membatalkan Sembahyang

Sebab-Sebab Sujud Sahwi

Kewajipan Menunaikan Sembahyang dan Fungsinya dalam Kehidupan

Pengertian dan Matlamat lbadat

Ibadat adalah Hubungan Langsung antara Hamba dengan Allah SWT

Konsep Ibadat

Sembahyang Ibadat yang Tertua dalam Risalah-Risalah Ketuhanan

Sembahyang Membentuk Peribadi Mukmin

Sembahyang Ibadat Kemasyarakatan

Kewajipan Sembahyang dalam Islam

Pendapat Ulama tentang Hukum Meninggalkan Sembahyang

 

BAB 15: RUKUN ISLAM, ZAKAT, PUASA DAN HAJI

Zakat

Sikap Islam tentang Wang Ringgit dan Harta Kekayaan

Persoalan-Persoalan Penting dalam Zakat

Jenis-Jenis Zakat, Nisab dan Kadar yang Diwajibkan

Zakat Emas dan Perak

Zakat Harta dan Perniagaan

Zakat Haiwan Ternakan

Syarat-Syarat Wajib Zakat

Zakat Tumbuh-Tumbuhan Termasuk Biji- Bijian dan Buah-Buahan

Zakat Al-Rikaz (Harta Karun)

Zakat Mata Wang (Wang Kertas)

Zakat FitrahSyarat-Syarat Wajib Zakat Fitrah

Zakat adalah Jaminan Kemasyarakatan dalam Islam

 

Puasa

Bahagian-Bahagian Puasa

Hikmat Puasa

Dasar Kesenangan dalam Islam

Syarat-Syarat Sah Puasa

Rukun Puasa

Perkara-Perkara yang Membatalkan Puasa

Perkara-Perkara yang Disunatkan bagi Orang Berpuasa

 

Haji

Pengertian Al-Haji

Cerita Pembinaan Kaabah

Syarat-Syarat Wajib Haji

Rukun Haji

Perkara yang Dilarang Semasa Berihram Haji

Umrah

Rukun Umrah

Semangat Haji dalam Islam

Hukum lhram

Ihram dan Kesejahteraan

Hikmat Tawaf

Hikmat Saie di antara Safa dan Marwah

Hikmat Wuquf di Arafah

 

BAB 16: KORBAN DAN IHSAN

Korban

Berkorban kerana Agama

Mengingati Allah SWT Penawar Jiwa

 

Ihsan

Kedudukan Ihsan dalam Islam

Antara Sifat-Sifat Muhsinin

Orang yang Disuruh oleh Al-Quran untuk Melakukan Ihsan

 

BAHAGIAN 2: MANUSIA DAN MORAL

BAB 17: PERKAITAN ANTARA MANUSIA DAN MORAL

Pendahuluan

Antara Al-Khalq dan Al-Khuluq

Keindahan yang Hakiki

Akhlak Islam dan Akhlak Falsafah

Akhlak dan Falsafah Akhlak

Kedudukan Akhlak dalam Islam

Hubungan antara Akidah dan Akhlak

Perbezaan antara Akhlak dan Etika

 

BAB 18: AL-QURAN DAN AKHLAK

 

Al-Khayr

Seruan Al-Quran

Kebaikan ada Khazanahnya

Neraca Penimbang

Takrif Kebaikan

Contoh-Contoh Kebaikan

Pembiasaan kepada Kebaikan

Bersegera Melaksanakan Kebaikan

Gambaran daripada Kehidupan Rasul dan Sahabat

 

BAB 19: AL-IKHLAS

Seruan Islam

Bilakah Suatu Amalan itu Bernilai Baik

Nilai Ikhlas

Riyak dan Niat yang Buruk

Pujian Orang Tidak Menjejaskan Keikhlasan

Jauhilah daripada Riyak

 

BAB 20: AL-SIDQ (BENAR)

Jenis-Jenis Sifat Benar

Kesetiaan adalah juga daripada Sifat Benar

Bergurau dalam Batas Sifat Sidq

Larangan Agama dari Sifat Dusta

Keharusan Berdusta

 

BAB 21: AMANAH

Seruan Islam kepada Sifat Amanah

Keluasan Daerah Amanah

 

BAB 22: MANUSIA DAN MASYARAKAT

Pimpinan adalah Tanggungjawab

Pimpinan sebagai Dugaan

Manusia Semulia-Mulia Makhluk

Masyarakat Manusia

Pentingnya Penyesuaian Masyarakat Berdasarkan Petunjuk Allah SWT

Kelemahan Manusia yang Memerlukan Kekuatan

Manusia Memerlukan Petunjuk

Gambaran Ringkas Masyarakat Jahiliyah

Islam sebagai Suatu Nikmat

Masyarakat Jahiliyah Menerima Petunjuk Allah SWT

 

BAB 23: KEWAJIPAN MENDIRIKAN MASYARAKAT ISLAM

Peristiwa Hijrah dan Hubungannya dengan Mendirikan Masyarakat Islam

Hijrah sebagai Suatu Pengorbanan

Hijrah sebagai Kemenangan dan Keberuntungan

Asas-Asas Pembentukan Masyarakat Islam

 

BAB 24: DASAR-DASAR PEMBINAAN HUKUM DALAM ISLAM

Dasar Perundangan Islam

Falsafah dan Tujuan Undang-Undang Islam

Undang-Undang Islam

Keistimewaan Undang-Undang Islam

Bidang Undang-Undang Islam

 

BAB 25: AL-QURAN DAN AS-SUNNAH

Al-Quran Al-Karim Sumber yang Utama

Bagaimana Al-Quran Diturunkan

Hikmat Diturunkan Al-Quran Secara Beransur-Ansur

Mukjizat Al-Quran Al-Karim dari segi Aliran Bahasa dan Lain-Lain

Mukjizat Al-Quran dari Segi Ilmiah

 

As-Sunnah dan Al-Hadith

Kehujahannya Sunnah sebagai Sumber Kedua

Perundangan Islam Sunnah dan Fungsinya

Bilakah Sunnah Dibukukan?

Ulama-Ulama Hadith

Al-Ijmak

Al-ljtihad

Sekilas Pandangan

 

BAB 26: UNDANG-UNDANG KELUARGA

Nikah

Hukum Nikah

Hikmat Nikah

Dorongan Perkahwinan, Pinangan dan Masalah-Masalah yang

Berkaitan dengannya

Sifat-Sifat Perempuan yang Baik untuk Menjadi Bakal Isteri

Pinangan

Hukum Pinangan

Batasan Pergaulan antara Lelaki dan Perempuan

Anggota yang Harus Dipandang

Larangan Mendedahkan Aurat

Islam Mengawal Kedudukan Perempuan

Rukun Nikah

Wali-Wali dan Tujuannya

Susunan Wali

Keistimewaan Bapa dan Wali-Wali yang Lain

Perempuan-Perempuan yang Haram untuk Dikahwini (Mahram)

Hikmat Pengharaman

Pengharaman Mengahwini Perempuan Musyrikat dan Kafir yang Bukan dari Ahli Kitab

Mahar atau Maskahwin

Hikmat Disyarakkan Mahar

Khiyar (pilihan)

Fasakh Nikah

Hikmat Khiyar Fasakh

Syarat-Syarat Fasakh

Nikah Disebabkan oleh Umnah (MatiPucuk)

Poligami dalam Islam

Nusyuz (Derhaka)

Majlis Hakam (Majlis Keluarga)

Pembahagian Giliran

Jaminan untuk Ketenteraman Rumahtangga

Kewajipan Suami terhadap Isteri

Kewajipan Isteri terhadap Suami

Nafkah Perbelanjaan

Perceraian (Talak)

Rukun Talak

Kuasa Talak di Tangan Lelaki dan Rahsianya

Bilangan Talak

Rahsia Bilangan Talak

Khuluk (Tebus Talak)

Rujuk (Kembali semula kepada Nikah)

Ila’Idah

Hikmat Idah

Perbezaan Tempoh Idah

Hak-Hak Perempuan dalam Idah

 

BAB 27: KEDUDUKAN WANITA SEBELUM DAN SESUDAH ISLAM

Wanita dalam Perundangan Greek

Wanita dalam Perundangan Rumawi

Wanita dalam Perundangan Yahudi

Wanita dalam Perundangan Barat

Wanita dalam Islam

Persamaan Taraf

Kelebihan-Kelebihan KhususTanggungjawab Bersama

Konsep Ganjaran Berdasarkan Amalan

Hak-Hak Sivil

Hakikat Perbezaan antara Lelaki dan Wanita dalam sebahagian Kecil Undang-Undang Islam

Hak dan Kewajipan Wanita dalam Islam dan Masalah Semasa

Tradisi Barat dan Bahayanya

Wanita dan Pekerjaan

 

BAB 28: UNDANG-UNDANG JENAYAH

Pengertian Jenayah

Pandangan Islam terhadap Jenayah

Bentuk-Bentuk Hukuman bagi Kesalahan Jenayah

HududJenis-Jenis Kesalahan dan Hukumannya

 

BAB 29: QISAS

Pengertian Qisas

Perbezaan Qisas dengan Hudud

Kesalahan-Kesalahan yang Mewajibkan Qisas

Qisas Undang-Undang yang Maha Adil

Membunuh sebagai Kesalahan Besar

 

BAB 30: DIAT DAN TAKZIR

Pengertian Diat

Jenis-Jenis Diat dan Kadarnya

Bolehkah Diat Dibayar dengan Wang

Tidak Mampu Membayar Diat

Kesalahan-Kesalahan yang Dikenakan Diat

Pengertian Takzir

Bidang Kuasa Takzir

Cara Menentukan Hukuman Takzir

 

BAB 31: MANUSIA DAN JIHAD

Pengertian Islam

Agama Alam Sejagat dan Agama Manusia

Ucapan Ikrar Lima Kali dalam Sehari Semalam

Sujud

Islam dan Salam

Iman dan Jihad

Keistimewaan Dakwah dan Risalah Rasulullah SAW

Rezeki dan Ajal telah Ditetapkan

Ajal telah Ditentukan

Islam, Dakwah dan Jihad

Pengertian Jihad

Jenis-Jenis Jihad dan Bidangnya

Jihad Nafsu

Keagungan Jihad Nafsu

Jihad Lahir atau Jihad Kecil

Bahagian-Bahagian Jihad

Jihad dengan Hati

Jihad dengan Lisan dan Kalam

Jihad dengan Ilmu Pelajaran

Jihad Wang dan Harta Kekayaan

Jihad dengan Badan atau Diri dan Nyawa

 

BAB 32: HUKUM JIHAD, GANJARAN JIHAD DAN SYUHADA

Hukum Jihad

Konsep Fardhu Kifayah

Mengapa Perlunya Jihad

Risiko Mengabaikan Jihad

Ganjaran Allah SWT kepada Para Mujahidin

Ganjaran Mujahid di Medan Perang Sabil

Ganjaran Pergi ke Medan Jihad

Ganjaran Mengawal dan Mengawasi Serangan Musuh

Ganjaran Orang yang Luka di Medan Perang

Konsep Syuhada

Penggunaan dalam Al-Quran

Peringkat-Peringkat Syuhada

Ganjaran dan Kelebihan Para Syuhada

 

BAB 33: DAKWAH RASULULLAH S.A.W.

Reaksi dari Dakwah Rasulullah SAW

Tindakan Pemulauan

Bahaya kepada Iman

Perjanjian Al-Aqabah Pertama

Perjanjian Al-Aqabah Kedua

Tiada Kekerasan Sepanjang Dakwah di Makkah

Bukan kerana Bacul

Senjata Iman dan Sabar

Bukti yang Amat Nyata

Hijrah dan Motifnya

Keizinan Berjihad Fi Sabilillah

Menyediakan Kelengkapan

Kemanusiaan dalam Peperangan

Ciri-Ciri Keingkaran dan Kemurtadan

Islam bukan Agama Paksaan

 

BAB 34: JIHAD DAN RAHMAT JIHAD PADA MASA KINI

Jihad dan Rahmat

Pandangan Islam terhadap Keamanan dan Peperangan

Mengapa Peperangan Diharuskan

Larangan-Larangan dalam Peperangan

Bimbingan untuk Kemenangan

Solat Khauf

Kisah Heraclius dengan Tenteranya

Jihad pada Masa Kini

 

BAB 35: PERTOLONGAN ALLAH S.W.T.

Allah SWT Pembela Mukmin

Allah SWT Mempertahankan Mukmin

Allah SWT Memberi Pertolongan dan Kemenangan

Jaminan dan Syarat-Syaratnya

Nasr Al-Haq atau Ansar Al-Haq

Konsep Ansar Al-Haq

Konsep Kemenangan

 

BAB 36: KONSEP PERHAMBAAN

Sejarah Perhambaan di Mesir

Perhambaan dalam Kalangan Bani Israel

Perhambaan di Greek

Perhambaan Pada Zaman Rumawi

Hamba dalam Agama Kristian

Perhambaan pada Zaman Islam

Bukti yang Amat Nyata

Hijrah dan Motifnya

Keizinan Berjihad Fi Sabilillah

Menyediakan Kelengkapan

Kemanusiaan dalam Peperangan

Ciri-Ciri Keingkaran dan Kemurtadan

Islam bukan Agama Paksaan

Sistem Perhambaan Bukan Ciptaan Islam

Prinsip dan Polisi Islam

Islam tidak Menggalakkan Perhambaan

Penyelesaian Islam Melalui Dua Cara

Menyempitkan Punca Perhambaan

Membuka Pintu dan Peluang untuk Pembebasan Seluas-Luasnya

Melalui Tuan Hamba

Dari Diri Hamba Sendiri dengan Membuat Persetujuan Mukatabah

Melalui Kekuasaan Negara

Melalui Usaha Masyarakat Islam Umumnya

Hak Kemanusiaan Kepada Hamba

Pesanan Agama dalam Melayani Hamba Kepunyaan Tuannya

Perlindungan yang Diberikan oleh Islam

Jaminan Islam kepada Hamba yang telah Merdeka

Keunikan Sistem Perundangan Islam

 

BAHAGIAN 3 : ISLAM DAN HARTA

BAB 37: ISLAM DAN KEMISKINAN

Pendahuluan

Konsep Kapitalisme terhadap Hak Milik

Konsep Sosialisme terhadap Hak Milik dan Harta Benda

Perbandingan antara Islam dengan Sosialisme Tentang Hak Milik dan Harta Benda

Konsep Komunisme Tentang Hak Milik dan Harta Benda

Tujuan Terakhir dari Falsafah dan Tujuan Terakhir dari Islam

 

BAB 38: MUAMALAT (KIRA BICARA) JUAL BELI, KHIYAR, RIBA DAN SALAM

Pendahuluan

Jual Beli

Jual Beli yang Diharamkan

Khiyar (Pilihan)

Riba

Pengharaman Riba

Hikmat Pengharaman Riba

Jual Salam (Jual Beli Tempah)

Rahsia Salam

 

BAB 39: MUAMALAT (KIRA BICARA) INAN, SYARIKAT, AL-QIRAD,AL-IJARAH, AL-JIALAH DAN GADAIAN

Persyarikatan (Perkongsian atau Inan)

HartaRukun-Rukun Pensyarikatan (Perkongsian)

Syarat-Syarat Menjadi Ahli Perkongsian

Syarat-Syarat Perkongsian

SyarikatAI-Qirad: Kerjasama antara Modal

Pokok dan TenagaAl-ljarah (Sewaan)

Al-JialahPenulisan Hutang Piutang

Gadaian

Faedah Barang yang Digadaikan

 

BAB 40: MUAMALAT (KIRA BICARA) IKRAR, WAKILAN, WAKAF DANWASIAT

Ikrar (Pengakuan)

Wakilan

Wakaf

Wasiat

Beberapa Perkara Penting Tentang Wasiat

 

BAB 41: MEMILIKI DALAM EKONOMI ISLAM

Kewajipan Pemilik Harta

Beberapa Aspek Negatif dalam Perbelanjaan Harta

Prinsip Akhlak Terhadap Milik Harta

Kaedah Pertama

Kaedah Kedua

 

BAB 42: HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM

Hak Hidup

Hak Kebebasan

Hak Ilmu Pengetahuan dan Pelajaran

Hak Kehormatan atau Maruah

Bakat dan Persediaan Manusia Tidak Sama

Hak Milik dalam Islam dan Konsep Amal

Dunia Ini Milik Allah SWT

Pandangan Islam Tentang Harta Benda

Kemiskinan Penyakit Masyarakat

Usaha dan Kerja adalah Jalan Memperolehi Harta Benda

 

BAB 43: ISLAM UNTUK KESELAMATAN DUNIA DAN AKHIRAT

Dasar Pertimbangan

Memberi Keadilan dalam Islam dan Hak Masing-Masing

Penutup

 

BAB 44: MANUSIA: ASAL MANUSIA

Dari Mana Asal Manusia?

Teori Evolusi

Kelemahan Teori Evolusi

Al-Quran dan Hadith Menjelaskan Asal Manusia

 

BAB 45: MANUSIA: HAKIKAT MANUSIA

Manusia Menurut Pendapat Sains

Jawapan Islam

Manusia Makhluk yang Paling Mulia

Persamaan dalam Hidup Manusia

Manusia, Alam dan Dirinya

Sunnah Allah SWT dan Kesejahteraan Manusia

Manusia sebagai Khalifah Allah SWT

 

BAB 46: MANUSIA: KE MANA AKHIRNYA

Sakaratul Maut

Hakikat Manusia

Amalan dan Balasan

 

BAB 47: AGAMA: MANUSIA DAN AGAMA

Perlukah Manusia Beragama?

Hakikat Manusia dan Hubungannya dengan Agama

 

BAB 48: AGAMA: HAKIKAT AGAMA

Apakah Agama?

Religion dan Ad-Din

Politeisme dan Monoteisme

Agama Yahudi, Nasrani dan Islam

 

BAB 49: ISLAM

Takrif Islam dan Muslim

Islam Bukan Sekadar Agama

Islam dan Sekularisme

Hakikat Masyarakat Islam

 

BAB 50: ISLAM AGAMA YANG SYUMUL

Islam sebagai Ad-Din

Islam dan Kebudayaan

Al-Ahkam Al-Khamsah

Antara Dunia dengan Akhirat Terjalin Hubungan Sebab-Akibat

 

BAB 51: MANUSIA DAN ISLAM

Perlukah Manusia Kepada Islam?

Islam dan Akhlak

Umat Islam dan Ad-Din

 

BIBLIOGRAFI

INDEKS

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024