Buku

Pengurusan Disiplin Murid Edisi Kedua

oleh James Ang Jit Eng

RM 38.00 / RM 41.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada
Beli Versi Ebook
 
Beli Versi Ebook
 

ISBN: 978-967369-100-5

Muka Surat: 464

Saiz:

Tarikh Terbit: 28 May 2011

Pengurusan Disiplin Murid Edisi Kedua adalah edisi yang dikemaskini dengan maklumat-maklumat baru dan pekeliling terkini.

Pengurusan disiplin murid adalah salah satu tugas yang paling mencabar dan penting dalam setiap sekolah. Kebolehan menangani salah laku murid dengan cekap dan berkesan dengan meletakkannya pada tahap yang minimum dapat dianggap sebagai prasyarat bagi menghasilkan sekolah yang cemerlang.

Buku ini memberikan panduan praktikal kepada pembaca dan pengamal disiplin di sekolah berkenaan tindakan-tindakan disiplin yang dibenarkan dan tidak dibenarkan oleh Kementerian Pelajaran dengan merujuk ordinan-ordinan pelajaran, akta-akta pendidikan, buku-buku panduan disiplin dan surat-surat pekeliling ikhtisas keluaran Kementerian Pelajaran Malaysia.

 

James Ang Jit Eng adalah Pensyarah Kanan di Institut Aminuddin Baki, Kementerian Pelajaran Malaysia, Genting Highlands. Beliau banyak menulis buku-buku berkaitan pengurusan sekolah dan kepimpinan pendidikan antaranya Kepimpinan Instruksional: Satu Panduan Praktikal.

BAB 1

Konsep dan Tujuan Pengurusan Disiplin

Usaha Pengukuhan Disiplin Murid 1

Konsep Disiplin 3

Pengertian Disiplin di Sekolah 5

Disiplin asas 5

Disiplin intrinsik 6

Tujuan Disiplin di Sekolah 6

Kepentingan Disiplin 7

Pelanggaran Disiplin 8

Tanggungjawab Disiplin Sekolah 9

Aspek-Aspek Disiplin di Sekolah 9

Kuasa Menggubal Peraturan Tambahan Disiplin 12

Sumber-Sumber Pemupukan Disiplin 13

Alam keluarga 13

Alam persekolahan 14

Masyarakat luar 14

vi

PENGURUSAN

Disiplin Murid

E d i s i K e d u a

BAB 2

Mandat Pelaksanaan Kuasa Disiplin

Pengertian Mandat 20

Sumber Mandat 21

Ordinan-ordinan pelajaran 21

Akta Pendidikan 1996 23

Buku-buku panduan pengurusan disiplin 24

Surat-surat pekeliling ikhtisas 28

BAB 3

Kewibawaan Staf dalam Menangani Disiplin Murid

Tugas-tugas Staf dalam Pengurusan Disiplin 50

Tanggungjawab Guru Besar ataupun Pengetua dalam

Melaksanakan Kuasa Disiplin 50

Kuasa Guru Besar ataupun Pengetua, Pendaftar dan

Ketua Pendaftar Sekolah 53

Peranan Guru Penolong Kanan Hal-Ehwal Murid dalam

Melaksanakan Kuasa Disiplin 54

Pembangunan diri murid 54

Pengurusan 57

Pembangunan organisasi 57

Pembangunan kendiri 57

Tugas Guru dalam Menjalankan Kuasa Disiplin 58

Peranan Guru dalam Melaksanakan

Tanggungjawab Disiplin 58

Peranan Guru dalam Menangani Gejala Buli

di Sekolah 60

Tugas-tugas Guru Berjawatan Khas 61

Peranan guru penolong kanan kokurikulum

vii

(GPK Kokurikulum) 61

Peranan ketua guru disiplin dan guru disiplin 62

Peranan guru bimbingan dan kaunseling 63

Peranan ketua warden dan warden asrama 63

Peranan guru agama dan moral 64

Autonomi pentadbir dalam pentadbiran

(disiplin) sekolah 64

Pihak Berkuasa Disiplin 92

Respondeat Superior 92

BAB 4

Aspek Perundangan dalam Pengurusan Disiplin

Aspek Keselamatan 93

Aktiviti-Aktiviti Rutin Sekolah 94

In loco Parentis 95

Undang-Undang Tort 96

Kewajipan Berjaga-Jaga Tidak Diamalkan 97

Kewajipan Dimungkiri 98

Kecuaian Defenden 98

Plaintif Mengalami Kecederaan 99

Peraturan-Peraturan yang Harus Dipatuhi Dalam

Menjalankan Kuasa Disiplin 99

Hak Individu 99

Pemeriksaan Fizikal Tubuh Badan 100

Pemeriksaan Harta Benda 100

Pemeriksaan Urin Murid 101

Penyediaan Prosedur Pemeriksaan 101

Konsep Jenayah Mencabul Kehormatan 101

viii

PENGURUSAN

Disiplin Murid

E d i s i K e d u a

BAB 5

Jawatankuasa dan Badan-Badan Disiplin Murid di

Sekolah

Pengagihan Tugas Mengurus Disiplin Murid 129

Jawatankuasa Penasihat Hal-Ehwal Murid

Peringkat Sekolah 130

Lembaga Pengawas Sekolah 133

Lembaga Ketua Darjah ataupun Pengerusi Bilik Darjah 134

BAB 6

Sistem-Sistem Sokongan Pemupukan Disiplin Murid

Pengertian Sistem-Sistem Sokongan 138

Aspek Sokongan di Dalam Sekolah 138

Mengukuhkan struktur, sistem organisasi dan

pentadbiran sekolah 139

Mewujudkan suasana yang harmonis 144

Penggunaan unsur-unsur perlambangan 145

Pengurusan bilik darjah 147

Aspek Sokongan di Luar Sekolah 147

Peranan persatuan ibu bapa dan guru 149

Peranan pertubuhan alumni 150

Sumbangan komuniti 151

BAB 7

Peraturan-Peraturan yang Perlu Dipatuhi

Oleh Pihak Berkuasa Disiplin

Pematuhan kepada Peraturan-Peraturan 170

Panduan Menangani Salah Laku Disiplin Murid 171

ix

Hak Murid untuk Didengar (Right to be Heard) 171

Prosedur Menjalankan Kuasa Disiplin 173

Faktor-Faktor Asas Terhadap Hukuman 176

BAB 8

Jenis-Jenis Salah Laku dan Hukumannya

Pengertian Kesalahan 184

Pengertian Hukuman 184

Perbuatan-Perbuatan Murid yang Dilarang Secara Nyata 185

Kumpulan 1 185

Kumpulan 2 185

Kumpulan 3 186

Kumpulan 4 186

Kumpulan 5 186

Jenis-Jenis Kesalahan 187

Kesalahan berat 187

Kesalahan sederhana 189

Kesalahan ringan 190

Masalah-Masalah Utama Disiplin 191

Gejala gengsterisme 192

Gejala buli 193

Ponteng sekolah dan ponteng kelas 196

Senarai Salah Laku yang Mempunyai

Pekeliling Khusus 208

Pemotongan rambut 209

Larangan bermain bahan-bahan letupan 209

Penyertaan dalam peraduan ratu cantik 210

Perbuatan murid menghisap rokok 211

Membawa peralatan berunsurkan hiburan,

permainan dan komunikasi 211

x

PENGURUSAN

Disiplin Murid

E d i s i K e d u a

Larangan Membawa Telefon Bimbit 212

Penggunaan Budi Bicara Semasa Mengambil Tindakan 212

Hukuman-Hukuman yang Dapat Dikenakan 214

Buang sekolah 214

Penggantungan 215

Hukuman biasa 215

Kerja Amal 220

Nilai Hukuman 222

Hukuman-Hukuman yang Dilarang 222

BAB 9

Implikasi Hukum

Kesan Tindakan Disiplin yang Dikenakan 286

Kesan Tindakan Disiplin kepada Guru 287

Tanggungan peribadi 288

Vicarious liability 288

Pelanggaran tugas mengikut Bab D (Perintah Am) 288

Surcaj bawah Akta Acara Kewangan 289

Gangguan fizikal dan psikologi 289

Rekod perkhidmatan yang tercemar 290

Kerugian pendapatan 290

Hilang hak pencen 290

Menjatuhkan maruah 291

Kesan Tindakan Disiplin kepada Murid 291

Perasaan murid yang suka mencabar dan menentang 292

Perasaan benci dan ingin membalas dendam 292

Sikap pendiam, menyendiri dan antisosial 292

Implikasi Tindakan Disiplin 293

xi

BAB 10

Penglibatan Murid dalam Aktiviti-Aktiviti Tambahan

Sekolah

Aktiviti-Aktiviti Tambahan Sekolah 299

Pengurusan Murid Semasa Aktiviti Luar Sekolah 300

Keperluan Aktiviti Luar Sekolah 300

Isu Jantina 301

Nisbah Bilangan Guru dengan Murid 301

Perlantikan Ketua Rombongan dan Guru Pengiring 302

Penglibatan Pihak Luar dalam Aktiviti Luar 303

Penggunaan Khidmat Murid untuk Membantu

Guru dalam Aktiviti Luar 304

Pertimbangan Tambahan 304

Keperluan Mendapatkan Peruntukan Wang Tambahan 305

Penglibatan Murid dalam Program Mengumpul Wang 305

Pertimbangan-Pertimbangan Penting 306

Kebenaran pihak berkuasa atasan 306

Kriteria penglibatan murid 307

Kebenaran ibu bapa ataupun waris 307

Peraturan pungutan derma di luar sekolah 308

Aktiviti-Aktiviti Tambahan Sekolah yang Dilarang 308

Kegiatan-kegiatan berunsur perjudian ataupun

untung-untungan 309

Menganjur dan menjual loteri 309

Memperagakan fesyen pakaian berupa peraduan

ratu cantik 310

Aktiviti-aktiviti bersifat politik 310

xii

PENGURUSAN

Disiplin Murid

E d i s i K e d u a

BAB 11

Sifat-Sifat Kepimpinan yang Terpuji

Manifestasi Kepimpinan dalam Pengurusan Disiplin 327

Kepimpinan profesional 329

Perkongsian wawasan dan matlamat 332

Persekitaran pembelajaran 334

Tumpuan kepada pengajaran dan pembelajaran 336

Pengajaran yang bermatlamat 338

Meletakkan harapan yang tinggi 341

Peneguhan positif 343

Pemantauan kemajuan 345

Hak dan tanggungjawab murid 346

Permuafakatan rumah dengan sekolah 349

Organisasi pembelajaran 350

Kesimpulan 351

BAB 12

Strategi-Strategi Pemantapan Disiplin di Sekolah

Punca-Punca Masalah Disiplin 352

Saluran secara langsung 353

Saluran tidak langsung 354

Membentuk Iklim Sekolah yang Kondusif

untuk Pengajaran 354

Membentuk Iklim Sekolah yang Kondusif

untuk Pembelajaran 355

Faktor sekolah 356

Faktor psikososial murid 359

Faktor komuniti 359

xiii

Kehendak Kementerian Pelajaran 360

Pemantapan sistem pengurusan murid di sekolah 361

Pemantapan pengurusan disiplin 361

Program dan Aktiviti Pemantapan Disiplin 362

Program sekolah selamat 362

Kelab pencegahan jenayah 363

Menangani gejala buli dalam kalangan murid 363

Pelan Pengurusan Krisis (PPK) 364

Tindakan Pentadbir Sekolah 365

Tindakan Menghadapi Krisis 366

Berurusan dengan Pihak Media Massa 367

BAB 13

Langkah-Langkah Pemantauan Disiplin

Erti Pemantauan 384

Perkara-perkara yang Perlu Dipantau 385

Gejala buli 385

Buku Log Laku Musnah 386

Ponteng sekolah dan ponteng kelas 387

Gejala gengster 387

Persekitaran sekolah yang selamat 388

BAB 14

Menghargai Murid-Murid yang Berdisiplin

Menangani Gejala Disiplin 402

Pendekatan iklim sosio emosi 403

Pendekatan Instruksi 405

Pendekatan behavioris 406

xiv

PENGURUSAN

Disiplin Murid

E d i s i K e d u a

BAB 15

Pengurusan Disiplin Berkualiti

Pengenalan 409

Strategi Pemantapan Disiplin Menurut Pendekatan

Pengurusan Strategik 409

Langkah 1 410

Langkah 2 410

Langkah 3 411

Langkah 4 411

Langkah 5 412

Langkah 6 413

Langkah 7 415

Langkah 7 418

Langkah 8 419

Langkah 9 420

rujukan 425

indeks 429

Biodata 439

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024