Falsafah & Psikologi Pendidikan daripada Perspektif Islam & Barat
oleh Shahabuddin Hashim


Versi Cetak

RM 40

Beli Online

Boleh juga dibeli di Kedai Buku PTS

Sabah/Sarawak: RM
Format:
Saiz: 5.5" x 8.5"

Jumlah Muka Surat: 192

ISBN-13: 978-967-0685-66-3

Tarikh Terbit: 13 Nov 2015

PTS Akademia


Versi eBook

Sejauh manakah kita mengetahui tentang falsafah dan psikologi pendidikan dari sudut perbandingan? Apakah kesan pegangan falsafah dan aplikasi ilmu psikologi pendidikan dalam kehidupan masyarakat terutamanya masyarakat Barat dan Timur? 

Buku ini akan membimbing pembaca untuk memahami konsep-konsep asas dalam falsafah dan psikologi pendidikan melalui proses perbandingan antara dua kelompok masyarakat yang mungkin terdapat persamaan dan perbezaannya. 

Antara perkara-perkara yang difokuskan adalah:

 

  • Konsep falsafah

  • Falsafah dan pembinaan ilmu pengetahuan

  • Falsafah dan pendidikan

  • Kaunseling

  • Moral dan akhlak

  • Motivasi

  • Perkembangan Manusia

  • Tekanan dan kecerdasan

 

Buku ini amat bermanfaat kepada sesiapa yang ingin mengetahui tentang falsafah dan psikologi pendidikan dari sudut perbandingan. 

Shahabuddin Hashim dan Rabiatul-Adawiah Ahmad Rashid adalah pensyarah di Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan, Universiti Sains Malaysia. 

Prakata ix1 Memahami Konsep Falsafah dan Ketamadunan 1Pengenalan…..........................................................................................1Epistemologi, Falsafah Pendidikan dan Pendidikan ......................1Konsep Ilmu Sebagai Asas Perbincangan Epistemologi…..............3Isu-Isu Berkaitan Ilmu….....................................................................16Pendidikan Sebagai Alat Menyampaikan Ilmu…...........................26Memahami Konsep Sains dan Ilmu dalam KonteksPerkembangan Tamadun…................................................................33Kesimpulan….......................................................................................362 Analisis Perbandingan Konsep Kesepaduan Ilmu antaraAl-Attas dan Hirst 37Pendahuluan .......................................................................................37Konsep Kesepaduan Ilmu…..............................................................37Ilmu Pada Pandangan Syed Muhammad Naquib Al-Attas…......38Elemen Kesepaduan dalam Konsep Ilmu Syed Muhammad Naquib Al-Attas…...............................................................................39Ilmu Pada Pandangan Paul Hirst…..................................................41Elemen Kesepaduan dalam Konsep Ilmu Paul Hirst….................43Perbandingan Tentang Konsep Kesepaduan Ilmu….....................44Kesimpulan….......................................................................................47Rujukan….............................................................................................48

3 Konsep Kesepaduan Ilmu dalam Falsafah PendidikanKebangsaan 51Pendahuluan…..................................................................................... 51Konsep Kesepaduan dalam Kurikulum Persekolahan….............. 51Analisis Kritikal Tentang Falsafah Pendidikan Negara…............. 53Rumusan dan Cadangan…................................................................ 60Kesimpulan…....................................................................................... 634 Perbezaan Konsep dan Kerangka Pemikiran Terhadap ReaksiKepercayaan dalam Pendidikan 65Pengenalan…........................................................................................ 65Revolusi Pemikiran ............................................................................ 65Hakikat Perbezaan Konsep dan Falsafah…..................................... 66Reaksi dan Implikasi Terhadap Perbezaan Konsep dan Falsafah71Realiti Semasa dalam Konteks Pendidikan Negara….................... 72Kesimpulan…....................................................................................... 735 Proses Kaunseling 75Konsep Kaunseling Islam…............................................................... 76Konsep Kaunseling Barat…............................................................... 77Analisis Perbezaan…........................................................................... 78Kesimpulan…....................................................................................... 896 Moral dan Akhlak 91Pengenalan .......................................................................................... 91Perkembangan Moral Menurut Pandangan Kohlberg ................. 94Perkembangan Akhlak Menurut Perspektif Islam…...................... 99Kesimpulan ....................................................................................... 1027 Motivasi 105Pengenalan…...................................................................................... 105Definisi Motivasi .............................................................................. 107Jenis Motivasi…................................................................................. 110Maksud Keperluan dan Teori Keperluan…................................... 112Jenis-Jenis Keperluan….................................................................... 113Kesimpulan ....................................................................................... 121

8 Perkembangan Manusia 123Pengenalan ........................................................................................ 123Perbezaan Pandangan dalam Psikologi Perkembangan….......... 125Kesimpulan ....................................................................................... 1369 Tekanan Dan Kesannya 139Pengenalan…...................................................................................... 139Definisi Tekanan…............................................................................. 141Faktor Tekanan…............................................................................... 145Tanda-Tanda Tekanan…................................................................... 152Langkah Menangani Tekanan…...................................................... 153Kesimpulan ....................................................................................... 15710 Kecerdasan 159Pengenalan ........................................................................................ 159Konsep Kecerdasan…....................................................................... 161Teori Pelbagai Kecerdasan .............................................................. 163Teori Kecerdasan Timur…................................................................ 168Perbandingan Teori Kecerdasan .................................................... 172Kesimpulan ....................................................................................... 176Indeks 179

Buku Berkaitan

Berita


Errata