Buku

Kepimpinan Instruksional : Satu Panduan Praktikal

oleh James Ang Jit Eng, Balasandran Ramiah

RM 35.00 / RM 38.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada

ISBN: 978-967-5226-41-0

Muka Surat: 416

Saiz:

Tarikh Terbit: 10 Jun 2009

Kepimpinan Instruksional: Satu Panduan Praktikal berperanan sebagai panduan yang membolehkan para pembaca dan pelaksana kurikulum memahami peranan seseorang pemimpin kurikulum dan instruksional di sekolah dengan lebih mudah. Berbeza dengan buku kepimpinan yang lain, buku ini ditulis dari perspektif danpendekatan instruksional. Ini secara tidak langsung akan memperkaya ilmu kepimpinan yang selama ini banyak dipelajari dari perspektif sains politik, pengurusan bisnes, antropologi, sejarah, psikologi, dan sosiologi. Justeru itu, kehebatan buku ini terletak pada konsep danisi kandungannya yang lengkap dan sesuai dijadikan panduan oleh pelajar dan peserta kursus kepimpinan pendidikan. Buku ini terhasil dari penggemblengan pemikiran dan satuan ilmu empat orang pensyarah Institut Aminuddin Baki (IAB) dan seorang dari Secretarian Southeast Asian Ministers of Education Organization

Pengenalan ix Penghargaan xi Kata Pengantar Pengarah xiii BAB 1: Pengenalan Kepimpinan Instruksional 1 Objektif 1 Pengertian Instruksional dengan Kurikulum 2 Hubung Kait antara Instruksional dengan Kurikulum 4 Model Hubungan Instruksional dengan Kurikulum 5 Peranan Pentadbir Sekolah sebagai Pemimpin Kurikulum dan Pemimpin Instruksional 8 Isu-isu Instruksional di Sekolah 13 Kepimpinan Instruksional: Satu Konsep yang Bercapah 14 Kerangka Kepimpinan Instruksional 15 Amalan-amalan Kepimpinan Instruksional yang Unggul di Sekolah 28 Rumusan 30 Bibliografi 31 Lampiran 1 33 Kepimpinan InstruksionaI vi BAB 2: Mendefinisikan Misi Sekolah 51 Objektif 51 Pengenalan 52 Pengertian Konsep Mendefinisikan Misi Sekolah 52 Rumusan 77 Bibliografi 79 Lampiran 2 81 BAB 3: Memantau Pencapaian Murid 90 Objektif 90 Pengenalan 91 Pengertian Konsep Pemantauan Pencapaian Murid 93 Senario Sekolah Masa Kini 95 Kepentingan Memantau Pencapaian Murid 97 Key Performance Indicator (KPI) Prestasi Akademik Murid 99 Langkah-langkah Penentuan Pelunjuran Akademik: Headcount 113 Kesimpulan 118 Bibliografi 121 Lampiran 3 125 BAB 4: Mengurus Program Instruksional Junaidah Abdul Jamil 134 Objektif 134 Pengenalan 135 Gaya, Strategi dan Model Pengajaran 135 Strategi Pengajaran 143 Orientasi-orientasi Utama Pengajaran 153 Kemahiran Pengurusan Bilik Darjah 175 Rumusan 176 Kandungan vii Bibliografi 179 Lampiran 4 183 BAB 5: Penyeliaan Pengajaran dan Pembelajaran Malaysia Raziana Abdul Rahman 191 Objektif 191 Pengenalan 192 Kemahiran Penyeliaan Pemimpin Sekolah: Suatu Imbasan 192 Isu-isu dalam Penyeliaan 194 Panduan Pelaksanaan Penyeliaan 197 Rumusan 216 Bibliografi 219 Lampiran 5 223 BAB 6: Pembangunan Profesional Guru Quah Cheng Sim 243 Objektif 243 Pengenalan 244 Konsep Pembangunan Profesional Guru 244 Kepentingan Pembangunan Profesional Guru 245 Isu-isu Pembangunan Profesional Guru 249 Peringkat Perancangan 263 Peringkat Pengendalian 267 Cadangan-cadangan Pembangunan Profesional 269 Rumusan 279 Bibliografi 281 viii InsKtreupikmspiionannaI Lampiran 6 285 BAB 7: Penilaian Pembelajaran 295 Objektif 295 Pengenalan 296 Kepentingan Penilaian Murid 297 Langkah-langkah Sebelum Pelaksanaan Penilaian 303 Langkah-langkah Semasa Pelaksanaan Penilaian 318 Langkah-langkah Selepas Pelaksanaan Penilaian 322 Rumusan 340 Bibliografi 343 Lampiran 7 347 BAB 8: Strategi Pelan Pembangunan Sekolah 365 Objektif 365 Pengenalan 366 Pengertian Konsep Pelan Pembangunan Sekolah 367 Kepentingan Pelan Pembangunan Sekolah 368 Cabaran Pelan Pembangunan Sekolah 370 Tahap-tahap Pelan Pembangunan Sekolah 372 Penilaian Pelan Tindakan Instuksional 383 Kesimpulan 386 Bibliografi 389 Lampiran 8 393 Penutup 403 Latar Belakang Penulis

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024