Buku

Pengurusan Bilik Darjah: Strategi-Strategi Mewujudkan Komuniti Pembelajaran Berkesan

oleh James Ang Jit Eng

RM 35.00 / RM 38.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada
Beli Versi Ebook
 

ISBN: 978-967-0444-22-2

Muka Surat: 336

Saiz (inci):

Tarikh Terbit: 26 Dec 2013

Imprint: PTS Akademia

Pengurusan Bilik Darjah: Strategi-strategi Mewujudkan Komuniti Pembelajaran Berkesan merupakan satu buku panduan yang mudah, lengkap dan komprehensif dalam bidang pengurusan bilik darjah.  Dalam buku ini, para pembaca disajikan dengan pelbagai teori, model, saranan, amalan, dan himpunan pengalaman para pendidik dan tokoh-tokoh pengurusan bilik darjah dari seluruh dunia untuk membolehkan perancangan, pelaksanaan dan pengendalian bilik darjah dibuat dengan lebih cekap, terancang, dan berkesan.

Penghargaan xi

Kata Alu-Aluan xiii

Kata Pengantar xv

Bab 1: Konsep Pengurusan Disiplin Bilik Darjah 1

Pengenalan 1

Pengertian Konsep Pengurusan Disiplin Bilik Darjah 3

Hubungan Pengurusan Bilik Darjah dengan

Proses Pengajaran dan Pembelajaran 4

Kepentingan Melindungi Masa Instruksional 7

Tanggungjawab Disiplin Pihak Sekolah 10

Tanggungjawab Disiplin Para Guru 11

Konsep Disiplin dalam Bilik Darjah 16

Memahami Punca Masalah Perlakuan Murid 19

Dimensi-Dimensi Pengurusan Bilik Darjah 23

Susun Atur Persekitaran Fizikal 24

Rumusan 36

Lampiran 1 39

Bab 2: Fasa-Fasa dalam Pengurusan Bilik Darjah 61

Pengenalan 61

Tugas Mengajar 62

Dimensi Penyampaian Ilmu 63

Dimensi Pengurusan Bilik Darjah 64

Empat Fasa dalam Pengurusan Bilik Darjah 69

Membezakan Masalah Penyampaian Ilmu dengan Masalah Pengurusan Bilik Darjah 74

Rumusan 75

Lampiran 2 77

Bab 3: Model-Model Pengurusan Bilik Darjah 79

Pengenalan 79

Model Redl dan Wattenberg 82

Model Neo-Skinner 84

Model Kounin 88

Model Ginott 91

Model Canter dan Canter 98

Model Jones 102

Model Glasser 106

Model Curwin dan Mendler 110

Model Gordon 116

Model Weber 120

Model Weinstein, Tomlinson-Clarke, dan Curran 121

Rumusan 123

Lampiran 3 127

Bab 4: Mengenal Pasti Keadaan Sedia Ada Bilik Darjah 133

Pengenalan 133

Mengenal Pasti Masalah Bilik Darjah 134

Masalah Individu dan Masalah Kumpulan 138

Memutuskan Tindakan yang akan Diambil 143

Rumusan 146

Lampiran 4 149

Bab 5: Mengenal Pasti Objektif Pengurusan 153

Pengenalan 153

Suasana Bilik Darjah 154

Tujuan Menentukan Objektif Pengurusan 159

Rumusan 163

Lampiran 5 165

Bab 6: Memilih dan Menggunakan Strategi Pengurusan 169

Pengenalan 169Pendekatan-Pendekatan Pengurusan Bilik Darjah 170

Pendekatan Autoritarian 171

Pendekatan Intimidasi 179

Pendekatan Permisif 182

Pendekatan Instruksional 186

Pendekatan Pengubahan Tingkah Laku 195

Pendekatan Iklim Sosioemosi 219

Pendekatan Proses Kumpulan 230

Pendekatan Buku Resipi 244

Rumusan 249

Lampiran 6 251

Bab 7: Menilai Keberkesanan Corak Pengurusan 267

Pengenalan 267

Cara Menilai Keberkesanan Corak Pengurusan 268

Usaha-usaha Memantapkan Kualiti Pengurusan Bilik Darjah 269

Rumusan 277

Penutup 278

Lampiran 7 281

Bibliografi 301

Biodata Penulis 315

Indeks     317

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024